Málkov

Zastupitelstvo obce Málkov schválilo Územní plán obce Málkov dne 21.12.2006. Územní plán obce Málkov je k nahlédnutí na obecním úřadu v Málkově, Magistrátu města Chomutova, odboru rozvoje, investic a majetku města,  na Odboru živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí Magistrátu města Chomutova a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Zastupitelstvo obce Málkov vydalo opatřením obecné povahy č. 1/2009 dne 20. 4. 2009 Změnu č. 1 Územního plánu obce Málkov s účinností od 26. 5. 2009 a opatřením obecné povahy č. 2/2010 ze dne 21. 7. 2014 Změnu č. 2 Územního plánu obce Málkov s účinností od 11. 8. 2014. Pořizovatelem těchto Změn č. 1 a 2 územního plánu obce byl úřad územního plánování – Magistrát města Chomutova, odbor rozvoje, investic a majetku města. Dle § 165 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) v platném znění jsou Změny č. 1 a 2 Územního plánu obce Málkov   včetně dokladů o jeho pořízení uloženy na Obecním úřadě Málkov a je zde možno do něj i jeho  dokladové části nahlížet.  Dále jsou změny č. 1 a 2    Územního plánu obce Málkov uloženy  a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, odboru rozvoje, investic a majetku města,  na Odboru živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí Magistrátu města Chomutova a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

   Pro správní území obce Málkov, na základě požadavku z Územního plánu obce Málkov, byla dne 1. 2. 2011 schválena možnost využití Územní studie Málkov, lokalita Z 1/1 Zelená. 

Uvedená územní studie je uložena a k nahlédnutí na obecním úřadě Málkov, odboru rozvoje, investic a majetku města Magistrátu města Chomutova a na Odboru obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí Magistrátu města Chomutova.

1a Základní členění - právní stav po změně č. 2 (PDF 888 kB), Vložil(a): David Guske
1b1 Hlavní výkres - právní stav po změně č. 2 (PDF 1,4 MB), Vložil(a): David Guske
1b3 Hlavní výkres - ÚSES - právní stav po změně č. 2 (PDF 1 MB), Vložil(a): David Guske

Územní studie Málkov - Z1/1 - Zelená

Územní studie Lokalita Z1/1 Zelená Obec Málkov (PDF 2,6 MB), Vložil(a): David Guske
výkres č.1 - Situace širších vztahů (PDF 1,6 MB), Vložil(a): David Guske
výkres č.2 - Hlavní výkres - urbanistické řešení (PDF 1,4 MB), Vložil(a): David Guske
výkres č.3 - Funkční vymezení ploch (PDF 1,4 MB), Vložil(a): David Guske
výkres č.4 - Situace technické infrastruktury (PDF 1,2 MB), Vložil(a): David Guske
výkres č.5 - Situace etapizace výstavby (PDF 1,4 MB), Vložil(a): David Guske
Letecká mapa (PDF 1,2 MB), Vložil(a): David Guske

Návrh územní studie lokality Z1/3, Málkov

Územní studie lokality Z1/3, Málkov - textová část (PDF 451 kB), Vložil(a): David Guske
1. Širší vztahy (PDF 1 MB), Vložil(a): David Guske
2. Ortofotomapa (PDF 255 kB), Vložil(a): David Guske
3. Hlavní výkres (PDF 260 kB), Vložil(a): David Guske
4. Výkres dopravní infrastruktury (PDF 177 kB), Vložil(a): David Guske
5. Výkres technické infrastruktury (PDF 215 kB), Vložil(a): David Guske
6. Koordinační výkres (PDF 201 kB), Vložil(a): David Guske