Málkov

Zastupitelstvo obce Málkov schválilo Územní plán obce Málkov dne 21.12.2006. Územní plán obce Málkov je k nahlédnutí na obecním úřadu v Málkově, Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na Odboru stavební úřad Magistrátu města Chomutova a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.

Zastupitelstvo obce Málkov vydalo opatřením obecné povahy č. 1/2009 dne 20. 4. 2009 Změnu č. 1 Územního plánu obce Málkov s účinností od 26. 5. 2009 a opatřením obecné povahy č. 2/2010 ze dne 21. 7. 2014 Změnu č. 2 Územního plánu obce Málkov s účinností od 11. 8. 2014. Pořizovatelem těchto Změn č. 1 a 2 územního plánu obce byl úřad územního plánování – Magistrát města Chomutova. Dle § 165 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) v platném znění jsou Změny č. 1 a 2 Územního plánu obce Málkov včetně dokladů o jeho pořízení a právního stavu po změně č. 2 uloženy na Obecním úřadě Málkov a je zde možno do něj i jeho  dokladové části nahlížet. Dále jsou změny č. 1 a 2 Územního plánu obce Málkov včetně právního stavu po změně č. 2 uloženy a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na Odboru stavební úřad Magistrátu města Chomutova a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.

Pro správní území obce Málkov, na základě požadavku z Územního plánu obce Málkov, byla dne 1. 2. 2011 schválena možnost využití Územní studie Málkov, lokalita Z 1/1 Zelená. Na základě § 30 odst. 6 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) v platném znění byla posouzena její aktuálnost a schváleno pořizovatelem ukončení možnosti jejího využití dne 24. 1. 2019.

Pro správní území obce Málkov, na základě požadavku z Územního plánu obce Málkov, byla dne 4. 2. 2019 schválena možnost využití Územní studie lokality Z1/3, Málkov. Pořizovatelem územní studie byl úřad územního plánování – Magistrát města Chomutova.

Uvedená územní studie je uložena u pořizovatele a k nahlédnutí na obecním úřadě Málkov, Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Chomutova, Odboru stavební úřad Magistrátu města Chomutova a na Odboru územního plánování a stavebním řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje.

1a Základní členění - právní stav po změně č. 2 (PDF 888 kB), Vložil(a): David Guske
1b1 Hlavní výkres - právní stav po změně č. 2 (PDF 1,4 MB), Vložil(a): David Guske
1b3 Hlavní výkres - ÚSES - právní stav po změně č. 2 (PDF 1 MB), Vložil(a): David Guske

Územní studie lokality Z1/3, Málkov

Územní studie lokality Z1/3, Málkov - textová část (PDF 451 kB), Vložil(a): David Guske
1. Širší vztahy (PDF 1 MB), Vložil(a): David Guske
2. Ortofotomapa (PDF 255 kB), Vložil(a): David Guske
3. Hlavní výkres (PDF 260 kB), Vložil(a): David Guske
4. Výkres dopravní infrastruktury (PDF 177 kB), Vložil(a): David Guske
5. Výkres technické infrastruktury (PDF 215 kB), Vložil(a): David Guske
6. Koordinační výkres (PDF 201 kB), Vložil(a): David Guske