Materiální základna humanitární pomoci

Materiální základna humanitární pomoci (dále jen MZHP) je doplňujícím prvkem integrovaného záchranného systému při poskytování pomoci za mimořádných situací. Je předurčena k zabezpečení základních životních potřeb (ubytování, přípravy a výdej stravy, ošacení) postiženému obyvatelstvu, a to na dobu nezbytně nutnou. Materiální základna humanitární pomoci slouží jako provizórium a osoby z tohoto zařízení jsou odesílány okamžitě, jak je to možné, do dalších stacionárních humanitárních zařízení.

Aktivace a využití MZHP ve prospěch postiženého obyvatelstva se předpokládá v případech:

- živelních pohrom a přírodních katastrof
- velkých ekologických a průmyslových havárií;
- realizace částečné nebo úplné evakuace z ohrožených prostor, kdy se využívá jako etapní stanice
- dobrovolné nebo nucené migrace osob z ohrožených oblastí.

Materiální základna humanitární pomoci:

- pohotovost k naložení materiálu a zahájení jeho vývozu do 360 minut od obdržení požadavku nebo rozkazu;
- výstavba MZHP na teritoriu republiky do 24 hodin od obdržení požadavku nebo rozkazu;
- kapacita MZHP každého záchranného praporu - ubytování (lůžka) pro 450 osob.
- příjem osob však může započít prakticky ihned po vybudování prvních stanů pro ubytování a prostorů pro příjem postižených osob. Zbývající se ubytovací prostory a další zařízení jsou pak budována dodatečně. Případně i za pomoci již přijatých osob.

Výhodou MZHP je jejich variabilita, která umožňuje v závislostí na charakteru mimořádné situace využit ji i jiným způsobem. Jako předsunuté pracoviště MZHP se může například rozvinout jako dekontaminace. MZHP lze využít k vybudování integrovaného skladu humanitární pomoci s odpočinkovou částí splňující základní podmínky pro přežití záchranných týmů a s části pracovní, sloužící k redistribuci humanitární pomoci.

Činnost MZHP není časově omezena. Je využívána do té doby, dokud se orgánům havarijní komise nepodaří zabezpečit ubytování v objektech předurčených, nebo do doby ukončení evakuace do dalších prostorů. Stravování osob je hrazeno z finančních prostředků pověřených úřadů. Výstroj je doplňována ze stávajících skladů civilní ochrany. K zabezpečení chodu MZHP lze využít jak specialistů ze záchranných praporů (obsluhy strojů, specializovaných zařízení), tak i zástupců humanitárních organizacích. V případě předpokládané dlouhodobé potřeby činnosti základny humanitární pomoci, lze její materiál bez obsluhy předat do péče humanitární organizace určené krizovým štábem příslušného stupně.

Právo vyžádat MZHP mají hejtmani krajů‚ primátor, starostové obcí s rozšířenou působností a další oprávnění cestou KOPIS (krajské operační a informační středisko) HZS.

Popis materiální základny humanitární pomoci (MZHP)

U vstupu do základny se provádí prvotní evidence osob, tyto osoby dále pokračují na dekontaminační místo, kde odevzdávají znečištěné, zamořené, potrhané šatstvo, projdou sprchami a jsou vybaveny základním ošacením. Součástí místa dekontaminace mohou být
i dekontaminační rámy, které slouží k dekontaminaci techniky. Ve zdravotnickém středisku je umístěno vybavení pro základní lékařské ošetření. Základní předlékařské ošetření zajišťuje zdravotní sestra. V případě havárie nastupuje službu lékař z civilního sektoru. Nemocní nebo nakažení pacienti jsou umístěni na lůžkové části, nebo na izolaci. Zdraví jsou odváděni do ubytovacího prostoru.

Pro dokončení celé základny je stanovena doba 24 hodin. Příjem osob však může začít prakticky ihned po vybudování prvních stanů pro ubytování a prostorů pro příjem nemocných a raněných osob. Kapacita modulárního stanu je 12 – 16 osob. Pod stany jsou umístěny podlážky, které vyrovnávají nerovnost povrchu. Stany jsou rozděleny pro muže, ženy a matky s dětmi. Jsou vybaveny osvětlením, hygienickými vložkami a polními lůžky.

Stravování na základně zabezpečují polní kuchyně. Před první kuchyní je stan s umývárnou, která slouží k provedení osobní hygieny před jídlem a k omytí nádobí. Výdej stravy se provádí přímo z vozidel a konzumace je možná buď v přístřešcích a nebo v jídelně, ta je umístěna v hale. Halu je možno rozdělit na dvě části, jídelna pro matky a děti a jídelna pro muže.