Náplň činnosti tajemníka

je vedoucím magistrátu, plní úkoly a vykonává pravomoci v souladu s ustanovením odst. 4 § 110 a násl. zákona o  obcích a další úkoly stanovené jinými právními předpisy.

Tajemník MMCH dále:

a) plní podle pokynů primátora úkoly vyplývající z usnesení ZM a RM a další úkoly vyplývající z jeho pracovní náplně,
b) zúčastňuje se zasedání ZM a RM s hlasem poradním,
c) dbá o účelnou organizaci MMCH a efektivní pracovní činnost zaměstnanců MMCH,
d) svolává a řídí porady tajemníka, jichž se zúčastňují vedoucí odborů MMCH a dle možností také primátor a náměstci primátora,
e) provádí hodnocení vedoucích odborů MMCH.
f) dohlíží na správnost výkonu státní správy v přenesené působnosti, při zjištění nedostatků provádí a ukládá potřebná nápravná opatření, v případě nutnosti vyžaduje kontrolu tohoto výkonu od nadřízeného orgánu,
g) stanovuje v souladu s právními předpisy platy a odměny všem pracovníkům MMCH,
h) vyřizuje stížnosti na činnost odborů MMCH,
i) dbá o odborný růst zaměstnanců MMCH,
j) v souladu s platnými předpisy rozhoduje o věcném, účelném a hospodárném využití fondu tajemníka na pohoštění

v době nepřítomnosti jej zastupuje primátor nebo pověřený vedoucí zaměstnanec