Odbor majetku města (OMM) - náplň činnosti

I. Postavení a funkce odboru

 • Na základě § 102 odst. 2 písmeno f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a na základě schváleného organizačního řádu zřídila Rada města Chomutova odbor a majetku města (OMM) jako svůj výkonný orgán.
 • Ve spolupráci s dalšími odbory MMCH dbá na přísnou hospodárnost při vynakládání finančních prostředků.

II. Hlavní úkoly odboru

VEDOUCÍ ODBORU 

Mimo úkolů vyplývajících z bodu 6. 4. organizačního řádu, odpovídá za aktualizaci dokumentů ZM a RM (řády, směrnice, zásady, pravidla) jejichž je odbor správcem.

Zajišťuje činnost komisí rady města:

 • dopravní komise
 • majetková a likvidační komise

Pro účelné a hospodárné využívání majetku obce a zabezpečení činností MMCH vykonává tyto činnosti v rámci rozpočtu města:

 • příprava podkladů pro sestavení rozpočtu města
 • příprava a předkládání rozpočtových změn
 • příprava rozpočtu odboru
 • sledování čerpání rozpočtu odboru
 • vyhodnocování čerpání rozpočtu odboru

schvalování finančních operací

ODDĚLENÍ MAJETKOPRÁVNÍ

Nemovitosti výkupy, dary, bezúplatné převody

 • zajišťuje výkupy nemovitostí do vlastnictví města pro investiční záměry a rozvoj města, nebo v rámci majetkoprávního vypořádání např. sjednocení vlastnictví komunikace a pozemku
 • zajišťuje i obdobné formy nabytí nemovitostí např. formou daru, nebo bezúplatné převody nemovitostí ze státu na obec
 • procesy související s agendou: jednání s vlastníky, zajišťování interního posouzení odbory, zajišťování znaleckých posudků, geometrických plánů, příprava podkladů pro schválení v orgánech obce (komise, výbor, rada, zastupitelstvo) včetně návrhů na usnesení, vyhotovení smlouvy, evidence smlouvy, návrh na vklad do katastru nemovitostí a zveřejnění smlouvy v registru smluv, zavedení do majetkové evidence

Nemovitosti prodeje

 • zajišťuje prodeje nemovitostí (převážně pozemků, příp. domů a bytů), které obec nevyužije pro svůj další rozvoj, nebo záměry
 • procesy související s agendou: jednání s kupujícími, zajišťování interního posouzení obory, zajišťování znaleckých posudků, geometrických plánů, příprava podkladů pro schválení v orgánech obce (komise, výbor, rada, zastupitelstvo) včetně návrhů na usnesení, zveřejňování záměrů na úřední desce, vyhlašování výběrových řízení, vyhotovení smlouvy, evidence smlouvy, návrh na vklad do katastru nemovitostí a zveřejnění smlouvy v registru smluv, vyřazení z majetkové evidence, zpracování a aktualizace zásad a směrnic souvisejících s prodejem nemovitostí

Nemovitosti zřizování věcných břemen

 • zajišťuje zřizování věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví města z většiny pro uložení inženýrských sítí, nebo práva vstupu a vjezdu. Zajišťuje též věcná břemena k pozemkům jiných vlastníků, pokud jsou nutná pro zajištění oprávnění ve prospěch města z většiny pro investiční záměry a rozvoj města.
 • procesy související s agendou: jednání s vlastníky, zajišťování interního posouzení odbory, zajišťování znaleckých posudků, geometrických plánů, příprava podkladů pro schválení v orgánech obce (komise, rada) včetně návrhů na usnesení, vyhotovení smlouvy, evidence smlouvy, návrh na vklad do katastru nemovitostí a zveřejnění smlouvy v registru smluv, zavedení do majetkové evidence

Nemovitosti pronájem

 • zajišťuje pronájem nemovitostí, nebo výpůjčky nemovitostí, tj. převážně pozemků (k využití na zahrádkářské účely, sportovní účely, parkování, podnikání, reklamu, honitby) a nebytových prostor (k využití na podnikání, nebo neziskovou činnost spolků)
 • procesy související s agendou: jednání s nájemci, zajišťování interního posouzení obory, příprava podkladů pro schválení v orgánech obce (komise, rada) včetně návrhů na usnesení, zveřejňování záměrů na úřední dece, vyhlašování výběrových řízení, vyhotovení smlouvy, evidence smlouvy, zveřejnění smlouvy v registru smluv, předpis platby nájemného, kontrola úhrady nájemného, zasílání upomínek na dlužné nájemné, ukončování smluv výpovědí, nebo dohodou, příprava dokumentace pro vymáhání pohledávek, splátkové kalendáře, odpisy pohledávek, rozúčtování služeb (voda, plyn, teplo, elektřina).

Pojištění majetku

 • zajišťuje pojištění majetku města a likvidaci pojistných událostí prostřednictvím makléřské firmy
 • procesy související s agendou: uzavírání pojistných smluv, příprava podkladů pro vyhlášení veřejné zakázky na pojištění, schvalování smluv v orgánech obce (komise, rada), evidence smluv, zveřejňování smluv v registru smluv, jednání s poškozenými, likvidace pojistných událostí, příprava podkladů pro makléře, úhrady spoluúčastí na škodních událostech, úhrada pojistného

Evidence majetku

 • vedení evidence movitého a nemovitého majetku, včetně podrobné operativní evidence majetku
 • kontroly evidence s účetní evidencí majetku
 • zajišťování fyzických inventur movitého a nemovitého majetku
 • likvidace majetku včetně přípravy podkladů pro komisi a podkladů pro radu a zastupitelstvo
 • zavádění nově pořízeného majetku do evidence
 • zajišťuje zpracování daňových přiznání dani z nemovitých věcí, včetně její úhrady
 • zajišťuje zpracování daňových přiznání k silniční dani, včetně její úhrady

Správa majetku

 • zajišťuje revize a opravy na budovy ve správě odboru
 • spolupracuje s organizacemi a společnostmi města ve věci správy majetku
 • uzavírá příkazní smlouvy (nebo jiné smlouvy – výpůjčky, nájmy) s organizacemi a společnostmi města na majetek, který mají ve správě (přílohy zřizovacích listin)
 • uzavírá smlouvy související se zábory veřejného prostranství, které nahrazují souhlas s užíváním veřejného prostranství (vyhotovení smluv, evidence smluv, kontrola plnění a penalizace)
 • zajišťuje aktualizaci pasportu veřejné zeleně

Opravy majetku

 • zajišťuje opravy majetku města, a to majetku ve správě odboru a majetku ve správě městských organizací nebo společností, které jsou zapojeny do fondu oprav
 • procesy související s agendou: kontrola majetku, evidence požadavků na opravy, jednání se správci majetku, příprava návrhu rozpočtu, posouzení oprávněnosti požadavků na opravy, zajištění projektové dokumentace, rozpočtů a povolení dle stavebního zákona, výběr dodavatele oprav, vyhlašování výběrových řízení, uzavření smlouvy o dílo, evidence, smluv, zveřejnění smluv, kontrola prací, kontrola čerpání rozpočtu

Veřejné služby

 • eviduje podněty od občanů na opravy a údržbu komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a dopravního značení, ve spolupráci s TSMCH zajišťuje tyto opravy a údržbu
 • zajišťuje zatřídění komunikací do sítě místních komunikací do pasportu města
 • na úseku samosprávy řeší problematiku autovraků
 • zajišťuje roční vyhodnocení statistických šetření dle požadavků ČSÚ
 • zpracovává podklady pro vyúčtování cestovních náhrad (uzavírá havarijní smlouvy, vystavuje „Cestovní příkazy“ apod.)

organizační zabezpečení

Přehled právních předpisů vztahujících se k odboru majetku města:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách
Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
Zákon č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (zákonné opatření senátu)
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech
Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších předpis