Odbor školství - náplň činnosti

Na základě § 102 odst. 2 písmeno f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a na základě schváleného organizačního řádu zřídila Rada statutárního města Chomutova Odbor školství (dále jen OŠ) jako svůj výkonný orgán.

OŠ vykonává správu na úseku výchovy a vzdělávání v souladu s platnými právními předpisy.

II. Hlavní úkoly odboru

VEDOUCÍ ODBORU

Mimo náplně činnosti vyplývající z bodu 6.4 organizačního řádu – odpovídá za aktualizaci dokumentů ZSMCH a RSMCH (řády, směrnice, zásady, pravidla), jejichž je odbor správcem.

v rámci samostatné působnosti obce

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění:

 • vytváří podmínky pro plnění povinné školní docházky - § 178 odst. 1
 • vyřizuje agendu spojenou se zřizováním a rušením mateřských a základních škol a školských zařízení - § 178 odst. 1 písm. a) a § 179
 • stanovuje školské obvody spádové základní školy obecně závaznou vyhláškou - § 178 odst. 2 písm. b)
 • zajišťuje agendu spojenou se jmenováním ředitelů škol a školských zařízení (konkursní řízení) - § 166 odst. 2 a 3
 • zajišťuje agendu spojenou s odvoláváním ředitelů škol a školských zařízení - § 166 odst. 4 a 5
 • vyřizuje agendu zřizovatele pro zřízení školských rad při základních školách – § 167 odst. 2
 • přijímá opatření ke zjištěním České školní inspekce ve školách a školských zařízeních zřízených obcí - § 166 odst. 5 písm. a), § 174 odst. 6 a § 175 odst. 1
 • vytváří podmínky pro předškolní vzdělávání - § 34 a k zajištění povinného předškolního vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a pro předškolní vzdělávání dětí přednostně přijímaných stanovuje školské obvody spádové mateřské školy obecně závaznou vyhláškou - § 179 odst. 3
 • zabezpečuje investiční výdaje a neinvestiční náklady, s výjimkou výdajů hrazených z finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle § 161 odst. 7 písm. b) a § 180 odst. 1, škol a školských zařízení, které statutární město Chomutov zřizuje:

 • Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace
 • Základní škola Chomutov, Zahradní 5265
 • Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895
 • Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334
 • Základní škola Chomutov, Písečná 5144
 • Základní škola Chomutov, Hornická 4387
 • Základní škola Chomutov, Školní 1480
 • Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539
 • Základní škola Chomutov, Březenecká 4679
 • Základní škola a Mateřská škola, Chomutov, 17. listopadu 4728, příspěvková organizace
 • Základní škola speciální a Mateřská škola, Chomutov, Palachova 4881, příspěvková organizace
 • Základní umělecká škola T. G. Masaryka Chomutov
 • Středisko volného času Domeček Chomutov, příspěvková organizace

 • přiděluje školám a školským zařízením dotace stanovené zákonem o státním rozpočtu k částečné úhradě výdajů na provoz a provádí s nimi finanční vypořádání - § 180 odst. 3
 • projednává s řediteli škol a školských zařízení zřízených obcí zejména: koncepci rozvoje, rozpočet a materiální podmínky pro činnost, požadavky obce na zkvalitnění poskytované péče a zprávy o výsledcích výchovně vzdělávací činnosti
 • koordinuje řešení problematiky inkluzívního vzdělávání
 • metodicky řídí asistenty pedagoga
 • shromažďuje výroční zprávy a související dokumentaci a provádí hodnocení škol a školských zařízení - § 10 odst. 3 a § 12 odst. 5
 • ve spolupráci s KÚ zajišťuje bezplatnou přípravu dětí osob se státní příslušností jiného státu EU k jejich začlenění do základního vzdělávání - § 20 odst. 5
 • povoluje výjimky z počtu dětí a žáků v jednotlivých druzích škol stanovených prováděcími právními předpisy - § 23 odst. 4 a 5
 • uděluje souhlas nebo je navrhovatelem změn ve věcech rejstříku škol a školských zařízení - § 145 odst. 1
 • se souhlasem krajského úřadu zřizuje přípravné třídy základní školy a třídy přípravného stupně základní školy speciální - § 47 odst. 1 a § 48a odst. 1
 • úzce spolupracuje s Výborem pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva statutárního města Chomutova
 • úzce spolupracuje s Komisí pro sportovní a volnočasové aktivity Rady statutárního města Chomutova
 • na základě schváleného rozpočtu, finančního plánu a Cash Flow vyhotovuje a dává proplatit platební příkazy dotací a příspěvků organizacím

v rámci přenesené působnosti

 • zpracovává návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků poskytovaných dle § 161 odst. 7 písm. b) v souladu se zásadami stanovenými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 170 písm. c) a krajskými normativy a předává je krajskému úřadu - § 161 odst. 8
 • shromažďuje a zpracovává data z dokumentace škol a školních matrik za školy a školská zařízení zřizované v obvodu jeho působnosti a v termínech stanovených ministerstvem je předává krajskému úřadu a ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy - § 28 odst. 5

Školy a školská zařízení v působnosti ORP Chomutov:

 • Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace
 • Základní škola Chomutov, Zahradní 5265
 • Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895
 • Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334
 • Základní škola Chomutov, Písečná 5144
 • Základní škola Chomutov, Hornická 4387
 • Základní škola Chomutov, Školní 1480
 • Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539
 • Základní škola Chomutov, Březenecká 4679
 • Základní škola a Mateřská škola, Chomutov, 17. listopadu 4728, příspěvková organizace
 • Základní škola speciální a Mateřská škola, Chomutov, Palachova 4881, příspěvková organizace
 • Základní umělecká škola T. G. Masaryka Chomutov
 • Středisko volného času Domeček Chomutov, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace
 • Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov
 • Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov
 • Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov
 • Městské gymnázium a Základní škola Jirkov
 • Základní umělecká škola Jirkov, Chomutovská 267, okres Chomutov
 • Dům dětí a mládeže Jirkov
 • Mateřská škola Černovice 97 okres Chomutov
 • Mateřská škola Droužkovice, ul. Rudé armády 22, okres Chomutov, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Hora Sv. Šebestiána, okres Chomutov
 • Mateřská škola Hrušovany 15
 • Mateřská škola, Nezabylice, okres Chomutov
 • Mateřská škola Údlice, Droužkovická 306, příspěvková organizace
 • Základní škola Údlice, okres Chomutov
 • Mateřská škola Zelená - Málkov, příspěvková organizace
 • Základní škola a Mateřská škola Březno, okres Chomutov
 • Základní škola a Mateřská škola Spořice, okres Chomutov, příspěvková organizace
 • Základní škola a Mateřská škola Strupčice, okres Chomutov
 • Základní škola a Mateřská škola Vysoká Pec, okres Chomutov, příspěvková organizace

III. Ostatní úkoly

Odbor vyhotovuje směrnice a metodické pokyny v souladu se strukturovanou dokumentací MMCH a v souladu s touto náplní.

Přehled právních předpisů, v platném znění, ve vztahu k odboru školství:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů

Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů