Odbor sociálních věcí - náplň činnosti

I. Postavení a funkce odboru

Na základě § 102 odst. 2 písmeno f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a na základě schváleného organizačního řádu zřídila Rada Města Chomutova odbor sociálních věcí (dále jen OSV) jako svůj výkonný orgán.

Na základě § 106, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 38 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů zřídil starosta obce v rámci obce s rozšířenou působností jako zvláštní orgán obce Komisi pro sociálně právní ochranu dětí a poradní sbory.

OSV vykonává činnost na úseku samosprávy, přenesené působnosti, výkonu státní správy obce s rozšířenou působností. Zajišťuje základní sociální poradenství, sociálně-právní ochranu dětí, opatrovnictví, sociální pohřby.

Ve spolupráci s dalšími odbory MMCH dbá na hospodárnost při vynakládání finančních prostředků.

II. Hlavní úkoly odboru

VEDOUCÍ ODBORU

Mimo náplně činnosti vyplývající z bodu 6.4. organizačního řádu - odpovídá za aktualizaci dokumentů ZM a RM (řády, směrnice, zásady, pravidla) jejichž je odbor správcem.

v rámci samosprávy

 • zajišťuje odborné vedení dvou oddělení na OSV
 • spolupracuje a metodicky vypomáhá nestátním organizacím, které působí na území města
 • metodicky vede příspěvkovou organizaci Sociální služby Chomutov
 • předkládá zprávy do jednání RM a ZM
 • sestavuje rozpočet odboru a zajišťuje finanční kontrolu čerpání rozpočtu
 • úzce spolupracuje s odbory MMCH a řídí se zásadami hospodaření s majetkem města
 • úzce spolupracuje se Sociální komisí Rady města Chomutov

v rámci výkonu státní správy v přenesené působnosti

 • shromažďuje a zpracovává podklady pro měsíční, čtvrtletní a roční statistiku (MPSV)
 • připomínkuje zákony pro Krajský úřad Ústeckého kraje, pro MPSV
 • zajišťuje funkci opatrovníka nesvéprávným občanům, kterým bylo rozsudkem Okresního soudu ustanoveno opatrovníkem statutární město Chomutov
 • spolupracuje s Cizineckou policií, Policií ČR, Městskou policií, Okresním soudem, MPSV, Krajským úřadem Ústeckého kraje, školami, lékaři, MZ, Úřadem práce, Okresní správou sociálního zabezpečení

v rámci obce s rozšířenou působností

 • je oprávněn podepisovat rozhodnutí ve správním řízení při výkonu sociálně právní ochrany dětí
 • spolupracuje s Cizineckou policií, Policií ČR, Městskou policií, Okresním soudem, MPSV, Krajským úřadem Ústeckého kraje, školami, lékaři, Státním zastupitelstvím, Střediskem výchovné péče, Probační a mediační službou, zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy, Městským úřadem v Jirkově a dalšími obcemi, které zajišťují sociálně právní ochranu dětí a nestátními organizacemi
 • spolupracuje a dohlíží na činnost Komise pro sociálně právní ochranu dětí a poradní sbory

ODDĚLENÍ TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE

v rámci samosprávy

 • vede evidenci žadatelů a provádí umístění do bezbariérových bytů
 • podílí se na vymáhání pohledávek města
 • vyjadřuje se ke klientům, kteří žádají o umístění v ubytovnách Sociálního centra příspěvkové organizace Sociální služby Chomutov
 • zajišťuje sociální pohřby
 • poskytuje výchovnou a poradenskou péči manželům, rodičům, dětem a těhotným ženám při jejich rodinných, osobních a sociálních problémů – při této činnosti úzce spolupracuje s oddělením sociálně-právní ochrany dětí
 • působí k překonávání nepříznivé životní situace občanů, kteří potřebují zvláštní pomoc
 • zajišťuje výkon opatrovníka osobám, které byly zbaveny nebo omezeny ve způsobilosti k právním úkonům a statutární město Chomutov bylo Okresním soudem ustanoveno opatrovníkem
 • vede evidenci žadatelů na Dům s pečovatelskou službou, provádí umístění do bytů zvláštního určení
 • ustanovuje zvláštního příjemce důchodů

v rámci výkonu státní správy v přenesené působnosti

 • poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností; přitom spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou České republiky, Probační a mediační službou České republiky, správními úřady a územními samosprávnými celky
 • na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob; přitom spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce a krajským úřadem
 • plní úkoly obce v rozsahu zákona 379/2005 Sb. „protikuřácký zákon“

v rámci výkonu státní správy v rozšířené působnosti

 • vede evidenci receptů na opiáty a návykové látky a vydává je lékařům (MZ)
 • zajišťuje funkci kurátora pro navrátilce z výkonu trestu, úzce spolupracuje s vězeňskou službou, s Úřadem práce, s Probační a mediační službou, OSSZ
 • provádí šetření v rodinách při dohledu nad navrátilci z výkonu trestu
 • rozhoduje o vydání zvláštního označení vozidla praktického lékaře O5 podle zákona o pozemních komunikacích
 • vede evidenci a vydává Parkovací průkazy označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou O7

ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

v rámci výkonu státní správy v přenesené působnosti

 • vyhledává ohrožené děti
 • působí na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti
 • poskytuje nebo zprostředkovává rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování nároků dítěte
 • věnuje pozornost dětem z rodin s nízkou sociální úrovní
 • spolupracuje se školami, pověřenými osobami, zájmovými sdruženími a dalšími subjekty
 • rozhoduje ve správním řízení o výchovných opatřeních a následně sleduje, zda jsou výchovná opatření dodržována
 • vykonává kontaktní osobu pro Krajský úřad Ústeckého kraje pro drogovou problematiku
 • zajišťuje působnost obce podle zákona 379/2005 Sb. „protikuřácký zákon“

v rámci výkonu státní správy v rozšířené působnosti

 • zajišťuje sociálně právní ochranu dětí, zastupuje zájmy nezletilého dítěte u soudu, na notářství, na Policii ČR, na přestupkové komisi
 • v rámci preventivní a poradenské činnosti sleduje nepříznivé vlivy působící na děti a činí opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti, pomáhá rodičům při řešení výchovných problémů souvisejících s péčí o dítě, pořádá přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péči o dítě a jeho výchovou
 • činí opatření na ochranu dětí, včetně doby po pracovní době a v době pracovního volna a klidu a v době svátků uznaných státem (pohotovost na mobilním telefonu)
 • rozhoduje o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů a pěstounů
 • přijímá písemný souhlas rodiče k osvojení dítěte
 • sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob než rodičů
 • vede spisovou dokumentaci o dítěti, které je vhodné do adopce nebo ke svěření do péče pěstounů, při tom úzce spolupracuje se zařízenými pro výkon ústavní výchovy a s Krajským úřadem Ústeckého kraje
 • vede spisovou dokumentaci o žadatelích, kteří mají zájem o adopci nebo o svěření dítěte do pěstounské péče, při tom úzce spolupracuje s Krajským úřadem Ústeckého kraje
 • sleduje dodržování práv dítěte ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, při tom navštěvuje děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy
 • při péči o děti vyžadující zvýšenou pozornost působí proti opakovaným poruchám v chování a jednání dětí se zvláštní pozorností věnovanou pachatelům trestné činnosti, účastní se trestního řízení vedeného proti mladistvému, účastní se výchovných komisí na školách a jednání přestupkové komise
 • ve věznici navštěvuje mladistvé a nezletilé děti, které jsou umístěné společně s odsouzenou matkou
 • činí potřebná opatření u dětí nacházejících se v cizině bez doprovodu
 • provádí sociálně právní ochranu dětí ve vztahu k cizině
 • spolupracuje s orgány, uvedenými v zákoně o sociálně právní ochraně, při sdělování údajů
 • zabývá se nezletilými dětmi, které jsou ohroženy násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami ( domácí násilí), úzce spolupracuje s Intervenčním centrem v Ústí nad Labem
 • zabývá se nezletilými dětmi, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu
 • může uložit rodičům povinnost využít odborného poradenského zařízení
 • rozhoduje o příspěvku na úhradu pobytu a péče nezl. dítěte, které je na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy umístěno v domově pro osoby se zdravotním postižením
 • rozhoduje o správních deliktech podle zákona o sociálně právní ochraně dětí

KOMISE PRO SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANU DĚTÍ A PORADNÍ SBORY

 • rozhoduje o vydání pověření k výkonu sociálně právní ochrany (výchovně rekreační tábor pro děti)
 • koordinuje výkon sociálně právní ochrany na území správního obvodu obce s rozšířenou působností
 • navrhuje a posuzuje předložené sociálně preventivní programy na ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí
 • doporučuje provést opatření, která by měla být uskutečněna v oblasti ochrany dětí před sociálně patologickými jevy
 • na žádost tajemníka obecního úřadu posuzuje jednotlivé případy provádění sociálně-právní ochrany a vydává k nim stanoviska

III. Ostatní úkoly

 • OSV vyhotovuje směrnice a metodické pokyny v souladu se strukturovanou dokumentací MMCH a v souladu s touto náplní.
 • OSV po odborné stránce metodicky řídí příspěvkovou organizaci Městský ústav sociálních služeb
 • OSV dohlíží v přenesené působnosti na dodržování zákona č. 379/2005 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, ve znění pozdějších předpisů

Přehled právních předpisů vztahujících se k odboru sociálních věcí:

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních
zákon č.   20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
zákon č.   48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
zákon č. 582/1991 Sb., o organizace a provádění sociálního zabezpečení
zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
zákon č.   94/1963 Sb., o rodině
zákon č.   97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním
zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních
zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže
zákon č. 283/1991 Sb., o Policii ČR
zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby
zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody
zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon
zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád
zákon č.   99/1963 Sb., občanský soudní řád
zákon č.   40/1964 Sb., občanský zákoník
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami „protikuřácký zákon“
zákon č. 325/1999 Sb., o azylu
zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky