Odbor stavební úřad (OSÚ) - náplň činnosti

I. Postavení a funkce odboru

Na základě § 102 odstavec 2 písm. f) zákona o obcích zřídila Rada města Chomutova odbor stavební úřad jako svůj výkonný orgán.

Obecný stavební úřad provádí výkon státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu. Odbor dále vykonává výkon státní správy na úseku památkové péče, kterou mu v daném rozsahu a v souladu s právními předpisy svěřuje Rada města Chomutova.

Svoji působnost provádí, v plném rozsahu, v  katastrálních územích Chomutov I a II a v příslušném rozsahu [s omezeními vyplývajícími ze stavebního zákona (SZ)] v územních obvodech obcí Blatno, Bílence, Březno, Černovice, Droužkovice, Hora Sv. Šebestiána, Hrušovany, Kalek, Křimov, Málkov, Místo, Nezabylice, Spořice, Údlice, Všehrdy a Výsluní.

II. Hlavní úkoly odboru

VEDOUCÍ ODBORU

Mimo úkolů vyplývajících z bodu 6.4 organizačního řádu odpovídá za aktualizaci dokumentů ZSMCH a RSMCH (řády, směrnice, zásady, pravidla), jejichž je odbor správcem.

Pro účelné a hospodárné využívání majetku obce a zabezpečení činností MMCH vykonává tyto činnosti:

 • Rozpočet
  • příprava podkladů pro sestavení rozpočtu města,
  • příprava a předkládání rozpočtových změn,
  • příprava rozpočtu odboru,
  • sledování čerpání rozpočtu odboru,
  • vyhodnocování čerpání rozpočtu odboru.
 • Finanční operace
  • zajišťuje úhradu plateb vystavených faktur odboru.

Působnost v oblasti územního plánování a stavebního řízení

Územní plánování (v souladu s platnými  ustanoveními stavebního zákona vydává územní rozhodnutí k):

 • umístění staveb,
 • využití území,
 • chráněném území nebo ochranných pásmech,
 • stavební uzávěře,
 • dělení nebo scelování pozemků.

Stavební řízení (v souladu s platnými ustanovením stavebního zákona):

 • přijímá ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací,
 • vydává stavební povolení na stavby vyjma staveb, které spadají do kompetencí speciálních stavebních úřadů,
 • povoluje změny staveb před jejím dokončením,
 • rozhoduje o prodloužení platnosti stavebních povolení,
 • povoluje (pokud k tomu nejsou příslušné jiné orgány) terénní úpravy, kterými se podstatně mění vzhled prostředí a odtokové poměry,
 • povoluje těžební, jím podobné a s nimi související práce, nejedná-li se o činnost prováděnou hornickým způsobem,
 • přijímá ohlášení a povoluje informační, reklamní a propagační zařízení,
 • povoluje užívání staveb (kolaudace) k určenému účelu, pro které vydal stavební povolení,
 • povoluje předčasné užívání staveb,
 • povoluje prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu,
 • povoluje změny v užívání staveb,
 • nařizuje provedení údržby staveb, terénních úprav, prací a zařízení,
 • nařizuje provedení nezbytných úprav na stavbě nebo stavebním pozemku,
 • povoluje a nařizuje odstranění staveb,
 • nařizuje provedení neodkladných zabezpečovacích prací,
 • nařizuje vyklizení stavby,
 • pověření pracovníci oddělení stavebního řízení zajišťují výkon státního stavebního dohledu ve správním územním obvodu města, s výjimkou působnosti příslušných obecních úřadů vyplývající z platného znění SZ,
 • zjistí-li orgán státního stavebního dohledu na stavbě závadu, vyzývá stavebníka či oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobu ke zjednání nápravy, nebo upozorní jiný odpovědný orgán, aby učinil příslušná opatření,
 • oddělení stavebního řízení nařídí vlastníku stavby pořízení dokumentace skutečného provedení (v případě, že dokumentace se nedochovala, nebyla pořízena či není v náležitém stavu), případně pořízení zjednodušené dokumentace (pasport stavby).

Stavební dozor a přestupky

 • projednává přestupky občanů proti stavebnímu řádu a ukládá pokuty,
 • projednává správní delikty a ukládá pokuty.

Činnosti vykonávané ve všech oblastech úseku stavebního řízení

 • eviduje a zabezpečuje ukládání správních rozhodnutí se souvisejícími písemnostmi
 • umožňuje fyzickým i právnickým osobám, které prokáží odůvodněnost svého požadavku
 • nahlížet do dokumentace staveb a pořizovat si z ní výpisy rozhoduje o vstupu osob na cizí pozemky a stavby (pouze při pochybnostech o rozsahu oprávnění těchto osob)
 • v jednotlivých řízeních podle SZ se pokouší o dosažení dohody mezi účastníky řízení u těch námitek, které vyplývají z vlastnických nebo jiných práv k pozemkům nebo stavbám, ale překračují rozhodovací pravomoc oddělení stavební úřad nebo spolupůsobících orgánů státní správy, případně odkazuje účastníky řízení na provádí kontrolu oznamovací, ohlašovací a registrační povinnosti plátců a poplatníků místních poplatků (daní) spolupracuje s ostatními orgány státní správy

Působnost v oblasti památkové péče

V rámci přenesené působnosti

 • vykonává a organizuje státní památkovou ve stanoveném správním obvodu v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice,
 • podílí se na zpracování krajské koncepce podpory státní památkové péče a na zpracování střednědobých a prováděcích plánů a programů obnovy kulturních památek,
 • zabezpečuje předpoklady pro komplexní péči o kulturní památky,
 • usměrňuje péči o kulturní památky zajišťovanou obcemi,
 • vykonává státní správu na úseku státní památkové péče, pokud podle tohoto zákona není příslušný jiný orgán státní památkové péče,
 • koordinuje jednotné označování nemovitých kulturních památek tabulkou opatřenou nápisem “Kulturní památka“ a velkým státním znakem, popřípadě i značkami stanovenými mezinárodními smlouvami,
 • vykonává státní stavební dohled při obnově kulturních památek z hlediska památkové péče,
 • provádí dohled v rozsahu své působnosti na dodržování tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení,
 • plní další úkoly stanovené mu tímto zákonem.

III. Ostatní úkoly odboru

 • Zabezpečuje ukládání a péči o stavební dokumentaci všech staveb ve správním obvodu Chomutova jako obce s pověřeným obecním úřadem.
 • V souladu s §31 zákona 128/2000 Sb. o obcích, rozhoduje o tom, jakým popisným, orientačním nebo evidenčním číslem bude označena budova ve městě.
 • Ve veřejném zájmu provádí vyvlastňovací řízení kpozemkům, stavbám a právům k nim za účelem dosažení přechodu, popřípadě omezení vlastnického práva nebo zřízení, zrušení, popřípadě omezení práva věcného břemene k pozemkům a stavbám.
 • Odbor vyhotovuje směrnice a metodické pokyny v souladu se strukturovanou dokumentací MMCH a v souladu s touto náplní.

Přehled právních předpisů vztahujících se k činnosti odboru:

Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů,
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), ve znění pozdějších předpisů