Odbor životního prostředí - náplň činnosti

I. Postavení a funkce odboru

Na základě § 102 odstavec 2 písm. f) zákona o obcích zřídila Rada města Chomutova odbor životní prostředí jako svůj výkonný orgán.

 • Odbor životního prostředí provádí výkon státní správy na úseku ochrany životního prostředí.
 • Odbor dále vykonává výkon státní správy na úseku životního prostředí, kterou mu v daném rozsahu a v souladu s právními předpisy svěřuje Rada města Chomutova.

II. Hlavní úkoly odboru

VEDOUCÍ ODBORU

Mimo úkolů vyplývajících z bodu 6.4. organizačního řádu - odpovídá za aktualizaci dokumentů ZM a RM (řády, směrnice, zásady, pravidla) jejichž je odbor správcem.

Pro účelné a hospodárné využívání majetku obce a zabezpečení činností MMCH vykonává tyto činnosti:

- Rozpočet

 • příprava a předkládání rozpočtových změn
 • příprava podkladů pro sestavení rozpočtu města
 • příprava rozpočtu odboru
 • sledování čerpání rozpočtu odboru                                        
 • vyhodnocování čerpání rozpočtu odboru                                  

 - Finanční operace

 • zajišťuje úhradu plateb vystavených faktur odboru

v rámci státní správy

 • Vydává nařízení obce dle požadavků a potřeb obyvatel či orgánů stát. správy v celém rozsahu činností živ. prostředí v souladu se zvláštními zákony
 • Zpracovává podklady pro přestupkovou komisi
 • Ukládá pokuty podle zvláštních předpisů podnikajícím fyzickým osobám nebo právnickým, fyzickým osobám jedná-li se o jiný správní delikt
 • Zabezpečuje souhrnná stanoviska při posuzování vlivu staveb na životní prostředí.
 • Přenesená působnost v rozsahu správního území obce
 • Vydává stanoviska ke sběru bylin a plodů dle zák.č. 242/2000 Sb. , o ekologickém zemědělství
 • Přenesená působnost v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností
 • je zajišťována dle následujících právních předpisů: Zákon o ochraně přírody a krajiny (zák.č. 114/1992 Sb.),   Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (zák.č.334/1992 Sb.), Zákon o odpadech (zák.č. 185/2001 Sb.), Vodní zákon (zák. č. 254/2001 Sb.), Zákon o vodovodech a kanalizacích (zák. č. 274/2001 Sb.), Zákon o ochraně ovzduší (zák.č. 86/2002 Sb.), Zákon o myslivosti (zák.č.449/2001 Sb.), Zákon o lesích (zák.č. 289/1995 Sb.) , Zákon o rybářství (zák.č. 99/2004 Sb.), Sankční zákon (zák. č. 39/1993 Sb.), Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin (zák. č. 149/2003 Sb.)., Zákon o zemědělství (zák. č. 252/1997 Sb.), Zákon na ochranu zvířat proti týrání (z.č. 246/1992 Sb.) ve znění pozdějších předpisů,Zákon o rostlinolékařské péči (zákon č. 326/2004 Sb.).

V oblasti vodního hospodářství

 • Provádí výkon vodoprávního úřadu a speciálního stav. úřadu podle vodního zákona
 • Provádí rozhodnutí podle stavebního zákona (kolaudaci povolených staveb, odstraňování staveb, změnu užívání staveb, nařizuje nezbytné stavební úpravy)
 • Vydává povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (odběr, vypouštění)
 • Vydává povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace
 • Vydává povolení k některým činnostem (výsadba, těžba písků, geologické práce v záplav. územích aj.)
 • Vydává stavební povolení k vodním dílům (ráze, vodní nádrže, jezy, zdrže, vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod apod.)
 • Vydává souhlas ke stavbám nevyžadujícím povolení dle vodního zákona
 • Vydává vyjádření k umístění, provedení, změnám nebo odstranění staveb, kdy by mohlo dojít k ovlivnění vodních poměrů
 • Stanoví rozhodnutím ochranná pásma vodních zdrojů
 • Schvaluje využití povrchových vod ke koupání
 • Zabezpečuje ochranu množství vod stanovením minimálního zůstatkového průtoku, ukládá dodržení minimální hladiny podzemních vod
 • Povoluje nadlimitní vypouštění odpadních vod
 • Schvaluje havarijní plány
 • Řídí práce při zneškodňování havárií a ukládá opatření k nápravě
 • Rozhoduje při změně koryta toku
 • Ukládá povinnosti vlastníkům vodních děl
 • Schvaluje manipulační řád vodního díla, které povoluje
 • Stanovuje záplavová území a území určená k rozlivům povodní u drobných vodních toků
 • Plní povinnosti stanovené povodňovým orgánům obcí s rozšířenou působností
 • Zabezpečuje zpracování povodňových plánů
 • Provádí vodoprávní dozor vodoprávních úřadů
 • Ukládá pokuty podnikajícím osobám
 • Zpracovává a předává přestupky občanů k řešení v přestupkovém řízení
 • Zpracovává a předává údaje majetkové evidence vodovodů a kanalizace obce s rozšířenou
 • působností dle zák.č. 274/2001 Sb. ministerstvu
 • Schvaluje rozhodnutím kanalizační řád
 • Vydává povolení k vypouštění odpadních vod do kanalizace, které k dodržení nejvyšší míry znečištění
 • podle kanalizačního řádu vyžadují předchozí čištění
 • Rozhoduje o povinnosti veřejné služby
 • Povoluje výjimku v ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky
 • Ukládá pokuty podnikajícím fyzickým osobám nebo právnickým osobám pokud se nejedná o trestné činy
 • Vykonává dozor nad dodržováním ustanovení zákona 274/2001 Sb., předpisů a rozhodnutí podle něj vydaných
 • Vede vodohospodářskou evidenci v listinné podobě a elektronické podobě

V oblasti odpadového hospodářství

 • Uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady a vede jejich evidenci
 • Podává návrh na zařazení dle Katalogu odpadů
 • Dává vyjádření v oblasti nakládání s odpady pro potřeby živnostenského úřadu, ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů, v územním a stavebním řízení, ke změnám ve výrobních procesech, k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého
 • Podává informace o sídle a zařízení vhodných k odstranění nebo využití odpadu, provádí kontrolní činnost v oblasti odpadového hospodářství
 • Vede a zpracovává evidenci odpadů, zařízení k nakládání s odpady, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů a sběrových míst a skladů odpadů
 • Zajišťuje ochranu lidského zdraví a životního prostředí na náklady odpovědné osoby, hrozí-li poškození lidského zdraví nebo životního prostředí nebo k němu došlo
 • Ukládá pokuty a nápravná opatření podnikatelským subjektům za porušení povinností stanovených zákonem
 • Může zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, pokud původce nemá zajištěno využití nebo odstranění odpadů a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování této činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí
 • Ukládá provozovateli zařízení k odstraňování odpadů v mimořádných případech, je-li to nezbytné z hlediska ochrany životního prostředí a pokud je to pro provozovatele technicky možné, povinnost odstranit odpad na náklady odpovědné osoby
 • Kontroluje, jak jsou podnikatelskými subjekty a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných správních úřadů
 • Provádí kompletaci evidenčních přepravních listů přepravy nebezpečných odpadů zaslaných odesílatelem a příjemcem odpadu

V oblasti ochrany ovzduší

 • Zajišťuje agendu středních zdrojů znečišťování ovzduší, rozhoduje o výši jejich poplatků, rozhoduje o odkladu nebo jeho prominutí
 • Vede evidenci oznámení středních zdrojů a ověřuje údaje souhrnné provozní evidence a předává je ministerstvu
 • Zpřístupňuje informace o stavu ovzduší
 • Je dotčeným orgánem v územním, stavebním a kolaudačním řízení z hlediska ochrany ovzduší
 • Vede evidenci malých stacionárních zdrojů a poskytuje údaje z této evidence ministerstvu
 • Rozhoduje o vyměření poplatku malých zdrojů znečišťování ovzduší
 • Nařizuje odstranění závad u malých spalovacích zdrojů a ukládá opatření k nápravě těchto závad, ukládá pokuty za nesplnění uložené povinnosti
 • Vypracovává programy zlepšování kvality ovzduší v oblastech se zhoršenou kvalitou, může vypracovat místní program snižování emisí znečišťujících látek
 • Sleduje účinnost nařízení města č. 3/2002   o zákazu spalování rostlinných materiálů, vyhlašuje regulační opatření k omezení emisí ze stacionárních zdrojů
 • Sleduje dodržování přípustnosti tmavosti kouře, pachové číslo a přípustné míry obtěžování zápachem u provozovatelů malých stacionárních zdrojů a za nedodržení ukládá pokuty
 • Vyhlašuje signál upozornění, signál regulace k omezení emisí ze stacionárních zdrojů a k omezení provozu mobilních zdrojů znečišťování, informuje o porušení povinností inspekci
 • Vydává povolení pro činnosti, při kterých vznikají emise těkavých organických látek a které odpovídají kategorii malých ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

V oblasti rybářství a ochrany zvířat

 • Ustanovuje, odvolává a zrušuje a stanovuje rozsah působnosti na návrh uživatele rybářského revíru či jiného oprávněného subjektu rybářskou stráž
 • Vede evidenci všech rybářských stráží v obvodu obce s rozšířenou působností
 • Vydává služební odznak se státním znakem a průkaz rybářské stráže
 • Ruší ustanovení rybářské stráže
 • Vydává a odebírá rybářské lístky v působnosti obvodu obce s rozšířenou působností
 • Plní úkoly obce v rozsahu zákona 166/1999 Sb. o veterinární péči
 • Jako obecní úřad obce s rozšířenou působností projednává přestupky a správní delikty na úseku ochrany zvířat
 • Provádí zvláštní opatření dle z.č. 246/1992 Sb.,v součinnosti s příslušným orgánem Policie ČR
 • Plní další úkoly v ochraně zvířat stanovené zákonem

V oblasti ochrany přírody

 • Povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les, pozastavuje, omezuje nebo zakazuje kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu, vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě
 • Vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách ve svém správním obvodu
 • Vydává závazná stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků a registruje významné krajinné prvky
 • Vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma, zajišťuje jejich ochranu, popřípadě ruší jejich ochranu
 • Podílí se na vytváření a vede výpisy z ústředního seznamu ochrany přírody pro svůj správní obvod
 • Vydává souhlas ke zřizování nebo rušení cest
 • Povoluje záměrné rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny nebo živočicha do krajiny podle
 • Povoluje záměrné křížení a následné rozšiřování křížence rostlin či živočichů do krajiny
 • Vyhlašuje přechodně chráněné plochy
 • Vydává pro svůj správní obvod nařízení k omezení nebo zákazu rušivé činnosti
 • Vymezuje a hodnotí místní systém ekologické stability
 • Může vyzvat k prokázání povoleného způsobu nabytí zvláště chráněné rostliny, zvláště chráněného živočicha nebo rostliny a živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv a vyzvat k prokázání totožnosti
 • Ukládá opatření podle zák.č. 114/1992 Sb.
 • Vykonává státní dozor v ochraně přírody a krajiny
 • Rozhoduje o možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu a ukládá povinnost provést přiměřená náhradní opatření
 • Ukládá pokuty za protiprávní jednání podle zák.č. 114/1992 Sb., pokud se jedná o jedince druhů chráněných podle zvláštního právního předpisu
 • Odebírá nedovoleně držené jedince, vyjma jedinců druhů chráněných podle zvláštního předpisu
 • Vykonává ve svém správním obvodu státní správu ochrany přírody, není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody

V oblasti ochrany zemědělského půdního fondu a rostlinolékařské péče

 • Rozhoduje v pochybnostech o tom, zda je pozemek součástí zemědělského půdního fondu
 • Vydává souhlas ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu
 • Uděluje souhlas k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků a vede evidenci jejich použití
 • Ohledně erozního ohrožení zemědělské půdy pořizuje informace o zemědělské půdě a hodnotí její stav a tyto údaje předává do evidence informací o kvalitě zemědělské půdy
 • Uplatňuje stanovisko k regulačním plánům s výjimkou regulačních plánů pořizovaných na základě zásad územního rozvoje
 • Uděluje vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud trasa nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací a vodních cest a jejich součástí nepřesahuje správní obvod obce s rozšířenou působností
 • Uděluje souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře menší nebo rovné 1 ha, a u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává u souhlasů jím vydaných potvrzení o ukončení rekultivace
 • Rozhoduje o odvodech za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
 • Projednává přestupky (zákon č. 334/1992 Sb.)
 • Je dotčeným správním orgánem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, mají-li být dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu o výměře menší nebo rovné 1 ha
 • Ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého porušením povinností a kontroluje plnění povinností uložených zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu (zákon č. 334/1992 Sb.)
 • Podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, přijímá oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů a předkládá je rostlinolékařské správě k dalšímu řízení
 • Provádí plnění specifických povinností na úseku ochrany včel, zvěře a ryb na úseku letecké aplikace (evidence stanovišť včelstev a hromadného letu včel, vyhlášení začátku leteckého ošetřování porostů apod.)
 • Projednává přestupky dle zákona č. 326/2004 Sb.
 • Ukládá pokuty a sankce za porušení ustanovení zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, dle sankčního zákona č. 39/1993 Sb.

V oblasti ochrany lesa a myslivosti

 • Rozhoduje o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa
 • Rozhoduje o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa
 • Uděluje souhlas k návrhům územně plánovací dokumentace, jimiž mají být dotčeny lesní pozemky
 • Rozhoduje o souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jimiž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha, pokud není příslušný kraj, a o souhlasu k vydání rozhodnutí umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa
 • Rozhoduje o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha, o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí, o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa
 • Rozhoduje o povolení výjimky ze zakázaných činností v lese, o stanovení podmínek ke konání organizovaných anebo hromadných sportovních akcí v lese, o uložení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku před škodami, které by mohly být způsobeny padáním kamenů, sesouváním půdy, pádem stromů a lavinami z lesních pozemků a o tom, kdo ponese náklady s tím spojené, o uložení opatření v případech mimořádných okolností, pokud nepřesahují správní obvod
 • Rozhoduje o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let, podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích
 • Rozhoduje o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře, pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce odborného lesního hospodáře
 • Rozhoduje o ukládání pokut, o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případě hrozících škod, o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí, pokud nepřesahují správní obvod
 • Vede evidenci nájmu a výpůjček pozemků určených k plnění funkcí lesa ve svém správním obvodu zajišťují zpracování osnovy
 • Povoluje výjimky ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče
 • Povoluje výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur
 • Ustanovuje lesní stráž a zrušují ustanovení lesní stráže ve svém správním obvodu
 • Soustřeďuje údaje lesní hospodářské evidence o lesích ve svém správním obvodu a postupují je pověřené organizační složce státu
 • Vykonává dozor nad dodržováním zákona o lesích, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě
 • Provádí výkon státní správy obce s rozšířenou působností dle zákona č.149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnických významných druhů a uměl. kříženců, určeného k obnově lesa a zalesňování a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)
 • Přijímá oznámení dodavatelů o zamýšleném sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin a vyzvedávání sadebního materiálu
 • Vystavuje potvrzení o původu reprodukčního materiálu získaného z uznaných zdrojů reprodukčního materiálu ve svém územním obvodu a vede o tom evidenci
 • Vystavuje potvrzení o původu reprodukčního materiálu pro oddíly získané dělením oddílu, pro které bylo vystaveno potvrzení o původu, a vede o tom evidenci
 • Rozhoduje o uložení pokut podle zákona č.149/2003 Sb.
 • Vykonává dozor, jak fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení zákona č.149/2003 Sb, předpisy vydané k jejich provedení a rozhodnutí vydaná na jejich základě, a ukládá opatření k odstranění zjištěných nedostatků  
 • Rozhoduje o určení normovaných a minimálních stavů zvěře v honitbě , o souhlasu k vypouštění zvěře do honitby, souhlasu k držení lišky obecné v zajetí, omezení činností nebo zákazu vstupu do honitby, o krmení zvěře v době nouze na náklad uživatele honitby
 • Rozhoduje o uznání honiteb, o přičlenění honebních pozemků a stanovení náhrady za přičlenění, změně honiteb, o zániku obory při nefunkčnosti jejího ohrazení, o zániku honitby při porušení smlouvy o nájmu nájemcem, dojde-li k vážnému ohrožení životního prostředí nebo poklesu počtu zvěře pod minimální stav
 • Ustanovuje a odvolává mysliveckého hospodáře, určuje plán mysliveckého hospodaření při nedohodě uživatele a držitele honitby
 • Ustanovuje a odvolává mysliveckou stráž v rámci obvodu obce s rozšířenou působností
 • Rozhoduje o snížení stavů zvěře a zrušení jejího chovu, o povolení lovu zvěře mimo dobu lovu, povolení lovu zvěře na nehonebních pozemcích
 • Vydává a odebírá lovecké lístky pro české občany a pro cizince v rámci obvodu obce s rozšířenou působností
 • Ukládá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při dozoru a ukládá pokuty dle zákona myslivosti
 • Pořádá chovatelské přehlídky trofejí mimo oblasti chovu zvěře, sděluje příslušným orgánům požadavky potřebné k ochraně zvěře a jejich životních podmínek při konání hromadných akcí v přírodě
 • Vede rejstřík honebních společenstev, vede evidenci o využití honiteb a v jejím rámci i evidenci mysliveckých hospodářů a evidenci loveckých psů používaných pro honitbu,
 • Stanoví termíny sčítání zvěře v honitbách, zpracovává statistická hlášení myslivosti za honitby ve svém správním obvodu
 • Vydává a eviduje lístky o původu zvěře a plomby
 • Eviduje plány mysliveckého hospodaření a kontroluje jejich plnění

v rámci samosprávy

Odpadové hospodářství města

 • Zpracovávání koncepčních dokumentů (POH, zprávy o plnění POH)
 • Zajištění smluvních vztahů s firmami zpětného odběru a elektrozařízení (EKO-KOM, Asekokol, Elektrowin)
 • Zpracování hlášení o produkci odpadů města (EKO-KOM, ISPOP, ČSÚ)
 • Koordinace rozmísťování a přidělování nádob na odpad a odpadních košů
 • Vyjadřování se k investičním akcím z pohledu OH města
 • Koordinace likvidace černých skládek a akce ,,Ukliďme Česko,,
 • Zpracovávání materiálů do Rady města
 • Spolupráce s Povodím Ohře při správě vodních ploch a toků
 • Zajišťování veterinárních a hygienických opatření na území města
 • Deratizace objektů v majetku města, koordinace deratizace ostatních objektů (SČVaK, SVJ, SBD a TsmCh)
 • Kastrace zdivočelých a nalezených koček
 • Regulace výskytu populace holubů
 • Vyřizování podnětů a stížností občanů
 • Tajemník komise životního prostředí

Správa veřejné zeleně na pozemcích ve vlastnictví města Chomutova

Péče o dřeviny

 • Monitoring stavu dřevin na území města
 • Návrhy a zajištění pěstebních opatření
 • Kácení nevhodných, nebezpečných a neperspektivních jedinců (administrace)
 • Inventarizace a odborné ošetření dřevin
 • Zajištění náhradních a koncepčních výsadeb dřevin
 • Aktualizace pasportu zeleně

Péče o travnaté plochy, květinové výsadby (včetně mobilních) a ostatní plochy zeleně

 • Návrhy výsadeb a kontrola a řízení práce TsmCh
 • Dodavatelsko- odběratelské vztahy
 • Zábory veřejného prostranství – povolení zásahu a kontrola dodržení podmínek zásahu
 • Spolupráce s organizacemi města při péči a obnově zeleně
 • Výzvy k nápravě při narušení vzhledu obce
 • Monitoring kvality vody KJ
 • Participativní rozpočet – člen komise vyhodnocující návrhy občanů
 • Vyjadřování se k investičním akcím města z pohledu péče o veřejnou zeleň
 • Dozor a koordinace následné péče o zeleň vysazenou v rámci investičních akcí (spolupráce s TsmCh)
 • Vydávání stanovisek ke změnám majetkových poměrů na pozemcích SMCh týkajících se veřejné zeleně
 • Vyřizování podnětů a stížností občanů
 • Spolupráce a koordinace prací s vlastníky sítí při jejich obnově a nových pokládkách
 • Participace na tvorbě koncepčních dokumentů rozvoje města

Ekonomika

 • Připravuje a zpracovává návrhu rozpočtu odboru, provádí dílčí ekonomické rozbory odboru (čtvrtletní, roční), sleduje a kontroluje výdaje a příjmy odboru, kontrola sestav
 • Provádí pokladní manipulace s peněžní hotovostí, evidence objednávek odboru
 • Ověřování podpisů a listin
 • Zpracování návrhu smluv na zakázky prací spojených s činností odboru

III. Ostatní úkoly odboru

 • Odbor vyhotovuje směrnice a metodické pokyny v souladu se strukturovanou dokumentací MMCH a v souladu s touto náplní.

Přehled právních předpisů vztahujících se k činnosti odboru:

 
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů,
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve zně pozdějších předpisů
Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod, způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy ,
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
Zákon č. 39/1993 Sb., o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně z.č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
Zákon č. 149/2003 Sb.,o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č.252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
Zákon 166/1999 Sb. o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů