Popis organizační struktury povinného subjektu

Popis organizační struktury povinného subjektu – Statutární město Chomutov

(§ 5 odst.1 písm. b)

Rada města Chomutov zřídila pro jednotlivé úseky činnosti MMCH níže uvedené odbory, které se mohou dále členit na oddělení:

Odbor: Používaná zkratka:
1.Odbor ekonomiky OE
2.Odbor obecní živnostenský úřad,stavební úřad a životní prostředí OŽÚSÚaŽP
3.Interní audit IA
4.Odbor rozvoje,investic a majetku města ORIaMM
5.Odbor kancelář tajemníka OKT
6.Odbor sociálních věcí OSV
7.Odbor školství
8.Odbor dopravních a správních činností ODaSČ

Práci odborů řídí jejich vedoucí, kteří jsou jmenováni a odvoláváni radou města na návrh tajemníka MMCH
Útvar interního auditu odpovídá za svou činnost pouze primátorovi města.
Žádost nebo stížnost lze podat na kterémkoliv odboru MMCH osobně, na podatelně MMCH nebo prostřednictvím elektronické podatelny podatelna@chomutov-mesto.cz