Projednávaná Změna č. 2 ÚP Vysoká Pec

Návrh Změny č. 2 Územního plánu Vysoká Pec (PDF 2 MB), Vložil(a): David Guske
1/a Výkres základního členění území (PDF 527 kB), Vložil(a): David Guske
1/b Hlavní výkres - urbanistická koncepce (PDF 559 kB), Vložil(a): David Guske
1/b1 Koncepce dopravního a energetického řešení (PDF 573 kB), Vložil(a): David Guske
1/b2 Koncepce vodohospodářského řešení (PDF 538 kB), Vložil(a): David Guske
1/b3 Územní systém ekologické stability (PDF 745 kB), Vložil(a): David Guske
2/a Koordinační výkres (PDF 26,9 MB), Vložil(a): David Guske
2/b Výkres širších vztahů (PDF 3,1 MB), Vložil(a): David Guske
2/c Výkres předpokládáných záborů půdního fondu (PDF 1 MB), Vložil(a): David Guske