Rada statutárního města

Činnost rady města se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Zákon mimo jiné praví: Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a za její výkon odpovídá zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Rada obce se schází ke svým schůzím podle potřeby. Její schůze jsou neveřejné. Rada obce může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce a jiné osoby. Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.

V druhém pololetí roku 2018 bude rada města zasedat takto: 23.7., 27.8., 3.9., 24.9., 8.10. a 29.10. (další termíny budou stanoveny až po volbách do zastupitelstev obcí).

Další informace získáte na Magistrátu města Chomutova, radnice na náměstí 1. máje, servis pro ZM. Tel.: 474 637 231, e-mail: j.skalicka@chomutov-mesto.cz

Kontakty

Radní

primátor
ANO 2011
tel: 474 637 230
fax: 474 652 778
1. náměstek primátora
Nový Sever
tel: 474 637 210
2. náměstek primátora
Česká strana sociálně demokratická
tel: 474 637 220
člen rady města
Komunistická strana Čech a Moravy
člen rady města, předseda Výboru pro národnostní menšiny a předseda Komise životního prostředí
Česká strana sociálně demokratická
člen rady města, Kontrolního výboru, Likvidační komise a předseda Komise majetku, investic a územního plánu
Česká strana sociálně demokratická
člen rady města
Komunistická strana Čech a Moravy
člen rady města
Nový Sever
člen rady města, předseda Komise pro sportovní a volnočasové aktivity
Nový Sever
člen rady města, Kontrolního výboru a Komise pro životní prostředí
ANO 2011
členka rady města, předsedkyně Finančního výboru
Komunistická strana Čech a Moravy

Rada města - Komise