Technické informace

Oblasti podpory

Rada statutárního města Chomutova schválila dotační programy pro tyto oblasti:

(informace o jednotlivých programech poskynou tajemníci příslušných grantových komisí)

1) kultura, kreativita, regionální historie a komunitní rozvoj (kontakt na grantovou komisi pro oblast kultury, kreativního a komunitního rozvoje),

2) sport a volnočasové aktivity (kontakt na grantovou komisi pro oblast sportu a volnočasových aktivit),

3) sociální oblast (kontakt na grantovou komisi pro sociální oblast),

4) oblasti životního prostředí (kontakt na grantovou komisi pro oblast životního prostředí),

5) oblast školství (kontakt na vedoucí odboru školství),

6) obnova Městské památkové zóny (kontakt pro pracovníka pro dotační a grantovou politiku).

Programy v kombinaci se Zásadami obsahují veškeré nezbytné informace pro žadatele o dotaci a příjemce dotace.

Údaje o každém dotačním programu jsou vedeny v Dotačním kalendáři pro příslušný kalendářní rok..

Mimo rámec vyhlášených dotačních programů je možné ve vyjímečných případech podat individuální žádost (na projekt mimo rámec vyhlášených dotačních programů) - kontakt na pracovníka pro dotační a grantovou politiku

Technické / systémové informace:

Novinka: Od roku 2018 jsou veškeré formuláře webové (již není třeba instalovat SW602 Form Filler). Podporovány jsou operační systémy Windows, Linux i MacOS. Podporované prohlížeče: Internet Explorer 8+, Edge, Mozilla Firefox 26+, Google Chrome 32+.

 

Důležité upozornění: Maximální velikost žádosti / vyúčtování vč. příloh je omezena 20MB. Žádosti s větším objemem dat nepřijme ePodatelna. V případě, že je třeba vkládat větší přílohy, je tyto nutné zaslat samostatně elektronicky podepsaným emailem na správce dotační a grantové politiky (žádosti o dotace) nebo pracovníka kontroly (vyúčtování dotací) nebo datovou schránkou. Pokud žadatel nedisponuje těmito nástroji, pak stačí celou žádost/vyúčtování vytisknout, podepsat a jako poslední elektronickou přílohu žádosti vložit sken podepsané žádosti.

Doručení žádosti / vyúčtování: Pokud neobdržíte „Protokol o výsledku ověření datové zprávy“ (protokol), je nutné odebrat přílohy a zaslat opakovaně. Pokud nadále neobdržíte protokol, kontaktujte našeho IT pracovníka).

Změna při podávání vyúčtování: Od roku 2018 se vyučtování podává elektronicky prostřednictvím příslušného formuláře. Přílohy vyúčtování je nutné v termínu podání vyúčtování fyzicky doručit do podatelny MMCH ve Zborovské ulici. V případě potřeby odeslání videozáznamu či rozsáhlejších souborů doporučujeme využití některé z internetových úschoven (odkaz ke stažení pak zaslat na adresu pracovníka kontroly).

 

Elektronický podpis elektronický podpis

pozn. Žadatel odesílá jeden podepsaný soubor - žádost, která v sobě obsahuje všechny přílohy.

Elektronický podpis vydává na počkání Informační servis Magistrátu města Chomutova ve Zborovské ulici. Návod na instalaci elektronického podpisu.

Před návštěvou Magistrátu je třeba vygenerovat si žádost o kvalifikovaný podpis (soubor přinést na přenosném nosiči dat - flashdisk).

Alternativně lze zístak podpis na České poště.

Datová schránka datová schránka

pozn. Žadatel odesílá jednak soubor vlastní žádosti (PDF) a rovněž !!! datovou větu žádosti (XML) !!!, současně musí do datové zprávy přiložit veškeré povinné přílohy.