Vysoká Pec

Zastupitelstvo obce Vysoká Pec vydalo opatřením obecné povahy č. 1/2009 dne 26.3.2009 Územní plán Vysoká Pec s účinností od 15.4.2009. Dále Zastupitelstvo obce Vysoká Pec vydalo opatřením obecné povahy č. 1/2011 dne 3.5.2011 Změnu č. 1 Územního plánu Vysoká Pec s účinností od 24.5.2011. Pořizovatelem tohoto územního plánu i jeho změny č. 1 byl úřad územního plánování – Magistrát města Chomutova. Dle § 165 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) v platném znění je Územní plán Vysoká Pec i jeho Změna č. 1 včetně dokladů o jeho pořízení uložen na Obecním úřadě Vysoká Pec a je zde možno do něj i jeho  dokladové části nahlížet.

   Dále je Územní plán Vysoká Pec včetně jeho změny č. 1 uložen a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na Odboru stavební úřad a životní prostředí Městského úřadu v Jirkově a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.

   Pro správní území obce Vysoká Pec na základě požadavku z Územního plánu Vysoká Pec byla dne 19.8. 2009 schválena možnost využití Územní studie Vysoká Pec – Drmaly – D6. Na základě § 30 odst. 6 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) v platném znění je ode dne 1. 1. 2019 ukončena možnost jejího využití vypuštěním údajů z evidence územně plánovací činnosti.