Vysoká Pec

Zastupitelstvo obce Vysoká Pec vydalo opatřením obecné povahy č. 1/2009 dne 26.3.2009 Územní plán Vysoká Pec s účinností od 15.4.2009, který byl měněn:

  • Změnou č. 1 Územního plánu Vysoká Pec vydanou formou opatření obecné povahy č. 1/2011 dne 3. 5. 2011 Zastupitelstvem obce Vysoká Pec s účinností od 24.5.2011,
  • Změnou č. 2 Územního plánu Vysoká Pec vydanou formou opatřením obecné povahy č. 1/2019 dne 11. 12. 2019 Zastupitelstvem obce Vysoká Pec s účinností od 24. 1. 2020,
  • Změnou č. 3 Územního plánu Vysoká Pec vydanou formou opatřením obecné povahy č. 1/2020 dne 26. 2. 2020 Zastupitelstvem obce Vysoká Pec s účinností od 10. 4. 2020.

Pořizovatelem Územního plánu Vysoká Pec i jeho výše uvedených změn byl úřad územního plánování – Magistrát města Chomutova.

Dle § 165 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), v platném znění je Územní plán Vysoká Pec i jeho změny č. 1, 2, 3 a úplného znění po změně č. 3 včetně dokladů o jejich pořízení uložen na Obecním úřadě Vysoká Pec a je zde možno do něj i jeho dokladové části nahlížet.

Dále je Územní plán Vysoká Pec včetně jeho změn č. 1, 2, 3 a úplného znění po změně č. 3 uložen a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na Stavební úřadu a životním prostředí Městského úřadu v Jirkově a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.

Pro správní území obce Vysoká Pec na základě požadavku z Územního plánu Vysoká Pec byla dne 19.8. 2009 schválena možnost využití Územní studie Vysoká Pec – Drmaly – D6. Na základě § 30 odst. 6 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) v platném znění je ode dne 1. 1. 2019 ukončena možnost jejího využití vypuštěním údajů z evidence územně plánovací činnosti.

Úplné znění Územního plánu Vysoká Pec po vydání změny č. 3 Územního plánu Vysoká Pec

Textová část - úplné znění po vydání změny č. 3 (PDF 1 MB), Vložil(a): David Guske
I/a Výkres základního členění území (PDF 981 kB), Vložil(a): David Guske
I/b Hlavní výkres - urbanistická koncepce (PDF 1,5 MB), Vložil(a): David Guske
I/b1 Koncepce dopravního a energetického řešení (PDF 2,2 MB), Vložil(a): David Guske
I/b2 Koncepce vodohospodářského řešení (PDF 1,6 MB), Vložil(a): David Guske
I/b3 Územní systém ekologické stability (PDF 2 MB), Vložil(a): David Guske
I/d Výkres pořadí změn v území (PDF 993 kB), Vložil(a): David Guske
2/a Koordinační výkres (PDF 5 MB), Vložil(a): David Guske