Žádost o odnětí zemědělské půdy ze ZPF

Žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, se podává při odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely, pro které je třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Půdu lze odejmout ze zemědělského půdního fondu trvale nebo dočasně. Dočasně lze půdu odejmout jen v případě, že po ukončení účelu jejího odnětí bude dotčená plocha rekultivována podle schváleného plánu rekultivace tak, aby mohla být vrácena do zemědělského půdního fondu.

Kdo žádá?

Žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podává fyzická nebo právnická osoba, která má zájem odejmout trvale nebo dočasně pozemek ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely.

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Husovo náměstí 104, Chomutov, úsek životního prostředí, 2. patro
Telefon: 474 637 936

Co s sebou potřebuji?

Žádost musí obsahovat:

 • Údaje katastru nemovitostí o pozemcích, jichž se navrhované odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu týká
 • Vyjádření vlastníka zemědělské půdy, jejíž odnětí ze zemědělského půdního fondu se navrhuje
 • Výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
 • Plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do zemědělského půdního fondu nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy (bod se týká dočasného odnětí),
 • Předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití,
 • Vyhodnocení a návrh alternativ podle § 7 odst. 1 a 2 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu,
 • výsledky pedologického průzkumu,
 • Údaje o odvodnění a závlahách,
 • Údaje o protierozních opatřeních,
 • Zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany a
 • Informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podkladem.

Kolik za to zaplatím?

Bez správního poplatku.