Žádost o posečkání dluhu nebo povolení splátek

Formulář žádosti o posečkání nebo povolení splátek

Upozornění:
Za podání žádosti o posečkání platby či povolení splátek se hradí správní poplatek ve výči 400,- Kč (podle zákona č. 634/2004 Sb. – příloha sazebník, část I, položka 1, bod d).
Za dobu povolení splátek či odložení platby je dlužník povinen uhradit úrok z odložené částky ve výši repo sazby České národní banky platné první den kalendářního pololetí zvýšené o 7 procentrních bodů (§ 60 odst. 6 zákona o správě daní) – úrok je splatný najednou po plné úhradě jistiny.
(Úrok se nevyměřuje u místních poplatků).

splatkovy_kalendar.xlsx (XLSX 33,8 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš