Žádost o posečkání dluhu nebo povolení splátek

Formulář žádosti o posečkání nebo povolení splátek

Upozornění: Za podání žádosti o posečkání platby či povolení splátek se hradí správní poplatek ve výči 400,- Kč (podle zákona č. 634/2004 Sb. – příloha sazebník, část I, položka 1, bod d).


Za dobu povolení splátek či odložení platby je dlužník povinen uhradit úrok z odložené částky ve výši repo sazby České národní banky platné první den kalendářního pololetí zvýšené o 7 procentrních bodů (§ 157 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., Daňový řád) – úrok je splatný najednou po plné úhradě jistiny. Úrok z posečkané částky se nepředepíše, nepřesahuje-li 100 Kč.
(Úrok se nevyměřuje u místních poplatků).

Splátkový kalendář (rozpis plátek + úrok) (XLSX 37,2 kB), 22.7.2020, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Aktualizace po změně sazeb ČNB ze dne 16.3.2020