Zákon o střetu zájmů

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o činnostech (§ 9), oznámení o majetku (§ 10), oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 11) nebo negativní oznámení (§ 12 odst. 2) příslušnému evidenčnímu orgánu, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem po celou dobu výkonu funkce. Evidenční orgán zabezpečuje podle § 14 zákona vedení registru těchto oznámení.

Evidenčním orgánem (EO), který vede registr oznámení pro veřejné funkcionáře, jichž se zákon týká (§ 2 odst. 1 písm. l),m), §2 odst. 2 písm. e) zákona), je tajemník Magistrátu města Chomutova.

Podle § 13 zákona má každý právo, na základě písemné žádosti, bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

Písemnou žádost lze (EO) podat - 1. osobně, 2. poštou, 3. elektronicky do elektronické podatelny (EO) a po jejím podání je možné nahlížet :

  1. do registru oznámení veřejných funkcionářů v listinné podobě,
  2. do registru oznámení veřejných funkcionářů v elektronické podobě.

Každému, kdo požádá o nahlížení do registru oznámení v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, přidělí evidenční orgán uživatelské jméno a přístupové heslo opravňující ke vstupu do tohoto registru. (Sdělovat přidělené uživatelské jméno a heslo třetí osobě je zakázáno - §13 odst.4 zákona 159/06)

Podle § 13 odst. 6 zákona má každý právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámení evidovaných v registru.