Zastupitelstvo města - Výbory

Dle Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), Hlava V – Orgány zastupitelstva obce a rady obce – zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce. Počet členů výboru je vždy lichý. Výbor se schází podle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru. Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.

Kontakty

Finanční výbor

Ing. Romana Matějková zástupce vedoucího odboru, rozpočtář, tajemnice Finančního výboru 474 637 256 r.matejkova@chomutov-mesto.cz

Kontrolní výbor

Ing. Zdeňka Peroutková řešení podnětů, stížností, provádění kontrol, tajemnice Kontrolního výboru 474 637 448 z.peroutkova@chomutov-mesto.cz

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Bc. Dagmar Mikovcová vedoucí odboru školství, pověřená vedením odboru sociálních věcí; tajemnice Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 474 637 470 d.mikovcova@chomutov-mesto.cz

Výbor pro národnostní menšiny

Bc. Michaela Veselá, DiS. tajemnice Výboru pro národnostní menšiny 474 637 180