Změna č. 2 Územního plánu Vysoká Pec

Textová část - I. výrok +III. odůvodnění (PDF 2,4 MB), Vložil(a): David Guske
I/a Výkres základního členění území (PDF 722 kB), Vložil(a): David Guske
I/b Hlavní výkres - urbanistická koncepce (PDF 754 kB), Vložil(a): David Guske
I/b1 Koncepce dopravního a energetického řešení (PDF 753 kB), Vložil(a): David Guske
I/b2 Koncepce vodohospodářského řešení (PDF 733 kB), Vložil(a): David Guske
I/b3 Územní systém ekologické stability (PDF 920 kB), Vložil(a): David Guske
2/a Koordinační výkres (PDF 11,4 MB), Vložil(a): David Guske
2/b Výkres širších vztahů (PDF 26,6 MB), Vložil(a): David Guske
2/c Výkres předpokládáných záborů půdního fondu (PDF 1,2 MB), Vložil(a): David Guske