STATUTÁRNÍ  MĚSTO CHOMUTOV

 

Obecně závazná vyhláška č.  4/2011,

 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2003, kterou se nově upravuje zřízení městské policie

 

a zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2004, kterou se nově upravují podrobnosti o stejnokroji strážníků a označení motorových vozidel městské policie

 

Zastupitelstvo města Chomutov se na svém zasedání dne 28.3.2011 usnesením č. 063/11 usneslo vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“¨):

 

Článek 1

Zrušovací ustanovení

 

1.      V obecně závazné vyhlášce č. 9/2003, kterou se nově upravuje zřízení městské policie, ze dne 29.9.2003, se zrušují článek 2 odst. 2 a 3  a oba články 3.

 

2.      Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2004, kterou se nově upravují podrobnosti o stejnokroji strážníků a označení motorových vozidel městské policie, ze dne 26.1.2004.

 

 

Článek 2

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

 

 

 

 

..........................................                                                    .......................................................

Ing. Jan Řehák                                                                      Mgr. Jan  Mareš 

náměstek primátora                                                              primátor  města

 

 

 

 

 

 

Vyhlášeno dne[1]: 11.04.2011  Sejmuto dne: 27.04.2011       Účinnost ode dne: 26.04.2011[1] Viz. § 12 odst. 1 zákona o obcích – za Magistrát města Chomutova vyhlášení provedl (a):…………….