STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

 

Obecně závazná vyhláška č. 8/ 2011,

 

o zákazu veřejného nabízení, poskytování a využívání sexuálních služeb

 

Zastupitelstvo města Chomutova se na svém zasedání dne 19.12.2011 usnesením č. 204/11 usneslo vydat na základě § 10 písm. a) a § 84 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku

 

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku je:

a)      nabízení sexuální služby[1]) spočívající v podání ústní, zvukové, písemné, obrazové informace nebo nabízení této služby různými posunky a pohyby těla, jakož i odhalováním intimních částí těla,

b)      poskytování a využití sexuálních služeb.

 

Čl. 2

Zákaz činností

 

Činnosti uvedené v článku 1 je zakázáno provádět na všech veřejných prostranstvích[2]).

 

Čl. 3

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení.

 

 

 

 

 

.................................................

.................................................

Ing. Jan Řehák

1. náměstek

Mgr. Jan Mareš

primátor

 

 

Vyvěšeno na úřední desce : 22.12.2011

 

Sejmuto z úřední desky:     09.01.2012[1]) služba směřující k poskytnutí sexuálního (erotického) uspokojení za úplatu

[2]) viz § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: „Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“