OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTA CHOMUTOVA

č. 9/2003,

kterou se nově upravuje

zřízení městské policie

 

     Zastupitelstvo města Chomutov se usneslo dne 29. 9. 2003  podle ustanovení § 1 odst. 1  zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a v souladu s ustanoveními  84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku města (dále jen „tato vyhláška“).

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

     Předmětem této vyhlášky je nová úprava obecně závazné vyhlášky č. 4/1992 ze dne 5. 3. 1992, ve znění změn a doplňků vydaných obecně závaznými vyhláškami č. 1/1998 ze dne  28. 1. 1998, č. 1/2001 ze dne 28. 2. 2001 a č. 3/2002 ze dne 29. 5. 2002, kterou zastupitelstvo města Chomutov s účinností od 1. 5. 1992  zřídilo městskou policii.

 

Článek 2

Zřízení městské policie

1.      V důsledku účinku změny 1) zákona 2) se touto vyhláškou zřizuje Městská policie Chomutov, se sídlem v ul. Chelčického č.p. 155, 430 01 Chomutov, nyní jako orgán města Chomutov, který zřizuje a zrušuje zastupitelstvo města obecně závaznou vyhláškou.

2.      Zaměstnanci městské policie jsou zaměstnanci města, zařazeni do orgánu města3), kterým je městská policie; nejsou již zařazeni do městského úřadu a tudíž je nelze považovat za úředníky.4)

3.      Podrobnosti  o činnosti   městské  policie   upravuje organizační  řád městské policie, který  schvaluje  starosta města  nebo pověřený  člen  zastupitelstva města.

 

Článek 3

Rozsah působnosti obecní policie 5)

1.      Obecní  policie zabezpečuje  místní záležitosti veřejného pořádku v  rámci působnosti obce a plní další  úkoly, pokud tak stanoví zákon o obecní policii  nebo zvláštní zákon.

2.      Každý má právo obracet se na zaměstnance obce zařazené do obecní policie (dále jen "strážník") se žádostí o pomoc; strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout. 5)

3.      Při  plnění  svých  úkolů  spolupracuje  obecní policie s Policií České republiky.

4.      Obecní policie  může na základě  veřejnoprávní smlouvy  vykonávat  úkoly dle  zákona  o  obecní policii nebo zvláštního  zákona i na území jiné obce  nebo obcí , které  jsou smluvními stranami této smlouvy.

 

Článek   3

Prevence kriminality

     Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a prevenci kriminality ve městě    využívá městská policie městského kamerového systému a technických prostředků oddělení  situační prevence kriminality s řídícím centrem umístěným v sídle Městské policie Chomutov.

 

Článek 4

Závěrečná ustanovení

1.      Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Chomutov č. 3/2002 ze dne 29. 5. 2002, kterou se s účinností od 25. 6. 2002 mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/1992, o zřízení městské policie.

2.      Tuto vyhlášku vydalo zastupitelstvo města Chomutov usnesením č. 172/03 ze dne 29.9.2003.

3.      Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. 6)

 

 

 

 

……………………………..

 Ing. Ivana  Řápková

             starostka

………………………...

 Ing. Jan  Řehák

   místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhlášeno dne:7)  8.10.2003    Sejmuto dne:  27.10.2003    Nabytí účinnosti dne:  6.11.2003                                        

 

                                                                                                                           1)  Ode dne  1. 1. 2003;

2) § 1 odst. 1 zákona    č. 311/2002 Sb., kterým se mění zákon   č. 553/1991Sb., o obecní    policii, ve   znění pozdějších   předpisů, a o změně některých dalších zákonů;

3) § 5 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;

4)  § 1 odst. 3 písm. a) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů;

5)  § 1 odst. 2 až 4  zákona o obecní policii;

6) § 12  odst . 2 zákona o obcích

7) § 41 zákona o obcích -  za Městský úřad Chomutov vyhlášení provedl (a): ............................................................