Březno

Zastupitelstvo obce Březno vydalo opatřením obecné povahy č. 1/2013 dne 18. 12. 2013 Územní plán Březno s účinností od 7. 2. 2014, který byl měněn:

  • Změnou č. 1 územního plánu Březno vydanou formou opatření obecné povahy č. 1/2019 dne 25. 9. 2019 Zastupitelstvěm obce Březno s účinností od 2. 4. 2020.

Pořizovatelem Územního plánu Březno i jeho změny č. 1 byl úřad územního plánování – Magistrát města Chomutova.

Dle § 165 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) v platném znění je Územní plán Březno i jeho změny č. 1 a úplné znění po této změně včetně dokladů o jeho pořízení uložen na Obecním úřadě Březno a je zde možno do něj i jeho  dokladové části nahlížet.

Dále je Územní plán Březno včetně jeho změny č. 1 a úplného znění po této změně uložen a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na Odboru stavební úřad Magistrátu města Chomutova a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.

Úplné znění Územního plánu Březno po vydání změny č. 1

Textová část - úplné znění po vydání změny č. 1 (PDF 1,8 MB), Vložil(a): David Guske
N1 Základní členění území (PDF 1,2 MB), Vložil(a): David Guske
N2a Hlavní výkres - výřez (PDF 896 kB), Vložil(a): David Guske
N3 Výkres veřejných zájmů (VPS, opatření a asanací) (PDF 3 MB), Vložil(a): David Guske
N4 Koncepce technické infrastruktury (hmotové systémy) (PDF 1,7 MB), Vložil(a): David Guske
N5 Koncepce technické infrastruktury (energie a plyn) (PDF 1,3 MB), Vložil(a): David Guske
N6 Koncepce dopravy (PDF 1,9 MB), Vložil(a): David Guske
N7 Koncepce uspořádání krajiny (PDF 2 MB), Vložil(a): David Guske
O1 Koordinační výkres (PDF 3,4 MB), Vložil(a): David Guske
O1a Koordinační výkres - výřez (PDF 1 MB), Vložil(a): David Guske