Dotace poskytované z rozpočtu města

Grantový portál města

Podporujeme Vaše projekty.

Pravidla  dotační politiky města

Poskytování finančních prostředků formou dotace z rozpočtu statutárního města Chomutova se řídí směrnicí zastupitelstva města

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova (verze 7),  ze dne 10.12.2019 (účinné od 1.1.2020).

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z rozpočtu města Chomutova.

Informace pro žadatele o dotace o nezbytnosti a potřebě zpracovávat osobní údaje.

Kontakt na pracovníka pro dotační a grantovou politiku: Šárka Švehlová, 474 637 150, s.svehlova@chomutov.cz (kancelář č. 215, v budově magistrátu ve Zborovské ulici).

Aktuální verze formulářů pro podání žádostí o dotaci a její vyúčtování naleznete v dokumentech ke stažení. 

Návody k formulářům a další technické informace neleznete zde. V dokumentech ke stažení jsou rovněž k dispozici formuláře k hlášení změn a oznámení o vrácení nevyčerpané dotace.

Přehled přijatých žádostí

Aktuální přehled všech přijatých žádostí o dotaci či grant z rozpočtu města a stav dotačního řízení naleznete na odkazu Podané žádosti o dotaci.

Dotační kalendář 2021

Aktuální informace k městem vyhlašovaným dotačním a grantovým řízením.

Pro příslušný kalendářní rok a oblast jsou Radou města Chomutova schvalovány dotační programy obsahující veškeré nezbytné informace pro žadatele o dotaci a příjemce dotace. Údaje o každém dotačním programu jsou vedeny v Dotačním kalendáři níže.

Mimo rámec vyhlášených dotačních programů je možné podat individuální žádost o neprogramovou dotaci, a to nejpozději do 31. října příslušného roku; ve výjimečných případech lze podat žádosti i po tomto termínu.

Smlouvy nad 50 tis. Kč je možno dohledat v Registru smluv.

Název dotačního programu Oblast Datum vyhlášení dotačního programu

Celkový objem  finančních prostředků vyčleněných na dotační program

sníženo o 10%
opatření COVID-19

Datum začátku příjmů žádostí Datum ukončení příjmu žádostí Ev. číslo programu

Stav programu

PROGRAMOVÉ DOTACE
KOMISE PRO KULTURNÍ, KREATIVNÍ A KOMUNITNÍ ROZVOJ

Kultura, kreativita, regionální historie a komunitní rozvoj 2021

podpora kreativity občanů 22.10.2020

2.350.000,00 Kč

 2.115.000,00 Kč

01.01.2021 31.01.2021

D2021-KKKR1

uzavřen

KOMISE PRO SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Sport a volný čas 2021

Změna: Po dohodě s KSVA nebude vyžadována evidence v rejstříku NSA, dle kterého není kontrola možná.

sport, tělovýchova a volnočasové aktivity - činnost 9.11.2020

20.000.000,00 Kč

18.000.000,00 Kč

01.01.2021 14.02.2021 D2021-KSVA01

uzavřen

Podpora sportovních akcí a talentovaných sportovců v roce 2021

sport, tělovýchova a volnočasové aktivity - projety, podpora talentů 9.11.2020

500.000,00 Kč

450.000,00 Kč

(vyčerpáno:

305.000 Kč)

01.01.2021

30.11.2021 nebo do vyčerpání alokace

D2021-KSVA02

otevřen

Podpora vrcholového sportu ve městě Chomutově 2021

sportovní kluby organizující vrcholové sportovce 14.09.2020 10.000.000,00 Kč 15.10.2020 21.10.2020 D2021-OE1

uzavřen 

SOCIÁLNÍ KOMISE

Podpora registrovaných sociálních služeb 2021

poskytovatelé v síti sociálních služeb 19.10.2020

1 850 000,00 Kč

1.665.000,00 Kč

01.01.2021 10.02.2021 D2021-SK1

uzavřen

Podpora neregistrovaných sociálních služeb 2021

rozšíření stávající sítě sociálních služeb 19.10.2010

400 000,00 Kč

360.000,00 Kč

01.01.2021 10.02.2021 D2021-SK2

uzavřen

Podpora aktivit v sociální oblasti 2021

jednorázové aktivity v sociální oblasti a pomoc sociálně znevýhodněným 19.10.2020

250 000,00 Kč

225.000,00 Kč

01.01.2021 10.02.2021 D2021-SK3

uzavřen

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Podpora akcí a aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2021

podpora jednorázových i pravidelných environmentálních vzdělávacích, výchovných a osvětových akcí a aktivit 9.11.2020

100 000,00 Kč

90.000,00 Kč

01.01.2021 28.2.2021 D2021-KŽP1

uzavřen

Ochrana přírody 2021

ochrana přírody, přírodovědný průzkum, podpora fauny a flory, likvidace invazivních druhů, péče o stromy, pomoc začínajícím včelařům 9.11.2020

200 000,00 Kč

180.000,00 Kč

01.01.2021

oblasti 1 - 4 28.2.2021

oblast 5 a 6

30.6.2021

D2021-KŽP2

olasti 1 - 4

uzavřen

oblast 5

uzavřen

NEPROGRAMOVÉ DOTACE
Dotační fond rady statutárního města Chomutova 2021 individuální žádosti, které nelze financovat z vypsaných programů 01.11.2016

500.000,00 Kč

450.000,00 Kč

(vyčerpáno:

125.000 Kč)

01.01.2021 30.11.2021 nebo do vyčerpání alokace D2021-OE4

otevřen

Neprogramové dotace ZM individuální dotace poskytnuté ZM - - -

(Piráti Chomutov z.s. 2.000.000 Kč

- - - - - -  - - -

uzavřen

PODPORY FORMOU ÚČELOVÉHO PENĚŽITÉHO DARU

Mikrogranty 2021

individuální žádosti, které nelze financovat z vypsaných programů 09.11.2020

100 000,00 Kč

90.000,00 Kč

(vyčerpáno:

-- Kč)

01.01.2021

30.11.2021

D2021-OE2

otevřen

 Obnova městské památkové zóny

Program obnovy městské památkové zóny Chomutov a obnova významných nemovitostí postavených před rokem 1900    pro rok 2021

Pozor! Jiný formulář žádosti o dotaci - viz dokumenty ke stažení

Všechny dokumenty k programu naleznete zde.

opravy nemovitostí v městské památkové zóně a opravy významných nemovitostí postavených před rokem 1900 02.12.2020

1 000 000,00 Kč

900.000,00 Kč

....

!! ALOKACE 2021

VYČERPÁNA !!

(nové žádosti pouze

náhradníci, pokud

by komise dotace

nepřidělila) 

1. etapa 1.1.2021

2. etapa 1.6.2021

1. etapa 31.5.2021

2. etapa 31.10.2021

nebo do vyčerpání alokace

D2021-OE3

1. 

uzavřen

2.

otevřen

Legenda stav programu:

otevřen program otevřen, uzavřen  program uzavřen, Doposud nevyhlášen program doposud nevyhlášen,  program schválen - probíhá zveřejnění před záhájením příjmu žádostí,  blížící se konec podávání žádostí,  program zrušen

Omezení jednotlivých dotačních programů:

Dotační program Max. výše dotace v % Maximální výše dotace Maximální počet žádostí jednoho žadatele
KOMISE PRO KULTURNÍ, KREATIVNÍ A KOMUNITNÍ ROZVOJ
Kultura, kreativita, regionální hostorie a komunitní rozvoj 2021 80% 90 000,00 Kč 3
KOMISE PRO SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Sport a volný čas 2021 70% neomezeno 1
Podpora sportovních akcí a talentovaných sportovců v roce 2021 70%

projekty min. 10.000,- Kč / max. 50.000,- Kč / žadatel

podpora talentovaných sportovců

min. 5.000,- Kč / max. 50.000,- Kč / žadatel

(v případě více žádostí se částky sčítají)

2 v každém podprogramu
Podpora vrcholového sportu ve městě Chomutově 2021 70%

min. 250.000 Kč

max. 12.500.000 Kč

1
SOCIÁLNÍ KOMISE
Podpora registrovaných sociálních služeb 2021 50%

100 000,00 Kč (žadatelé, kteří spolupracují v rámci kom.plánování ORP Chomutov)

20 000,- Kč (žadatelé, kteří nespolupracují v rámci kom.plánování ORP Chomutov)

5
Podpora neregistrovaných sociálních služeb 2021 85%

50 000,00 Kč (žadatelé, kteří spolupracují v rámci kom.plánování ORP Chomutov)

10 000,- Kč (žadatelé, kteří nespolupracují v rámci kom.plánování ORP Chomutov)

2
Podpora aktivit v sociální oblasti 2021 50%

30 000,00 Kč (žadatelé, kteří spolupracují v rámci kom.plánování ORP Chomutov)

10 000,- Kč (žadatelé, kteří nespolupracují v rámci kom.plánování ORP Chomutov)

2
KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Podpora akcí a aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2021 90% 50 000,00 Kč 3
Ochrana přírody 2021 90% 20 000,00 Kč 2
NEPROGRAMOVÉ DOTACE
Dotační fond Rady statutárního města Chomutova 50% 50 000,- Kč 2
Mikrogranty 2021 90% 5 000,- Kč 4
FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA + PRACOVNÍ SKUPINA PRO REGENRACI MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY
Program obnovy MPZ Chomutov a obnovy význaných nemovitostí postavených před rokem 1900 pro rok 2021 50% 200 000,00 Kč neomezeno (na jednu nemovitost max. 1 žádost ve vyhlášené výzvě; opakovaně nelze podpořit projekt, který již byl podpořen v  projekt však max. 1 žádost)