Formuláře a žádosti - místní poplatek za komunální odpady

Tiskopisy k daňovému řízení ve věcech místního poplatku za komunální odpady

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů byl pro rok 2021 stanoven ve výši 600 Kč na osobu a rok. Poplatek je splatný pololetně ve dvou stejných splátkách po 300 Kč, a to nejpozději do 30.4. (1. pololetí) a 31.10. (2. pololetí) příslušného kalendářního roku. Poplatek může být samozřejmě zaplacen rovněž jednorázově v termínu pro první příslušnou splátku. Bezhotovostně lze poplatek uhradit na účet č. 19-0000626441/0100, VS viz vyhledávač níže.

Pozn. V případě potřeby si lze částku rozdělit i na nižší tak, aby nejpozději ke dni splatnosti byla příslušná částka uhrazena. Má-li například čtyřčlenná domácnost platit ročně 2 400 korun, má možnost si upravit platby rozdílně, například na 4 čtvrtletní splátky po 600 korunách (např. v lednu, dubnu, červenci a září) nebo platit v měsících leden až říjen měsíčně 240 korun.

Pokud platíte poplatek přes Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva (SIPO) České pošty, s.p., bude Vám předpis zanesen v termínech splatnosti poplatku (v měsíci dubnu a říjnu). Formulář pro zavedení platby do SIPO viz níže.

Úplné znění obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Kontakty:

EVIDENCE POPLATNÍKŮ: Informace o poplatku za komunální odpad Vám poskytne správce poplatku. Univerzální e-mailová adresa pro komunikaci ve věci poplatku za odpady: odpady@chomutov.cz.

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK: Pro řešení případných pohledávek kontaktujte pracovníky správce poplatku nebo správce poplatku.

Historický přehled sazeb poplatku naleznete zde.

Návod, jak zaplatit poplatek za komunální odpad?

Neznáte svůj variabilní symbol pro úhradu poplatku za odpady? Můžete si jej vyhledat v miniaplikaci.

Na této stránce si můžete nechat zobrazit (vyhledat) svůj variabilní symbol pro poplatek za odpady podle obecně závazné vyhlášky, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Číslo účtu: 19-0000626441/0100, Váš variabilní symbol pro platbu zjistíte zadáním rodného čísla. Upozornění: Každá osoba má svůj samostatný variabilní symbol, který je propojen na její rodné číslo. (př. 4 členná domácnost má 4 unikátní variabilní symboly).

!!! Vyhledávání dle rodného čísla není určeno pro zjištění variabilního symbolu u rekreačních objektů, bytů nebo rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba (tuto informaci možno získat buď z předchozí platby, nebo dotazem na odboru ekonomiky Magistrátu města Chomutova, úsek správy místních poplatků a pokut /kontakty viz výše/).

Osobní údaje jsou chráněny v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Využitý osobní údaj ve formě rodného čísla není nijak archivován, stejně tak není archivováno použití aplikace k zjištění variabilního symbolu.

Chcete platit pod jedním variabilním symbolem za celou domácnost?

Kontaktujte správce poplatku na adrese odpady@chomutov.cz a sdělte mu jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které chcete poplatek platit.

Ust. §10b odst. 2 zákona o místních poplatcích: Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Formuláře:

Registrace k poplatku za KO - SIPO (DOC 143 kB), 2.1.2019, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Registrace doplňkových údajů k poplatku za odpady (DOCX 40,3 kB), 22.7.2020, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Registrace k poplatku za KO - Společný plátce (DOC 144 kB), 2.1.2019, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Žádost o osvobození - ZTP/P (DOCX 37,6 kB), 2.1.2019, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Žádost o osvobození - ostatní (DOCX 36,4 kB), 2.1.2019, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Čestné prohlášení - příloha k žádosti o osvobození - ostatní (DOCX 111 kB), 2.1.2019, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Žádost o povolení splátek nebo posečkání platby (DOCX 37,6 kB), 2.1.2019, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Žádost o přeúčtování platby (DOCX 57,6 kB), 2.1.2019, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Žádost o vrácení přeplatku (DOCX 57,4 kB), 2.1.2019, Vložil(a): Ing. Jan Mareš