Kalek

Zastupitelstvo obce Kalek vydalo opatřením obecné povahy č. 1/2007 dne 2. 11. 2007 Územní plán Kalek s účinností od 21. 11. 2007. Dále Zastupitelstvo obce Kalek vydalo opatřením obecné povahy č. 1/2010 dne 10. 3. 2010 Změnu č. 1 Územního plánu Kalek s účinností od 20. 5. 2010. Pořizovatelem tohoto územního plánu i jeho změny č. 1 byl úřad územního plánování – Magistrát města Chomutova. Dle § 165 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) v platném znění je Územní plán Kalek i  jeho  Změna č. 1   včetně dokladů o jeho pořízení uložen na Obecním úřadě Kalek a je zde možno do něj i jeho dokladové části nahlížet.

         Dále je Územní plán Kalek včetně jeho změny č. 1 uložen  a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic,  na Odboru stavební úřad Magistrátu města Chomutova a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.

Hlavní výkres po 1. změně (PDF 973 kB), Vložil(a): David Guske