Kontrolní výbor


Bc. Elvíra Hahnová
členka zastupitelstva města, předsedkyně Kontrolního výboru, členka Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
E-mail: kontrolnivybor@chomutov-mesto.cz

Kontrolní výbor je poradním, iniciativním a kontrolním orgánem, který ZSMCH zřizuje dle ust. § 117 odst. 2 zákona o obcích. Pracuje na základě vlastního plánu činnosti a dále plní úkoly, kterými jej pověří ZSMCH.

Kontrolní výbor je oprávněn kontrolovat plnění usnesení ZSMCH a RSMCH a dále kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory a statutárním městem Chomutovem na úseku samostatné působnosti (§ 119 odst. 3 písm. a/ a b/ zákona o obcích). Kromě toho plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce (§ 119 odst. 3 písm. c/ téhož zákona).

O provedené kontrole informuje předseda kontrolního výboru ZSMCH. Zápis o kontrole je uložen u tajemníka kontrolního výboru.

Kontrolní výbor je oprávněn vyžadovat stanoviska a podklady od jednotlivých odborů MMCH.

Kontrolní výbor je oprávněn zúčastnit se jednání ostatních výborů, případně komisí a pořídit zápis, zda bylo postupováno v souladu s vnitroorganizačními směrnicemi a dle zákona.

Kontrolní výbor předkládá 2x ročně zprávu o své činnosti ZSMCH, není-li stanoveno jinak.

Kontrolní výbor má právo na úseku, který je mu vymezen, provádět kontroly z vlastní iniciativy. Členové kontrolního výboru mají právo nahlížet do písemností včetně účetních dokladů a dalších evidenci uložených na MMCH. Rovněž mají právo požadovat od zaměstnanců zařazených do MMCH nezbytné informace.

Kontrolní výbor je garančním místem jednacích řádů samosprávy statutárního města Chomutova. Prostřednictvím servisu pro zastupitele získává návrhy na změny jednacích řádů, projednává je a se svým stanoviskem je předkládá RSMCH nebo ZSMCH k projednání.

Jednání KV na 2. pol. roku 2020 se uskuteční vždy od 16.30 hodin

dne 17. 6.

dne 26. 8.

dne 21. 10.

dne 18. 11.

v zasedací místnosti v Chelčického ul.

Členové:

  • Bc. Elvíra Háhnová - předsedkyně výboru
  • Mgr. Valentina Klimešová,
  • Vlastimil Polívka,
  • Mgr. Jan Rödling,
  • JUDr. PhDr. Josef Marcel,
  • Ing. Petra Matlachová - Koníčková,
  • Ing. Martin Bocian,
  • MUDr. Martin Krákora,
  • Karel Spour

Kontakty

Bc. Elvíra Hahnová členka zastupitelstva města, předsedkyně Kontrolního výboru, členka Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost