Městská policie Chomutov

E-mail: mepo-dozorci@chomutov-mesto.cz
Telefon: 474 637 457, 474 651 046, 156 (Linka tísňového volání)
Web: cs-cz.facebook.com/mpchomutov/
Datová schránka: 2v4a822

Adresa

zvětšit mapu

Městská policie
Dřínovská 4606
432 01 Chomutov

Vedení Městské policie Chomutov

Primátor města – Velitel městské policie Chomutov – JUDr. Marek HRABÁČ, e-mail: m.hrabac@chomutov-mesto.cz

Ředitel Městské policie Chomutov – Mgr. Tomáš  DOUDA, tel.: 474 637 459, e-mail: t.douda@chomutov-mesto.cz

Zástupce ředitele Městské policie Chomutov – Mgr. Jiří VANÍČEK, tel.: 474 637 456, e-mail: j.vanicek@chomutov-mesto.cz

Ostatní kontakty:

Oddělení administrativa přestupků: Iveta Svatošová, tel.: 474 637 454, e-mail: i.svatosova@chomutov-mesto.cz

Manažer prevence/personalista: Ing. Iva Ejim, tel.: 474 637 458, e-mail: i.ejim@chomutov-mesto.cz

Referent MTZ: Klaudie Coufalová,  tel.: 474 637 452, e-mail: k.coufalova@chomutov-mesto.cz

Tajemnice Bezpečnostní komise: Klaudie Coufalová, tel.: 474 637 452, e-mail: k.coufalova@chomutov-mesto.cz

Náplň činnosti Městské policie Chomutov

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a plní další úkoly dle zákona č. 553/91 Sb. o Obecní policii a jiných zákonů. Při plnění těchto povinností vyvíjí Městská policie zejména tuto činnost:

  • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku. Na tomto úseku strážníci plní úkoly svojí fyzickou přítomností v terénu buď jako členové motohlídek, nebo jako pěší hlídky.Kontrolují v denních i nočních hodinách problémové lokality, objekty, parkoviště a další prostory na území města Chomutova, se zaměřením na dohled nad bezpečnostní situaci ve městě. Svojí fyzickou přítomností a činností na jednotlivých místech jednak přispívají k ochraně osob a majetku a zároveň působí na tomto úseku jako prevence.Tuto činnost podporuje MKDS, jehož pracovníci úzce spolupracují s hlídkami v terénu při monitoringu bezpečnostní situace ve městě a zároveň obsluhují PCOO.Na tomto zařízení je napojeno mnoho městských objektů, ale i objektů soukromých osob.
  • dohlíží na dodržováním pravidel občanského soužití. Při zabezpečování plnění těchto úkolů strážníci zejména svojí činností v terénu, nebo na oznámení občanů řeší přestupky a problémy mezi občany jako jsou např. hádky, ublížení na cti urážkami apod., vyhrožování újmou na zdraví, drobné ublížení na zdraví, schválnosti atd.
  • přispívá v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.( viz.činnost DO)
  • odhaluje přestupky a jiné správní delikty.

Mimo výše popsaných činností působí Městská policie i na úseku odhalování přestupků a jiných správních deliktů jako jsou např.:

  • přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, přestupky proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku atd. Tyto buď řeší domluvou, blokovou pokutou nebo postoupením jinému správnímu orgánu k dořešení.
  • upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů i na jiné nedostatky a činí opatření k nápravě. Při této činnosti strážníci v terénu působí jako kontrolní a dohledový orgán, který zjišťuje porušování městských vyhlášek, nařízení i jiné nedostatky.Tyto pak řeší buď na místě sami tak , že sjednají nápravu, uloží domluvu nebo blokovou pokutu, popřípadě postoupí záležitost jinému správnímu orgánu k dořešení.

Z jiných činností stojí za zmínku zabezpečování ostrahy a ochrany pracovníků MěÚ Chomutov při převozech peněz, asistence při zajišťování bezpečnosti pracovníků domovních správ a jiných institucí při výkonu jejich pravomoci, doručování písemností, prověřování pobytu osob, předvádění osob k jiným správním orgánům a zabezpečování různých sportovních a kulturních akcí.

V neposlední řadě se Městská policie podílí na prevenci kriminality a jiných socio-patologických jevů jak mezi dospělými, tak mezi dětmi a mládeží např. dohledem u MŠ a ZŠ, předáváním poznatků ze své činnosti ( záškoláci, šikana, týrání, zanedbání povinné péče, ohrožování mravní výchovy apod.) PČR, odboru sociálních věcí při Magistrátu města Chomutova, ředitelům škol a také rodičům. Dále na tomto úseku MěPo začala spolupracovat s jinými subjekty, které se zabývají touto problematikou na úrovni města, kraje i celé ČR. V tomto smyslu připravuje pro děti MŠ a ZŠ akce typu osvětových přednášek, besed, praktických ukázek a výuky (např. na dopravním hřišti), zaměřené na situace , se kterými se děti mohou ve svém životě potkat a které MěPo pomáhá řešit.

Územní strážníci

Máme zájem přiblížit se co nejvíce občanům a hledáme cesty, jak jim usnadnit komunikaci.

Město Chomutov je rozděleno na 8 částí. V jednotlivých částech města máme stálé územní strážníky, kteří mají danou lokalitu řádně zmapovanou a znají slabiny a problémy v jednotlivých místech. Každý okrskář je k dispozici na mobilním telefonu a e-mailu, aby mohl přijímat podněty občanů a operativně na ně reagovat. Spojení nemá nahrazovat tísňovou linku, ale má sloužit územním strážníkům k lepšímu poznání svěřeného území a občanům k možnosti řešit své trable s konkrétním člověkem a navázat s územním strážníkem spolupráci, která bude vést k odstranění anonymity mezi občany a městskou policií.

Jedná se zejména o lokality se zástavbou rodinných domů, která se podobá spíše životu na vesnici než v anonymních sídlištích. Majitel domku totiž zpravidla více pozoruje život v daném místě a je citlivější na nejrůznější nešvary ve svém okolí, ať jde o kriminalitu, vandalství, znečištění veřejného prostranství, ale třeba i o ničení chodníků nebo dopravního značení.

Proto se všemi svými poznatky, které jsou dlouhodobějšího rázu, se může obrátit právě na „svého“ územního strážníka a problematiku mu předat. Územní strážník poté učiní opatření k nápravě.

Jednotlivá telefonní spojení pro občany lokalit:

LOKALITA:

 

 

Telefonní kontakt

e-mail

Střed města, Zadní Vinohrady (zelená barva)

Střed města, Zadní Vinohrady (zelená barva)

 1

 8

724 771 762

1-8@chomutov-mesto.cz

 

Okolí nemocnice (žlutá barva)

Kadaňská (žlutá barva)

 2

 3

724 774 834

2-3@chomutov-mesto.cz

 

Luna, Domovina (červená barva)

Březenecká, Zátiší (červená barva)

 4

 5

724 775 741

4-5@chomutov-mesto.cz

 

 

 

Kamenná, Kamenný Vrch (fialová barva)

Zahradní, Písečná (fialová barva)

 6

 7

725 308 794

6-7@chomutov-mesto.cz

MěPo Chomutov - rozdělení

Projekty

Asistenti prevence kriminality  v Chomutově

Registrační číslo:  CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0007238
Prioritní osa OPZ: 2.1
Název Operačního programu:  Operační program Zaměstnanost
Výzva: č. 03_16_048   Integrované územní investice (ITI)
Celkové výdaje:  8 978 080,-  Kč
Dotace z rozpočtu EU:   8 529 176,- ,- Kč
Z toho státní rozpočet – národní spolufinancování :   897 808,- Kč
Dotace z rozpočtu města: 448 904,- Kč
Realizace projektu: X/2017  - IX/2020

 

Cílem projektu je zvýšení pocitu bezpečí občanů  v lokalitách s vyšším podílem sociálně vyloučených osob města Chomutova s důrazem na snížení počtu páchaných přestupků prostřednictvím činnosti asistentů prevence kriminality, kteří budou dohlížet na veřejný pořádek.

Realizace projektu zajistí uplatnění a další udržení cílové skupiny na trhu práce. Projektem bude také prohloubena spolupráce s Policií ČR a v neposlední řadě bude posíleno právní povědomí obyvatel města.  

  •  Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost