Společenská odpovědnost organizace

Oficiální www: www.chomutov-mesto.cz

Motto úřadu

„Usilujeme o to, aby nás klient vnímal jako partnera, se kterým spolupracuje na společné věci.“

Vize:

„Chceme být moderním, otevřeným, přívětivým a zákaznicky orientovaným úřadem opírajícím se o všestranně vzdělané, vnitřně motivované a se strategií ztotožněné zaměstnance, tedy respektovanou institucí, která bude efektivně, profesionálně a vstřícně vykonávat veřejnou správu.“(materiál „Politika kvality-2011“)

Klíčové zdroje, zainteresované strany:

Primárně jsou to naši lidé, jejich odbornost a dovednosti. Odhlédneme-li od lidského kapitálu, pak základní hodnota majetku Města činí 6,5 mld. Kč (v historických cenách). Rozpočet města 1,2 mld. Kč (2016), volné finanční zdroje 300 mil. Kč, granty 24,5 mil. Kč, investice 220 mil. Kč.

Klíčovými partnery za ekonomickou sféru jsou Severočeské doly, a.s., KB, J&T banka. Z hlediska poskytování veřejných služeb jsou to především klienti (poskytování zpětné vazby), příslušná ministerstva (především MV ČR, MD ČR, MŽP, MPO, MMR) a také sw podpora ICZ, VITA, GORDIC. Z hlediska vzdělávání úředníků jsou to buď samotná ministerstva nebo vzdělávací organizace se svými akreditovanými kurzy (Institut pro veřejnou správu, Rentel, CODEXIS). Za oblast „facility managementu“ T-Soft, úklidové služba, zpracovatel stravenek, mobilní operátoři. K ostatním lze zařadit organizace zřizované městem, popř. krajem (školy, školky, Podkrušnohorský zoopark, Kultura sport, střední školy).

Chomutov, s 50 000 obyvateli, je obec s rozšířenou působností. Do správního území o rozloze 480 km2 a 83 800 obyvateli patří 1obec s pověřeným obecním úřadem (Jirkov) a další 23 obcí. Nachází se v západní části Ústeckého kraje. Již 4 roky je Chomutov napojen na dálniční síť ČR (D7) ve směru od Prahy do SRN.

Město-sídelní útvar; lze charakterizovat jako důležitý dopravní uzel, hospodářské a správní centrum bývalého okresu, které svojí infrastrukturou plní tuto funkci i nadále. Jeho obyvatelé dotují pracovní silou mj. významnou průmyslovou zónu Triangle. První písemná zmínka je z r. 1252, kdy se město utvářelo kolem křižovatky důležitých obchodních cest Čechy-Sasko a Bavorsko-Polsko. Dnes je centrum památkovou zónou a přímo na hranici města ústí nejdelší údolí Krušných hor, Bezručovo údolí. Světovým unikátem města je Kamencové jezero, a přilehlý Podkrušnohorský zoopark, plošně největší v ČR. Chomutov je rodištěm F. J. Gerstnera (1756-1832), který projektoval první koněspřežné železnice na kontinentální Evropě a zakládal polytechniku v Praze (dnes ČVUT). V 19. století v místní továrně na trubky bratři Mannesmannové vyvinuli a také použili novou technologii výroby bezešvých trub. Nedaleké tepelné elektrárny byly v 90. letech 20. století revitalizovány (především odsíření), takže stav ovzduší v regionu se zásadně zlepšil.

Město/úřad-subjekt veřejné správy; v jeho organizaci aplikuje využitelné prvky z podnikatelské sféry (minimum stupňů řízení, přesun rozhodovacích kompetencí na co nejnižší úroveň, orientace na výsledky, organizace „řízená klienty“). K 1. 7. 2016 má 236 úředníků, rozpočet r. 2016 činí 1,2 mld. Kč. Odbory jsou definovány výkonem samosprávné, nebo přenesené působnosti + základním posláním: poskytovat veřejné služby s co nejvyšší přidanou hodnotou (mj. vývoj vlastních komfortních e-služeb, elektromobilita, schválení provozování trolejbusové dopravy do r. 2028, posilování dopravy v klidu). „Firemní“ kultura je založena na identifikaci zaměstnanců s cíli organizace, vnitřní soutěživosti a vnitřní angažovanosti. Poskytování služeb stojí na rozvoji lidského kapitálu, omezování externalit (minimum přesčasové práce úředníků z důvodu nejednotného výkladu legislativy, včasnost úhrady dodavatelských faktur ap.) a přístupu ke klientům v mixu: očekávání x náklady x přidaná hodnota x environmentální hledisko.

Našimi partnerskými městy jsou:
Anaberg-Bucholtz (1999), Brenburg (1995), Arenzano (2005) Trnava (2013)

Získaná ocenění se vztahem k CSR:

2005
MV ČR: Organizace zvyšující kvalitu poskytovaných služeb zapojením do projektu Benchmarking
MV ČR: Organizace dobré veřejné služby za uplatnění modelu CAF a dosažení stanoveného počtu bodů

2006
Evropská komise: European Enterprise Award, Cena za omezení byrokracie (Brusel, 2. místo)
MV ČR: Cena za inovaci v územní veřejné správě - Ditalizace archivu stavebního úřadu

2008
eGovernment: The Best of 2008 (finalista)

2010
ECMC: Město v nejlepší ekonomické kondici (2. místo)
MV ČR (SIGMA – OECD + EK): Organizace zvyšující kvalitu poskytované služby – Charty pro občana

2011
Mystery Shopping: Kvalita veřejných služeb poskytovaných datovými schránkami (2. místo)

2013
MPSV ČR: Obec přátelská rodině (1. místo)
UNIVES: O nejlepší městský zpravodaj (1. místo za r. 2012)
MV ČR: Cena za inovaci ve veřejné správě – Váš strážník
Projekt EU: Quality Management Tool for Urban Energy Efficient Sustainable Transport (Budapešť)
NPK – Rada kvality: Národní cena kvality ČR - Excelentní organizace veřejné správy 2013 (vítěz) 

2015
Ústecký kraj: Cena hejtmana Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost - 2015

2016
MV ČR: Přívětivý úřad v Ústeckém kraji (vítěz)

2016
Rada kvality při Úřadu vlády České republiky: Národní cena za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj - veřejný sektor - Společensky odpovědná organizace

Partnerské organizace:

Sdružení pro oceňování kvality, z.s.
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 082 236
e-mail: info@sokcr.cz, www.sokcr.cz

Národní informační středisko podpory kvality
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
tel.: 221 082 636-7
e-mail: info.npj@npj.cz, http://www.npj.cz

Česká společnost pro jakost, z.s.
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
tel.: 221 082 269, fax: 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz, http:// www.csq.cz