Náplň činnosti druhého náměstka

Ve stanoveném pořadí zastupují primátora v době jeho nepřítomnosti, jednají a rozhodují ve všech věcech, které jsou svěřeny primátorovi, po jeho návratu ho informují o své činnosti,

 • podílejí se na výkonu funkce primátora ve vymezených oblastech samosprávy a za tuto vymezenou oblast předkládají návrhy a materiály k projednání na zasedáních RM,
 • sledují, kontrolují a zabezpečují plnění usnesení ZM a RM v oblastech pověřeného úseku prostřednictvím vedoucích odborů, vedoucích oddělení a vedoucích organizací města,
 • vyřizují stížnosti týkající se svěřeného úseku působnosti, nebo vyřízením těchto stížností pověřují vedoucí odborů, ředitele Městské policie a ředitele organizací města,
 • iniciativně předkládají na poradách vedení města návrhy na zlepšení činnosti organizací města nebo podniků, na nichž má město majetkovou účast,
 • plní svěřené úkoly v oblasti krizového řízení,
 • v souladu s platnými předpisy rozhodují o věcném, účelném a hospodárném využití fondu náměstka primátora na pohoštění,
 • spolupracují s předsedy komisí RM,
 • zastupují město navenek včetně poskytování informací médiím.

Náměstek primátora II zabezpečuje a odpovídá za plnění úkolů na úseku samostatné působnosti prostřednictvím odborů MMCH:

 • Odbor sociálních věcí
 • Odbor školství

Metodicky řídí a dohlíží na činnost organizací města:

 • Sociální služby Chomutov, p.o.
 • Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutov, p.o.