Náplň činnosti primátora

Plní úkoly a vykonává pravomoci v souladu s ustanovením § 103 a násl. zákona o obcích a další úkoly stanovené jinými právními předpisy.

Primátor dále:

 • koordinuje činnost náměstků primátora a tajemníka magistrátu a společně s nimi plní úkoly při zabezpečování plnění usnesení RM a ZM,
 • podepisuje spolu s náměstkem primátora právní předpisy města,
 • řídí činnosti při plnění úkolů v oblasti krizového řízení,
 • podepisuje, spolu s tajemníkem magistrátu , vybrané vnitřní normy MMCH,
 • svolává a řídí porady vedení města, jichž se zúčastňují náměstci primátora, tajemník magistrátu a případně i další přizvaní zaměstnanci,
 • řídí, kontroluje a hodnotí činnost tajemníka magistrátu,
 • rozhoduje o delegování svých zástupců na jednání, veřejné a společenské akce, na která byl pozván a nemůže se jich zúčastnit,
 • v souladu s platnými předpisy rozhoduje o věcném, účelném a hospodárném využití fondu primátora na pohoštění,
 • vyřizuje, nebo pověřuje své zástupce, ředitele organizací města, tajemníka i jiné zaměstnance MMCH vyřízením stížnosti na činnost odborů MMCH, Městskou policii či organizace města,
 • zajišťuje rozvoj vnějších vztahů města v rámci regionu, kraje, republiky a zahraničí, 
 • v souladu s usnesením RM č.217/07 z 4.6.2007 schvaluje změny v příloze organizačního řádu MMCH (přesuny pracovních pozic mezi odděleními (úseky) v rámci odboru, změny názvů pracovních pozic, změny názvů oddělení).

Zabezpečuje a odpovídá za plnění úkolů na úseku samostatné působnosti prostřednictvím odborů MMCH:

 • Odbor životního prostředí
 • Odbor ekonomiky
 • Odbor majetku města
 • Interní audit
 • Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Chomutova

Dále je primátor v souladu s ustanovením §3 odst.1 zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů, pověřen řízením Městské policie Chomutov.

Metodicky řídí a dohlíží na činnost organizačních složek města:

 • KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
 • Teplo Chomutov s.r.o.
 • Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.
 • CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.
 • Technické služby města Chomutova, p.o.
 • Ústav Chomutov re:kult, z.ú.