Odbor dopravních a správních činností - náplň činnosti

I. POSTAVENÍ A FUNKCE ODBORU

Na základě § 102, odst. 2, písmeno f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a na základě schváleného organizačního řádu zřídila Rada města Chomutova odbor dopravních a správních činností (dále jen ODaSČ) jako svůj výkonný orgán. ODaSČ vykonává:

 • agendu na úseku evidence řidičů, registru silničních vozidel, vydávání osvědčení profesní způsobilosti řidiče a zajišťuje agendu paměťových karet do digitálních tachografů
 • projednává přestupky na úseku dopravy
 • projednává přestupky a to především proti veřejnému pořádku, majetku a občanskému soužití
 • státní správu a samosprávu, kdy působí jako evidence obyvatel, koná agendy občanských průkazů a cestovních dokladů, matriku a související činnosti

II. HLAVNÍ ÚKOLY ODBORU

VEDOUCÍ ODBORU

 • zabezpečuje výkon činností podle I., dále plní obecné činnosti vedoucího ODaSČ podle bodu 6.4. organizačního řádu MMCH
 • ve své odborné činnosti je oprávněn pro magistrát města vydávat vnitřní odborné předpisy, provádět školení a navrhovat nápravná opatření v rozsahu pravomocí
 • sestavuje, popř. spolupracuje na sestavení programů rozvoje obce s rozšířenou působností
 • odpovídá za aktualizaci dokumentů ZM a RM (řády, směrnice, zásady, pravidla) jejichž je odbor správcem

Odbor se člení na tři oddělení.

III. ODDĚLENÍ DOPRAVNÍCH A PŘESTUPKOVÝCH AGEND

EVIDENCE ŘIDIČŮ

ve správním obvodu obce s rozšířenou působností

 • vydává „řidičské průkazy“ (dále ŘP) a mezinárodní řidičské průkazy
 • provádí výpisy z „evidenčních karet řidiče“ pro potřeby orgánů činných v trestním řízení
 • vydává rozhodnutí k odebírání a vrácení řidičských průkazů
 • vydává a potvrzuje průkazy profesní způsobilosti řidičů z povolání s bydlištěm ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
 • zapisuje přestupky do evidenčních karet řidičů, vč. zákazů řízení motorových vozidel
 • vede spisy řidičů, neřidičů a cizinců
 • provádí lustrace žadatelů o řidičské oprávnění
 • provádí výměny řidičských průkazů cizinců za české řidičské průkazy
Agenda zkušebního komisaře:
 • povoluje – provádí změny a odebírá oprávnění k provozování autoškol ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
 • schvaluje vozidla pro výuku v autoškolách
 • organizuje a provádí zkoušky odborné způsobilosti pro řízení motorových vozidel
 • provádí zkoušky profesní způsobilosti řidičů z povolání
 • vypracovává podklady pro vydávání ŘP jak pro občany s trvalým pobytem ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, tak pro správní orgány v místech trvalého bydliště žadatelů mimo toto území
 • vykonává státní odborný dozor nad provozem autoškol
 • provádí skartaci mezinárodních řidičských průkazů a řidičských průkazů

REGISTR SILNIČNÍCH VOZIDEL

registruje motorová vozidla se sídlem vlastníka ve správním obvodu obce s rozšířenou působností

 • provádí změny v údajích o registrovaných vozidlech (změna majitele, odhlášení vozidla ze spravovaného území, montáž tažných řízení, změna barvy, atd.)
 • provádí dočasné vyřazení vozidla z provozu
 • vyřazuje vozidla z evidence (na žádost vlastníka, ve spolupráci s „Kanceláří pojistitelů“ při neplacení „Pojištění škod způsobených provozem motorových a jejich přípojných vozidel“)
 • zajišťuje výpisy pro finanční úřady, úřady sociálního zabezpečení, soudní exekutory a správce konkurzní podstaty
 • schvaluje do provozu individuálně dovezená nebo vyrobená vozidla dle „Zákona o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích“
 • povoluje přestavby a stavby vozidel
 • archivuje, popř. skartuje spisy vozidel
 • odesílá spisy vozidel podle místní příslušnosti po odhlášení vozidla z registru
 • provádí skartaci státních poznávacích a registračních značek
 • zajišťuje agendu paměťových karet do digitálních tachografů (karta řidiče, karta vozidla, servisní karta)

PŘESTUPKY NA ÚSEKU DOPRAVY

 Zajišťuje výkon státní správy pro obvod rozšířené působnosti Magistrátu města Chomutova na úseku přestupků v dopravě a to zejména:

 • projednává skutky postoupené Policií ČR, jinými orgány činnými v trestním řízení, či od jiného správního orgánu, jimiž jsou porušována příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, týkající se provozu na pozemních komunikacích, nejde-li o přestupek postižitelný podle zvláštních právních předpisů nebo o trestný čin
 • projednává a rozhoduje o přestupcích při porušení zákonů č. 361/2000 Sb., č.168/1999 Sb., č.56/2001 Sb.,
 • projednává vysoce složité a sporné případy dopravních nehod s vysokou závažností, komplikovanými a spornými okolnostmi
 • posuzuje oznámení o přestupcích z hlediska vyloučení podezření ze spáchání trestných činů v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích a vyhotovování podnětů o podezření ze spáchání trestného činu včetně jejich předání státnímu zastupitelství, popřípadě jinému příslušnému orgánu činnému v trestním řízení
 • přezkoumává pravomocná rozhodnutí ( autoremedura ), rozhoduje o obnově řízení o novém rozhodnutí
 • předává oznámené přestupky k vyřízení jiným správním orgánům, do jejichž působnosti přestupky místně či věcně náleží
 • ukládá a vybírá pokuty při porušení povinnosti stanovených zákony v rozsahu své působnosti
 • u přestupků vyřízených příkazem na místě provádí výběr finančních částek v hotovosti
 • předává podklady o nezaplacených pokutách odboru ekonomiky k dalšímu vymáhání
 • zpracovává lustrace řidičů v registraci řidičů a lustrace vozidel v Centrálním registru vozidel
 • spolupracuje s Městskou policií a orgány Policie ČR  při řešení přestupků
 • předává podklady a informace na vyžádání pojišťovnám ve věcech pojistných událostí osob a motorových vozidel
 • zpracovává souhrnné výstupy pro vedení města a vedoucího odboru v součinnosti s městskou policií a Policií ČR s cílem prevence před protiprávním jednáním
 • předává ukončené a dořešené přestupky místně příslušnému registru řidičů k dalšímu opatření
 • vyřizuje žádosti o pravomocná rozhodnutí od Policie ČR při zkráceném trestním řízení
 • odpovídá na dotazy a podněty státních, nestátních orgánů, organizací a občanů
 • rozhoduje o zkrácení správního trestu zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, týkajících se upuštění od výkonu zbytku zákazu této činnosti

ÚSEK OBECNÝCH PŘESTUPKŮ

projednává přestupky proti veřejnému pořádku, majetku a občanskému soužití a další přestupky podle platných právních předpisů České republiky

Výkon státní správy na úseku projednávání přestupků podle zákona č. 250/2016 Sb, „zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich“ a zákona č. 251/2015 Sb., „zákona o některých přestupcích“ zajišťuje Komise pro projednávání přestupků Statutárního města Chomutov, která byla zřízena jako zvláštní orgán a byla pověřena dle ustanovení § 60 odst. 1 a 2 zákona o odpovědnosti za přestupky výkonem přenesené působnosti.

Výkon státní správy komise zabezpečuje pro následující města a obce:

Bílence Droužkovice Kalek Otvice Vrskmaň
Blatno Hora Sv. Šebestiána Křimov Pesvice Všehrdy
Boleboř Hrušovany Málkov Spořice Všestudy
Březno Chomutov Místo Strupčice Vysoká Pec
Černovice Jirkov Nezabylice Údlice Výsluní

Komise projednává přestupky podle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a podle souvisejících, navazujících a dalších právních předpisů, ve kterých jsou ustanovení o přestupcích a které spadají do její kompetence: přestupky podle zákona o střetu zájmů, zákona o právu shromažďovacím, zákona o zbraních a střelivu, zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákona o návykových látkách, zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ostatní přestupky, pokud k jejich projednání nejsou příslušné jiné správní orgány.

Přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou obcím svěřeny, proti pořádku v územní samosprávě, proti veřejnému pořádku, proti majetku, proti občanskému soužití, projednává úsek obecných přestupků na základě uzavřených veřejnoprávních smluv pro 16 okolních obcí. Jedná se o obce: Bílence, Blatno, Březno, Černovice, Droužkovice, Hora Sv. Šebestiána, Hrušovany, Kalek, Křimov, Málkov, Místo, Nezabylice, Otvice, Spořice, Údlice a Všehrdy.

 • řeší podněty občanů na úseku občanského soužití a veřejného pořádku a přezkoumává tyto podněty za účelem zjištění eventuálního přestupkového jednání
 • vypracovává zprávy o pověsti pro orgány činné v trestním řízení
 • na žádost fyzických osob vypracovává zprávy k posouzení jejich spolehlivosti
 • v rámci objasňování došlých oznámení provádí místní šetření a šetření v terénu
 • provádí šetření a zasílá výzvy poškozeným osobám a organizacím k jejich nárokům na náhradu škody
 • v případě oznámeného závažnějšího protiprávního jednání předává oznámení těchto skutků státnímu zastupitelství a žádá o přezkum a posouzení případné trestní odpovědnosti
 • vede administrativní činnosti s agendou přestupků související
 • rozhoduje ve správním řízení
 • projednává přestupky v příkazním řízení, nejsou-li pochybnosti o tom, že se podezřelý z přestupku protiprávního jednání dopustil
 • řeší přestupky v příkazním řízení na místě, v té souvislosti vede evidenci příkazových bloků a vybrané finanční hotovosti
 • rozhoduje o propadnutí či zabrání věcí zajištěných při objasňování přestupkového protiprávního jednání a jejich následného předání na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 • rozhoduje o propadnutí či zabrání návykových látek zajištěných Policií ČR, vede evidenci vydaných rozhodnutí a v součinnosti poskytuje podklady pro jejich likvidaci
 • rozhoduje o vrácení předmětů zajištěných Policií ČR během šetřeného protiprávního jednání a zasílá výzvy majitelům těchto věcí k jejich vyzvednutí
 • rozhoduje o přiznání náhrad (svědečné, cestovné)
 • provádí zápisy do Rejstříku přestupků a v souvislosti s tím vede námitková řízení
 • provádí lustrace vězněných osob
 • zpracovává stanoviska k žádosti o udělení státního občanství ČR
 • vyřizuje žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
 • podává informace zdravotním pojišťovnám o výsledku jednání o přestupcích podle § 7 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů na základě jejich žádostí
 • provádí výslechy pro komise z jiných měst a další úkony, vyžádané v součinnosti jak ostatními městy, tak i např. Policií ČR, orgány péče o děti a mládež, probační a mediační službou apod.
 • na dožádání provádí výslechy pro správní orgány jiných měst ve věznici Všehrdy
 • zpracovává souhrnné výstupy pro vyúčtování Veřejnoprávních smluv uzavřených s okolními obcemi na projednávání přestupků

Komise při řešení přestupků spolupracuje s Policií ČR, Městskou policií Chomutov a dalšími orgány státní správy, samosprávy a orgány činnými v trestním řízení.

 Přehled právních předpisů vztahujících se k tomuto oddělení:

Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu
Zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

IV. ODDĚLENÍ SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

EVIDENCE OBYVATEL

městská EO (zahrnuje obyvatele Statutárního města Chomutov) a okresní registr obyvatel (zahrnuje obyvatele Statutárního města Chomutov a obcí Bílence, Blatno, Boleboř, Březno, Černovice, Droužkovice, Hora Svatého Šebestiána, Hrušovany, Chomutov, Jirkov, Kalek, Křimov, Málkov, Místo, Nezabylice, Otvice, Pesvice, Spořice, Strupčice, Údlice, Vrskmaň, Všehrdy, Všestudy, Výsluní, Vysoká Pec). Obě evidence jsou vedeny v informačním systému odděleně.

 • vede běžnou a odkládací evidenci přihlašovacích karet
 • přihlašuje občany k trvalému pobytu
 • při změně místa trvalého pobytu oddělí ohlašovna vyznačenou část občanského průkazu
 • vydává potvrzení o změně trvalého pobytu
 • oznamuje vlastníku objektu změnu počtu přihlášených osob k trvalému pobytu do 15 dnů od zaevidování změny
 • odhlašuje občany podle došlých podkladů o změně místa trvalého pobytu z jiných úřadů, při úmrtí občana
 • na písemnou žádost občana ukončuje trvalý pobyt na území ČR /pro osoby mladší 15-ti let tuto skutečnost provádí zákonný zástupce/ a vyznačí se na přihlašovací karty
 • vybírá správní poplatky, řeší přestupky a úseku evidenci obyvatel
 • vydává potvrzení potřebná pro uplatnění práva v cizině (žádá osobně nebo na základě zvláštní plné moci s ověřeným podpisem určené k tomuto úkonu)
 • poskytuje údaje z informačního systému evidence obyvatel ke své osobě na písemnou žádost občana, vystavuje potvrzení (žádá osobně nebo na základě zvláštní plné moci s ověřeným podpisem určené k tomuto úkonu)
 • poskytuje údaje z informačního systému evidence obyvatel za podmínek stanovených zákonem nebo zvláštním právním předpisem (např. soudy, notáři, policie)
 • provádí opravy a aktualizace informačního systému evidence obyvatel
 • provádí opravy do informačního systému evidence obyvatel na základě reportů reklamací z centra
 • zavádí do informačního systému evidence obyvatel – narození, změna jména a příjmení, rodné příjmení, datum narození, pohlaví, místo a okres narození, při narození v cizině se uvádí stát narození, rodné číslo, státní občanství, adresa místa trvalého pobytu včetně předešlého pobytu, datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo ukončení trvalého pobytu na území České republiky, omezení svéprávnosti k právním úkonům, zákaz pobytu /který soud, číslo jednací, doba trvání/rodná čísla otce a matky, rodný stav, datum a místo uzavření manželství nebo partnerství, rodné číslo manžela nebo partnera, rodné číslo dítěte, datum, místo a okres úmrtí,
 • přijímáme žádost o zprostředkování kontaktu do občana ČR s trvalým pobyt na území ČR, vybíráme správní poplatek - formou kolku a celou žádost postoupíme na MV k vyřízení
 • přijímáme žádost o zřízení nebo ukončení doručovací adresy /na území ČR nebo do zahraničí/
 • přihlašovací karty občana, u kterého došlo ke změně trvalého pobytu ve správním obvodu ohlašovny se vede společně s předchozí přihlašovací kartou
 • vede evidenci správního řízení
 • rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • rozhoduje o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována (rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému, nedostatky  v předkládaných  dokladech a občan ve lhůtě nejméně 15-ti dnů tyto nedostatky  neodstranil)
 • zajišťuje volby, referendum, sčítání lidu, domů, bytů
 • vede spisovou dokumentaci a zajišťuje archivaci

OBČANSKÉ PRŮKAZY

Údaje o občanských průkazech a jejich držitelích jsou zpracovány v evidenci občanských průkazů a v systému CDBP, jejímž správcem je ministerstvo. Evidence občanských průkazů je vedena na prostředcích výpočetní techniky, na žádostech a tiskopisech. Obecní úřad obce s rozšířenou působností je pro ministerstvo zpracovatelem údajů vedených v evidenci občanských průkazů.
 • vede běžnou evidenci žádostí o vydání OP,
 • pořizuje žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem,  při zpracování žádosti o občanský průkaz  pořizuje digitální podobu občana a jeho podpis, žádost je zaslána online na Ministerstvo vnitra ke zpracování a vyhotovení nových OP
 • přijímá žádosti a vyhotovuje občanské průkazy bez strojově čitelných údajů (v souvislosti s výkonem volebního práva a při nabytí státního občanství), tyto OP vydává občanovi na počkání
 • přebírá vyhotovené doklady a dále zpracovává a připravuje k předání občanovi
 • předává vyhotovené občanské průkazy občanům, při předání aktivuje identifikační certifikát u občanů, kteří žádají o aktivaci čipu v OP
 • vydává potvrzení o občanském průkazu při ohlášení ztráty, odcizení, poškození, nebo zničení občanského průkazu, zadržení neplatného OP, nevydání OP z důvodu nepředložení některého dokladu potřebného pro jeho vydání, odevzdání OP z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu, odevzdání OP z důvodu, že pozbyl státní občanství ČR nebo ukončil trvalý pobyt na území ČR anebo požádal o jeho úschovu při dlouhodobém pobytu v zahraničí, odevzdání OP opatrovníkem nebo jiným zákonným zástupcem za občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání OP nebo členem domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem,
 • vydává potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu,
 • rozhoduje o skončení platnosti občanského průkazu,
 • vede evidenci správního řízení,
 • zavádí změny do evidence občanských průkazů,
 • přebírá nalezené občanské průkazy, vede jejich evidenci,
 • přijímá ohlášení o ztrátě, odcizení, zničení a ohlášení nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu,
 • poskytuje údaje z evidence občanských průkazů,
 • zadrží občanovi neplatný občanský průkaz,
 • vede skartační protokoly, zajišťuje likvidaci občanských průkazů a potvrzení,
 • přijímá občanské průkazy zemřelých
 • vybírá správní poplatky
 • projednává přestupky na úseku občanských průkazů a vede evidenci přestupků
 • zajišťuje archivaci a skartaci

CESTOVNÍ DOKLADY

Údaje o cestovních dokladech a jejich držitelích s výjimkou diplomatických a služebních pasů jsou zpracovány v evidenci cestovních dokladů, jejímž správcem je ministerstvo. Evidence cestovních dokladů je vedena na prostředcích výpočetní techniky, vede spisovou dokumentaci žádostí a dalších písemností náležejících ke správnímu řízení. Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu je pro ministerstvo zpracovatelem údajů vedených v evidenci cestovních dokladů, to neplatí pro údaje podle § 29 odst. 2 písm. k), l) a s) jejichž zpracovatelem je v případě cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji ministerstvo, které tyto údaje získává od výrobce.

 • Obecní úřad obce s rozšířenou působností :

  • vede evidenci o žádostech cestovních dokladů
  • přijímá žádosti o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji,
  • vyřizuje žádosti o vydání cestovního dokladu pro zastupitelské úřady,
  • vyhotovené cestovní doklady zasílá na zastupitelské úřady prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí k předání občanovi,
  • přebírá vyhotovené doklady od ministerstva a doplňuje údaje na žádostech,
  • předává vyhotovené cestovní doklady,
  • kontroluje funkčnost nosiče dat s biometrickými údaji při převzetí každého CD od ministerstva,
  • přijímá ohlášení o ztrátě a odcizení CD,
  • rozhoduje o skončení platnosti cestovního dokladu,
  • rozhoduje o odepření vydání cestovního dokladu,
  • vede evidenci správního řízení,
  • vydává potvrzení o odevzdání neplatného cestovního dokladu nebo dokladu zaplněného záznamy,
  • poskytuje údaje z informačního systému cestovních dokladů na žádost občana,
  • projednává přestupky cestovních dokladů a vede jejich evidenci,
  • vede skartační protokoly znehodnocených cestovních dokladů,
  • vede spisovou dokumentaci žádostí a dalších písemností náležejících ke správnímu řízení o vydání cestovního dokladu, odepření vydání cestovního dokladu, přestupcích cestovních dokladů a o skončení platnosti cestovních dokladů,
  • vede spisovou dokumentaci o ztrátě, odcizení, nálezu, poškození, zničení nebo zneužití cestovního dokladu,
  • vybírá správní poplatky,
  • znehodnocuje a likviduje cestovní doklady,
  • archivuje spisovou dokumentaci cestovních dokladů

MATRIKA

v rámci státní správy

 • vede knihy narození, manželství, úmrtí ,
 • vyhotovuje rodné listy, úmrtní listy, oddací listy,
 • plní oznamovací povinnost všech matričních událostí
 • provádí dodatečné záznamy a změny do knih a vyhotovování dokladů (př. Určení otcovství, osvojení, změny jména a příjmení, rozvody…),
 • vyhotovuje duplikáty dokladů,
 • vyhotovuje zápisy do zvláštní matriky Brno,
 • provádí statistická hlášení,
 • ověřuje opisy listin a podpisů a, vede jejich evidenci
 • vydává rozhodnutí o změně jména a příjmení a vede evidenci správního řízení,
 • vystavuje doklady pro použití v cizině,
 • zajišťuje provádění svatebních obřadů,
 • metodicky řídí matriční úřad Jirkov,
 • provádí kontroly vedení matričních knih a sbírek listin u matričního úřadu Jirkov,
 • ověřuje rodné, oddací a úmrtní listy matričním úřadům zařazeným do správního obvodu,
 • vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize, vydaných matričními úřady, které jsou zařazeny do správního obvodu,
 • vede a aktualizuje sbírky listin a druhopisů matričních knih vedených do 31. Prosince 1958 pro matriční úřady zařazené ve správním obvodu,
 • proškoluje a provádí zkoušky úředníků zařazených do obecních úřadů – vidimace a legalizace,
 • přijímá sbírky listin za kalendářní rok od matričního úřadu Jirkov,
 • přijímá od matričních úřadů jedenkrát měsíčně k založení do sbírky listin, na jejichž podkladě byl proveden dodatečný zápis matriční události, matriční skutečnosti, opravy či změny v matriční knize,
 • uchovává a aktualizuje sbírky listin,
 • ukládá a uchovává druhopisy matričních knih a sbírek listin po provedení posledního zápisu v prvopisu matriční knihy matričních úřadů správního obvodu (zápisy narození po dobu 100 let, manželství 75 let, úmrtí 75 let),
 • vybírá správní poplatky, řeší přestupky
 • rozhoduje o prominutí předložení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

v rámci samosprávy

 • Připravuje, kompletně zajišťuje a provádí občanské slavnostní obřady (předávání maturitních vysvědčení, výučních listů, slavnostní přijetí delegací hostů, zápisy do pamětní knihy, vítání občánků, zlaté svatby, diamantové svatby…)

V. OSTATNÍ ÚKOLY

Odbor vyhotovuje směrnice a metodické pokyny v souladu se strukturovanou dokumentací MMCH a v souladu s touto náplní.

Přehled právních předpisů vztahujících se k odboru dopravních a správních činností

 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů
 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR
 • Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky
 • Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 • Zákon č.  84/1990  Sb,, o právu shromažďovacím
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
 • Zákon č.365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
 • Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu
 • Zákon č. 119/2002 Sb. o zbraních
 • Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • Zákon č. 120/2011 Sb., exekuční řád
 • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
 • Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech