Odbor majetku města (OMM) - náplň činnosti

I. Postavení a funkce odboru

 • Na základě § 102 odst. 2 písmeno f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a na základě schváleného organizačního řádu zřídila Rada města Chomutova odbor a majetku města (OMM) jako svůj výkonný orgán.
 • Ve spolupráci s dalšími odbory MMCH dbá na přísnou hospodárnost při vynakládání finančních prostředků.
 • Vykonává svěřené úkoly při vypracování, projednání, schválení a plnění finančního plánu příspěvkových organizací zřízených městem.

II. Hlavní úkoly odboru

VEDOUCÍ ODBORU 

Mimo úkolů vyplývajících z bodu 6.4. organizačního řádu – odpovídá za aktualizaci dokumentů ZSMCH a RSMCH (řády, směrnice, zásady, pravidla) jejichž je odbor správcem.

ÚSEK MAJETKOPRÁVNÍ

Pro účelné a hospodárné využívání majetku obce a zabezpečení činností MMCH vykonává tyto činnosti:

 • Rozpočet
  • příprava podkladů pro sestavení rozpočtu města
  • příprava a předkládání rozpočtových změn
  • příprava rozpočtu odboru
  • sledování čerpání rozpočtu odboru
  • vyhodnocování čerpání rozpočtu odboru                           
 • Finanční operace
  • zajišťuje úhradu plateb vystavených faktur odboru
 • Pozemková agenda
  • zpracovává identifikaci parcel
  • zajišťuje veškerou činnost spojenou s nákupem, prodejem a směnou pozemků včetně podání návrhu na vklad do katastru
  • zpracovává veškerou agendu, týkající se žádostí o pronájem pozemků
  • při výše zmíněné činnosti spolupracuje s dotčenými odděleními a odbory MMCH
 • Nebytové prostory
  • zajišťuje veškerou agendu spojenou s pronájmem či prodejem určených nebytových prostor
  • zajišťuje opravy a údržbu těchto prostor
 • Dražby
  • zajišťuje veškerou agendu, spojenou s prováděním dražeb majetku města
 • Převody majetku státu a kraje
  • zajišťuje agendu, spojenou s převodem majetku ze státu či kraje na obec a naopak
 • Předpisy plateb určených nebytových prostor
  • zajišťuje předpisy plateb
  • vede evidenci předpisů plateb včetně sledování peněžních závazků včetně mimosoudního vymáhání
 • Zajišťuje evidenci majetku města včetně jeho přírůstků a úbytků a včetně inventarizace ve spolupráci s dotčenými odbory.
 • Zajišťuje přípravu podkladů pro radu a zastupitelstvo ve věcech rozboru hospodaření s majetkem města.
 • Zajišťuje agendu spojenou s vyřizováním restitučních nároků včetně návrhu na usnesení.
 • Zajišťuje agendu spojenou s prodejem movitého a nemovitého majetku města, včetně přípravy návrhů pro likvidační komisi, provádění likvidace, vedení zápůjček a provádění kalkulace za zapůjčení (i spotřebního materiálu) dle vnitřních předpisů.
 • Zajišťuje agendu spojenou s prodejem bytového fondu města.
 • Zajišťuje agendu spojenou s pojištěním majetku města
  • příprava smluv,
  • vyřizování škodních událostí,
  • uzavírá povinné a havarijní pojištění motorových vozidel.
 • Zajišťuje agendu spojenou s podáním návrhů na vklad práv k nemovitostem v majetku města do katastru a s návrhy na vklad práv ve prospěch majetku města.
 • Čtvrtletně vyhotovuje a předkládá, Českému statistickému úřadu, statistické výkazy o dlouhodobém majetku města.
 • Zpracovává návrhy obecně závazných vyhlášek pro zajištění a udržování čistoty ulic, veřejného prostranství a ostatní veřejné zeleně, povinnosti při nakládání s odpady, zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (pořádání veřejné produkce, deratizace aj.).
 • Vyřizuje podněty, stížnosti občanů města týkajících se problematiky čistoty a pořádku ve městě.
 • Vyhledává a spolupracuje na přípravě vhodných dotačních titulů pro město, zejména v oblasti a energetiky
 • Zabezpečuje souhrnná stanoviska k pronájmům a prodejům nemovitostí
 • Plní povinnosti obce vyplývající ze zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb.
 • Plní povinnosti obce vyplývající ze zákona o veterinární péči č. 166/1999 Sb.
 • Vydává a upravuje Řád veřejného pohřebiště.
 • Výkon specializovaných činností Technických služeb města Chomutova – kontrola, koordinace, sledování a odsouhlasení doplňkových činností dle směrnice pro provozování doplňkových činností.
 • Po odsouhlasení RSMCH a ZSMCH provádí doplňky ve Zřizovací listině Technických služeb.
 • Spolupracuje s MěLe při zajišťování náhrad za škody způsobené exhalacemi na pozemcích v majetku města, sleduje smluvní vtah s firmou zajišťující vymáhání škod.
 • Sleduje druhotnou prašnost v intravilánu města a jedná se znečišťovateli.
 • Dohlíží na chod psího útulku.
 • Spolupracuje s chovateli a okresní veterinární správou, zejména při odchytu a karanténování zvířat, monitoruje toulavé kočky a zajišťuje jejich kastraci.
 • Zajišťuje smluvně deratizaci objektů v majetku města a spolupracuje s orgány hygienika při prováděné kontrole.
 • Ve spolupráci s JSDH města koordinuje ochranu občanů při ohrožení sršni, včelími roji a vosami na veřejných prostranstvích.
 • Řeší problematiku přemnožení zdivočelých holubů, problémy spojené s čistotou města.
 • Vyřizování žádostí obyvatel o úpravy a údržby zeleně, ošetřování stromů, nové výsadby ve spolupráci s TSmCh.
 • Příprava podkladů pro povolení kácení dřevin a oznámení kácení na pozemcích města.
 • Řešení havarijních stavů a ošetřování stromů nad rámec dostupné techniky TSmCh, kontrola provedené práce.
 • Vedení evidence zásahů do zeleně dle OZV, oceňování dřevin dle OZV, upozorňování na nevyhovující stav pozemků na území města.
 • Kontrola zdravotního stavu stromů na území obce a spolupráce s okresním rostlinolékařem.
 • Zabezpečování využití financí z prostředků zeleného fondu dle plánu schváleného RM, výběr dřevin, kontrola výsadeb.
 • Kompletní servis při zajišťování návrhu nových výsadeb a obnovy veřejné zeleně.
 • Zajištění zmapování a likvidace agresivních druhů plevelů.
 • Vedení změn pro aktualizaci pasportů zeleně.
 • V rámci samosprávy řeší problematiku autovraků.
 • Připravuje podklady k rozhodnutí pro zatřiďování komunikací.
 • Vede agendu upozorňování majitelů vozů umístěných na záchytném parkovišti, včetně kontroly plateb došlých za odtahy v rámci blokového čištění.
 • Řeší problematiku blokového čištění a vyřizování podnětů občanů ke stavu místních komunikací.
 • Zpracovává roční vyhodnocení spotřeby energií za IČO pro ČSÚ.
 • Zajišťuje agendu archivní a spisové služby odboru.
 • V souladu se směrnicí MMCH a metodickým pokynem zajišťuje pronájem zasedacích místností v budovách MMCH a ČVUT.

ÚSEK PROVOZU BUDOV 

 • Zajišťování nákupu veškeré výpočetní techniky a všech počítačových programů v souladu s koncepcí budování IS.
 • Objednávání odborných opravářských prací a údržby.
 • Objednávání nákupu a recyklace pásek a tonerů do tiskáren.
 • Zajišťuje přenos požadavků na opravy a pořízení výpočetní techniky popř. softwarového vybavení na systémového integrátora.
 • Zajišťuje přípravu a realizaci uzavírání smluvních vztahů.
 • Zajišťuje spolupráci a koordinaci činností s externím partnerem na úseku tiskových a kopírovacích služeb.
 • Zajišťuje spolupráci a koordinaci činností s externím partnerem na úseku systémové integrace a outsourcingu informačních a komunikačních technologií MMCH.
 • Zabezpečuje evidenci, opravy, nákup a správu DHIM a HIM spojenou se zajištěním údržby, oprav, výdejem a evidencí na osobních kartách.
 • Zajišťuje zařazování investičních akcí v rámci budov ve správě MMCH do majetku města. Zhotovování a kontrolu místních seznamů DHIM a HIM.
 • Zajišťuje vyvěšení státní vlajky ČR, jde-li o státní svátky.
 • Zabezpečuje vnitřní chod úřadu
  • zajišťuje doplňování pracovních oděvů ochranných pomůcek podle vnitřní směrnice o OOPP a eviduje veškeré OOPP na osobních kartách zaměstnanců,
  • zajišťuje nákup kancelářských potřeb, drobného spotřebního materiálu a čistících prostředků,
  • vede sklad materiálových zásob a sleduje hospodárné nakládání se spotřebním materiálem,
  • zajišťuje správu budov MMCH, ochranu majetku města v objektech MMCH ve správě odboru,
  • sleduje a vyhodnocuje veškeré provozní náklady (el. energie, plyn, vody, teplo apod.),
  • zajišťuje podklady ke stavebním úpravám, změnám užívání prostor, apod.,
  • spolupracuje s ORIaMM na přípravě a realizaci investičních akcí a větších oprav v budovách ve správě MMCH,
  • sleduje a kontroluje řádné nakládání, skladování a odvoz nebezpečného odpadu, vede evidenci jednotlivých druhů nebezpečného odpadu za MMCH , jednou ročně provádí vyhodnocení pro potřebu ŽP,
  • v souladu se směrnicí MMCH zajišťuje zapůjčování movitého majetku MMCH     ,               
  • zajišťuje kontroly a periodické revize přenosných hasících přístrojů, požárních vod. hydrantů, elektroinstalace, hromosvodů, plynových zařízení, EZS, vzduchotechniky, komínů, výtahu, tlakových nádob, nízkotlaké kotelny, elektrických spotřebičů, kabelů, nářadí apod.,
  • zajišťuje z hlediska PO a BOZP potřebné materiály k dodržování zásad, např. umístění označení nouzových východů, sleduje evidenci přenosných hasicích přístrojů v budovách MMCH apod.,
  • organizačně zajišťuje činnost dodavatele v oblasti BOZP a PO,
  • organizačně zajišťuje činnost dodavatele v oblasti energetika města,
  • eviduje jednotlivé uživatelské kódy EZS a programuje EZS v budovách MMCH, dále zajišťuje opravy,
  • zajišťuje školení zaměstnanců (např. obsluha nízkotlaké kotelny, dozorce výtahů, elektro dle příslušné vyhlášky, tlakové nádoby, obsluha technických zařízení - klimatizace, místní rozhlas, apod.),
  • zajišťuje zhotovení klíčů od jednotlivých prostor budov MMCH a eviduje klíče na osobních kartách zaměstnanců MMCH,
  • zajišťuje vozový park (eviduje plán pracovních jízd, vydává jednotlivé „Příkazy k jízdě“, zpracovává „Směrnici o autoprovozu“ apod.),
  • sleduje a vyhodnocuje náklady na hospodárný provoz využití vozového parku a spotřeby pohonných hmot,
  • zajišťuje školení řidičů (referentů) k odborné způsobilosti,
  • zajišťuje technické kontroly, měření emisí a opravy motorových vozidel,
  • pracovní jízdy motorovými vozidly města spojené s mytím a drobnou údržbou,
  • údržba budov a zařízení MMCH spojená s prováděním drobných prací zámečnických, zednických, malířských, natěračských, instalatérských apod. Provádění úklidových prací před objekty MMCH (zejména v zimním období) apod.,
  • stěhování kancelářského zařízení a spisových materiálů,
  • obsluha nízkotlaké kotelny, plynových kotelen, klimatizačních zařízení, vzduchotechniky, pravidelné kontroly jako dozorce výtahů apod.
  • skladování nebezpečného odpadu,
  • provádění revizí el. spotřebičů, nářadí a el. kabelů,
  • zajišťuje provoz telefonních ústředen včetně sledování hospodárného využívání telefonů,
  • eviduje a uzavírá dohody o využívání tel. stanic, mobilních telefonů, tel. aparátů včetně evidence, přihlášek, odhlášek a převodů tel. stanic,
  • zajišťuje odborné opravy a programové změny TÚ,
  • zajišťuje agendu ztrát a nálezů, vede sklad nalezených věcí.
 • Na úseku voleb
  • zajišťuje údržbu a opravy volebních místností a přístupových cest (bílení, zednické práce, komunikace, vlajkové stožáry, podlahové krytiny, volební materiál, praní prádla pro vol. účely apod.)
  • zajišťuje autoprovoz pro rozvoz volebního materiálů, dokumentace, přepravu osob apod., a to před i po dnech konání voleb
  • zpracovává podklady pro vyúčtování cestovních náhrad (uzavírá havarijní smlouvy, vystavuje „Cestovní příkazy“ apod.)

III. Ostatní úkoly

 • Odbor vyhotovuje metodické pokyny v souladu se strukturovanou dokumentací MMCH a v souladu s touto náplní.
 • Zpracovává a aktualizuje obecně závazné vyhlášky města v rámci své působnosti, včetně interních předpisů. Zajišťuje funkčnost a kontrolu.
 • Zabezpečuje činnost příslušných komisí rad města.
 • Zpracovává podklady pro vyřízení stížností, oznámení a podnětů ve své působnosti. Spolupracuje s jednotlivými odbory MMCH a organizacemi řízenými městem.
 • Provádí archivaci zpracované projektové dokumentace, investičních akcí a příslušných smluvních vztahů.
 • Plní úkoly uložené radou města, zastupitelstvem města a příslušných přímých nadřízených.
 • Vedoucí (OMM) jako zástupce zřizovatele organizační složky „Pracovní skupina“(viz. zřizovací listina):
  • vydává pokyny vedoucímu organizační složky pro její činnost
  • podepisuje smluvní závazky potřebné pro zajištění činnosti „Pracovní skupiny“

Přehled právních předpisů vztahujících se k odboru majetku města:

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Zákon č. 137 / 2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu
Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů
Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách
Zákon č.328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání
Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Zákon č. 265/1992 Sb., katastrální zákon
Zákon č. 358/1992 Sb., notářský řád
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
Zákon č. 458/2000 Sb., revize el. zařízení
Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 16/1993 Sb., silniční daň
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti
Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitosti
Zákon č. 255/2000 Sb., o soudních poplatcích
Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon
Zákon č. 588/1992 Sb., o DPH
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev a změně některých zákonů
Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů