Odbor rozvoje a investic (ORI) - náplň činnosti

I. Postavení a funkce odboru

 • Na základě § 102 odst. 2 písmeno f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a na základě schváleného organizačního řádu zřídila Rada města Chomutova odbor rozvoje a investic (ORI) jako svůj výkonný orgán.
 • Ve spolupráci s dalšími odbory MMCH dbá na přísnou hospodárnost při vynakládání finančních prostředků.
 • Vykonává svěřené úkoly při vypracování, projednání, schválení a plnění finančního plánu příspěvkových organizací zřízených městem.

II. Hlavní úkoly odboru

VEDOUCÍ ODBORU

Mimo úkolů vyplývajících z bodu 6.4. organizačního řádu odpovídá za aktualizaci dokumentů ZSMCH a RSMCH (řády, směrnice, zásady, pravidla), jejichž je odbor správcem.

Pro účelné a hospodárné využívání majetku obce a zabezpečení činností MMCH vykonává tyto činnosti:

 • Rozpočet
  • příprava a předkládání rozpočtových změn
  • příprava podkladů pro sestavení rozpočtu města
  • příprava rozpočtu odboru
  • sledování čerpání rozpočtu odboru
  • vyhodnocování čerpání rozpočtu odboru
 • Finanční operace
  • zajišťuje úhradu plateb vystavených faktur odboru

ÚSEK ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

přenesená působnost

 • Pořizuje územně plánovací dokumentaci (včetně jejich změn) a územně plánovací podklady města. Jedná se o výkon veřejné správy v přenesené působnosti dle § 4-75 zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu v platném znění. Na základě žádosti vymezuje zastavěné území obce a pořizuje územně plánovací dokumentaci a jejich změny pro obce v pověřeném území města.
 • Shromažďuje informace o území města, o možnostech funkčního využití pozemků a staveb. Zajišťuje zapracování dlouhodobých strategických cílů rozvoje města do územně plánovací dokumentace a podkladů (budování dopravních a inženýrských sítí, veřejně prospěšné občanské stavby, systému ekonomické stability apod.)
 • Pořizuje územně analytické podklady pro pověřené území obce
 • Plní další povinnosti úřadu územního plánování vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu.
 • Pořizuje a případně mění územní plán města jako základní urbanistický dokument pro řešení územního rozvoje města. Při změnách a úpravách jeho závazných částí je pořizovatelem změny vč. zajištění schvalovacího procesu.
 • Pořizuje podrobnější územně plánovací podklady (urbanistické studie, generely) a dokumentaci v souladu s potřebami územního rozvoje města, zejména pro rozvojové a přestavbové zóny dle územního plánu, příp.pro plochy, kde mají být umístěné důležité stavby celoměstského významu ve veřejném zájmu, a pro stavby dopravní a technické infrastruktury. Zajišťuje jejich komplexní projednání.
 • Projednané a schválené urbanistické materiály využívá ve prospěch investorských subjektů, pro jejich komplexní informovanost o možnostech a podmínkách zainvestování území, poskytuje je pro potřeby samosprávy města a pro potřeby stavebního úřadu při rozhodování dle stavebního zákona. Má soustavný a úplný přehled o pořízených urbanistických materiálech a o jejich aktuálnosti. V případě potřeby pořizuje aktualizace a doplňky těchto materiálů nebo jejich částí.
 • Vyjadřuje se k záměrům investorů z hlediska územního plánu a strategie rozvoje města, jakož i z hlediska koordinace technické infrastruktury.
 • Vydává regulační podmínky pro jednotlivé záměry umístění staveb, jimiž stanovuje zásady jejich prostorového a architektonického řešení (umístění stavby, určení stavební a uliční čáry, výšky a objemu zástavby, způsob zastřešení, principy architektonického a materiálového řešení a další), posuzuje dokumentaci staveb z hlediska splnění regulačních podmínek a z hlediska urbanistické a architektonické kvality (podklad pro řízení vedené stavebním úřadem).
 • Řeší otázky urbanistické a architektonické pro stavby investované městem.
 • Garantuje program regenerace památkové zóny města.
 • Spolupracuje s pořizovateli a zpracovateli územně plánovacích podkladů a dokumentací vyšších územních celků.
 • Soustavně sleduje proces výstavby města, má k dispozici souhrnné údaje o něm koriguje dle skutečného stavu územně plánovací proces.
 • Zajišťuje komplexní informační servis investorům o možnostech umísťování investic na území statutárního města Chomutova.
 • Informuje investory o obsahu územního plánu, předává údaje o pozemcích a nemovitostech, o technické infrastruktuře, o možnostech funkčního a prostorového využití pozemků a staveb na území města pro umísťování investic, o oficiálně projednaných investičních záměrech v daném území.
 • Zajišťuje další úkoly vyplývající z přenesené působnosti výkonu státní správy.

ÚSEK DOTACÍ A STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ

Oblast dotací

 • koordinuje a zajišťuje přípravu a zpracování žádostí o dotace z programů EU a ČR (kromě programu regenerace památek),
 • metodicky řídí odvětvové odbory a organizace při realizaci projektů financovaných z dotací EU a národních zdrojů
 • vyhledává možnosti využívání dotačních programů pro potřeby města,
 • spolupracuje s odvětvovými odbory, organizacemi města, Krajským úřadem a jednotlivými ministerstvy, mezinárodními partnery při přípravě projektů,
 • spolupracuje s odvětvovými odbory při realizaci veřejných soutěží, realizaci projektů, vyúčtování a konečném vyhodnocení projektů v souladu s vnitřními směrnicemi města
 • zajišťuje soulad zadávacích podmínek veřejných soutěží s pravidly poskytovatelů dotací
 • zajišťuje monitoring realizace projektů dle pravidel poskytovatelů dotací a jejich projednání v orgánech města
 • zajišťuje projednání/schválení projektových záměrů v orgánech a komisích města,
 • zajišťuje zpracování závěrečného vyúčtování projektů.
 • zajišťuje průběh realizace kontrol projektů a veřejných soutěží financovaných z EU a národních zdrojů
 • zajišťuje ve spolupráci s odvětvovými odbory a organizacemi města plnění podmínek poskytovatelů dotace v době udržitelnosti projektů
 • zajišťuje propagaci výsledků a výstupů projektu např. webové stránky, povinná publicita, veřejná projednání s občany, ankety, semináře apod.
 • spravuje organizační složku „Centrum komunitního plánování“

Oblast financování projektů

 • kontroluje a koordinuje finanční toky čerpané v rámci akcí realizovaných z dotací EU a národních zdrojů,
 • spravuje rozpočet určených ORJ,
 • zřizuje, ve spolupráci s OE, zvláštní účty pro jednotlivé projekty, u příslušných peněžních ústavů,
 • spolupracuje s projektovými manažery při přípravě podkladů a rozpočtování připravovaných projektů,
 • zpracovává veškeré finanční podklady v průběhu realizace projektu a připravuje, ve spolupráci s příslušnými odbory, potřebné podklady pro zpracování průběžných a závěrečných zpráv k projektům,
 • odpovídá za závěrečné finanční vyúčtování projektů,
 • zajišťuje ve spolupráci s odvětvovými odbory a organizacemi města plnění podmínek poskytovatelů dotace v době udržitelnosti projektů.

Oblast strategie rozvoje města

 • koordinuje a zajišťuje zpracování komplexních strategických rozvojových dokumentů pro účely čerpání dotací z EU a národních zdrojů,
 • vyhodnocuje, aktualizuje strategii rozvoje města a další strategické rozvojové dokumenty, např. integrované plány rozvoje města, integrované územní investice apod.,
 • spolupracuje s regionálními partnery v oblasti rozvoje města,
 • zastupuje město a jeho zájmy v komisích a pracovních skupinách Svazu měst a obcí a dalších organizacích či sdruženích,
 • zajišťuje připomínkování národních strategických dokumentů a souvisejících realizačních dokumentů v oblasti regionálního rozvoje a dotací
 • zajišťuje projednání plnění strategických rozvojových dokumentů v orgánech města ve spolupráci s ostatními odbory,
 • zajišťuje vydání stanoviska k souladu projektových záměrů se strategií rozvoje města a integrovanými strategickými dokumenty (např. integrovaný plán rozvoje města, integrovaná územní investice apod.),
 • vyjadřuje se k záměrům strategie rozvoje města,
 • řeší problematiku obecné strategie rozvoje města.

ÚSEK INVESTIC

 • Vydává stanoviska města ke stavbám v rámci řízení dle stavebního zákona.
 • Vydává stanoviska města v rámci řízení dle ostatních zákonů, kde je město účastníkem řízení
 • Vydává stanoviska k nakládání s nemovitostmi v majetku města.
 • Vypisuje urbanistické a architektonické soutěže pro řešení zvlášť významných úkolů v rámci stavebního rozvoje města.
 • Vyjadřuje se k umísťování reklamních a propagačních zařízení.
 • Vyjadřuje se k záměrům zvláštního užívání veřejných prostranství (stánkový prodej apod.)
 • Zajišťuje podklady pro komplexní řešení koncepce rozvoje a regenerace města a podklady pro řešení optimálního nakládání s majetkem města v zájmu rozvoje města s cílem podpory jeho ekonomického a sociálního růstu.
 • Zajišťuje podklady pro řešení rozvojových projektů celoměstského významu (veřejně prospěšných staveb, dopravní a technické infrastruktury).
 • Připravuje podklady a podává návrhy pro rozhodování orgánů samosprávy ve věcech rozvoje města.
 • Zajišťuje v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek smluvní vztahy s dodavateli přípravné a projektové dokumentace.
 • Řeší problematiku obecné strategie rozvoje města a problematiku jednotlivých konkrétních rozvojových potřeb, příležitostí a investičních záměrů.
 • Připravuje podklady a podává návrhy pro rozhodování orgánů samosprávy ve věcech realizace investic města.
 • Podílí se s odvětvovými odbory MMCH na formulaci konkrétních investičních záměrů financovaných z rozpočtu města a navrhuje realizační strategii a způsoby majetkoprávního a uživatelského uspořádání.
 • Zúčastňuje se jednání představitelů města se zahraničními investory.
 • Vede informace o možnostech financování investic mimo rozpočet města, projednává sdružení finančních prostředků privátních investorů a města.
 • Připravuje a realizuje vlastní rozvojové projekty a investice města.
 • Připravuje podklady a podporuje privátní rozvojové projekty na pozemcích a případně budovách v majetku města.
 • Přebírá od odvětvových odborů MMCH schválené investiční záměry určené k další přípravě a realizaci investic z prostředků města.
 • Zodpovídá za přípravu a realizaci investičních akcí schválených v rozpočtu města počínaje dokumentací pro stavební řízení a konče předáním staveb do majetku.
 • Předkládá roční plán investic a zajišťuje jeho plnění.
 • Vykonává funkci přímého investora pro investice v majetku města, popř. pro investice v rámci sdružení investičních prostředků.
 • Zajišťuje v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek smluvní vztahy s dodavateli projektové dokumentace a následné realizace staveb.
 • Organizuje veřejné obchodní soutěže a jiné způsoby zadání veřejných zakázek.
 • Kontroluje a likviduje faktury za práce a dodávky v rámci investiční výstavby.
 • Zajišťuje úkoly spojené se sledováním kvality a kvantity prováděných stavebních prací a dodávek, kontroluje dodržování norem a zásad technologie.
 • Poskytuje metodickou a odbornou pomoc odvětvovým odborům při formulaci investičních záměrů pro stavební investice města, při jejich projednání v orgánech města a při uplatňování záruk těmito odbory vyplývajících ze smluv u dokončených staveb.
 • Vyřizuje příslušná správní řízení pro investice města u stavebního úřadu.
 • Zajišťuje opravy a rekonstrukce budov financované městem.
 • Spolupracuje s odvětvovými odbory při sestavování střednědobého a ročního plánu investičních akcí.
 • Provádí komplexní inženýrskou činnost ve fázi projektové přípravy investic města.
 • Provádí komplexní inženýrskou činnost ve fázi realizace stavebních investic města až po jejich odevzdání do provozu.
 • Provádí financování stavebních investic města ve spolupráci se správci příslušných rozpočtových kapitol, zajišťuje převedení dokončených stavebních investic do majetku města.
 • Je správcem Fondu rozvoje města a fondu oprav.
 • Podílí se na realizaci akcí investovaných z dotací.

III. Ostatní úkoly

 • Odbor vyhotovuje metodické pokyny v souladu se strukturovanou dokumentací MMCH a v souladu s touto náplní.
 • Zpracovává a aktualizuje obecně závazné vyhlášky města v rámci své působnosti, včetně interních předpisů. Zajišťuje funkčnost a kontrolu.
 • Zabezpečuje činnost příslušných komisí rad města.
 • Zpracovává podklady pro vyřízení stížností, oznámení a podnětů ve své působnosti. Spolupracuje s jednotlivými odbory MMCH a organizacemi řízenými městem.
 • Provádí archivaci zpracované projektové dokumentace, investičních akcí a příslušných smluvních vztahů.
 • Plní úkoly uložené radou města, zastupitelstvem města a příslušných přímých nadřízených.

Přehled právních předpisů vztahujících se k odboru majetku města:

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Zákon č. 137 / 2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu
Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů
Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách
Zákon č.328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání
Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Zákon č. 265/1992 Sb., katastrální zákon
Zákon č. 358/1992 Sb., notářský řád
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
Zákon č. 458/2000 Sb., revize el. zařízení
Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 16/1993 Sb., silniční daň
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti
Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitosti
Zákon č. 255/2000 Sb., o soudních poplatcích
Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon
Zákon č. 588/1992 Sb., o DPH
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád