Odbor sociálních věcí - náplň činnosti

I. Postavení a funkce odboru

Na základě § 102 odst. 2 písmeno f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a na základě schváleného organizačního řádu zřídila Rada Města Chomutova odbor sociálních věcí (dále jen OSV) jako svůj výkonný orgán.

Na základě § 106 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 38 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zřídil starosta obce, v rámci obce s rozšířenou působností, jako zvláštní orgán obce Komisi pro sociálně právní ochranu dětí a poradní sbory.

OSV vykonává činnost na úseku samosprávy, přenesené působnosti, výkonu státní správy obce s rozšířenou působností. Zajišťuje základní sociální poradenství, sociálně-právní ochranu dětí, opatrovnictví, sociální pohřby.

Ve spolupráci s dalšími odbory MMCH dbá na hospodárnost při vynakládání finančních prostředků.

II. Hlavní úkoly odboru

VEDOUCÍ ODBORU

Mimo náplně činnosti vyplývající z bodu 6. 4. Organizačního řádu - odpovídá za aktualizaci dokumentů ZM a RM (řády, směrnice, zásady, pravidla) jejichž je odbor správcem.

v rámci samosprávy

 • zajišťuje odborné vedení dvou oddělení na OSV
 • spolupracuje a metodicky vypomáhá nestátním organizacím, které působí na území města
 • metodicky vede příspěvkovou organizaci Sociální služby Chomutov
 • metodicky vede organizační složku města Sociální centrum Kamínek
 • předkládá zprávy do jednání RM a ZM
 • sestavuje rozpočet odboru a zajišťuje finanční kontrolu čerpání rozpočtu
 • úzce spolupracuje s odbory MMCH a řídí se zásadami hospodaření s majetkem města
 • úzce spolupracuje se Sociální komisí Rady města Chomutov

       v rámci výkonu státní správy v přenesené působnosti

       • shromažďuje a zpracovává podklady pro měsíční, čtvrtletní a roční statistiku (MPSV)

       • připomínkuje zákony pro Krajský úřad Ústeckého kraje, pro MPSV

       • zajišťuje funkci opatrovníka nesvéprávným občanům, kterým bylo rozsudkem Okresního soudu ustanoveno opatrovníkem statutární město Chomutov

       • spolupracuje s Cizineckou policií, Policií ČR, Městskou policií, Okresním soudem, MPSV, Krajským úřadem Ústeckého kraje, školami, lékaři, MZ, Úřadem práce ČR, Okresní správou sociálního zabezpečení

       v rámci obce s rozšířenou působností

       • je oprávněn podepisovat rozhodnutí ve správním řízení při výkonu sociálně-právní ochrany dětí 

       • spolupracuje s Cizineckou policií, Policií ČR, Městskou policií, Okresním soudem, MPSV, Krajským úřadem Ústeckého kraje, školami, lékaři, Státním zastupitelstvím, Střediskem výchovné péče, Probační a mediační službou, zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy, Městským úřadem v Jirkově a dalšími obcemi, které zajišťují sociálně-právní ochranu dětí a nestátními organizacemi
       • spolupracuje a dohlíží na činnost Komise pro sociálně právní ochranu dětí a poradní sbory

       ODDĚLENÍ TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE

       v rámci samosprávy

       • vede evidenci žadatelů a provádí umístění do bezbariérových bytů

        vede evidenci žadatelů a provádí umístění do Domu s pečovatelskou službou Merkur
       • vede evidenci žadatelů a provádí umístění klientů do sociálních bytů
       • podílí se na vymáhání pohledávek města
       • zajišťuje sociální pohřby
       • poskytuje výchovnou a poradenskou péči manželům, rodičům, dětem a těhotným ženám při jejich rodinných, osobních a sociálních problémech – při této činnosti úzce spolupracuje s oddělením sociálně-právní ochrany dětí
       • působí k překonávání nepříznivé životní situace občanů, kteří potřebují zvláštní pomoc

       v rámci výkonu státní správy v přenesené působnosti

       • poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností; přitom spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou České republiky, Probační a mediační službou České republiky, správními úřady a územními samosprávnými celky

       • na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb
       • a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob; přitom spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce a krajským úřadem
       • zajišťuje výkon veřejného opatrovníka osobám, které byly omezeny ve svéprávnosti,
       • a statutární město Chomutov bylo Okresní soudem v Chomutově ustanoveno opatrovníkem
       • ustanovuje zvláštního příjemce důchodu

       v rámci výkonu státní správy v rozšířené působnosti

       • vede evidenci receptů na opiáty a návykové látky a vydává je lékařům (MZ)

       • vykonává funkci kurátora osobám propuštěných z vazby, výkonu trestu, dětských domovů, léčeben; úzce spolupracuje s vězeňskou službou, s Úřadem práce, s Probační a mediační službou, OSSZ, zdravotnickými zařízeními atd.
       • vydává zvláštní označení pro vozidla praktického lékaře 05 podle zákona o pozemních komunikacích
       • vede evidenci a vydává Parkovací průkazy označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou 07

       ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

       v rámci výkonu státní správy v přenesené působnosti

       • vyhledává ohrožené děti

       • působí na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti
       • poskytuje nebo zprostředkovává rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování nároků dítěte
       • věnuje pozornost dětem z rodin s nízkou sociální úrovní
       • spolupracuje se školami, pověřenými osobami, zájmovými sdruženími a dalšími subjekty
       • rozhoduje ve správním řízení o výchovných opatřeních a následně sleduje, zda jsou výchovná opatření dodržována
       • vykonává kontaktní osobu pro Krajský úřad Ústeckého kraje pro drogovou problematiku
       • projednává a posuzuje přestupky na úseku sociálně-právní ochrany dětí

       v rámci výkonu státní správy v rozšířené působnosti

       • vede spisovou dokumentací dětí, na které se vztahuje sociálně-právní ochrana

       • zastupuje zájmy nezletilého dítěte u soudu, na notářství, na Policii ČR, na přestupkové komisi
       • v rámci preventivní a poradenské činnosti sleduje nepříznivé vlivy působící na děti a činí opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti, pomáhá rodičům při řešení výchovných problémů souvisejících s péčí o dítě, pořádá přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou
       • činí opatření na ochranu dětí, včetně doby po pracovní době a v době pracovního volna a klidu a v době svátků uznaných státem (pohotovost na mobilním telefonu)
       • sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob než rodičů a vývoj dětí v pěstounské péči a osobní péči poručníka
       • vede spisovou dokumentaci o dítěti, kterému je třeba zprostředkovat osvojení nebo pěstounská péče, při tom úzce spolupracuje se zařízenými pro výkon ústavní výchovy a s Krajským úřadem Ústeckého kraje
       • vede spisovou dokumentaci o žadatelích, kteří mají zájem o osvojení nebo o svěření dítěte do pěstounské péče, při tom úzce spolupracuje s Krajským úřadem Ústeckého kraje
       • vykonává funkci opatrovníka, poručníka a veřejného poručníka
       • uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče
       • pravidelně vyhodnocuje situaci dítěte a jeho rodiny, zpracovává individuální plány ochrany dítěte, pořádá případové konference
       • poskytuje osobám vhodným stát se se osvojiteli nebo pěstouny poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče, zejména v otázkách výchovy dítěte
       • navštěvuje děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, při tom sleduje dodržování práv dítěte ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy
       • při péči o děti vyžadující zvýšenou pozornost působí proti opakovaným poruchám v chování a jednání dětí,
       • účastní se úkonů v průběhu trestního řízení vedeného proti mladistvému, účastní se výchovných komisí na školách a jednání přestupkové komise,
       • ve věznici navštěvuje mladistvé a nezletilé děti, které jsou umístěné společně s odsouzenou matkou
       • činí potřebná opatření u dětí nacházejících se v cizině bez doprovodu zákonného zástupce a dále u dětí cizinců nacházející se bez doprovodu na území ČR provádí sociálně právní ochranu dětí ve vztahu k cizině
       • spolupracuje s orgány, uvedenými v zákoně o sociálně právní ochraně, při sdělování údajů
       • zabývá se nezletilými dětmi, které jsou ohroženy násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami (domácí násilí), úzce spolupracuje s Intervenčním centrem v Ústí nad Labem
       • zabývá se nezletilými dětmi, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu
       • může uložit rodičům povinnost využít odborného poradenského zařízení
       • rozhoduje o příspěvku na úhradu pobytu a péče nezletilého dítěte, které je na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy umístěno v domově pro osoby se zdravotním postižením

       KOMISE PRO SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANU DĚTÍ A PORADNÍ SBORY

       • koordinuje výkon sociálně-právní ochrany dětí na území správního obvodu obce s rozšířenou působností

       • navrhuje a posuzuje předložené návrhy sociálně preventivní programy na ochranu dětí a zajišťuje projednání jednotlivých případů týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí za účelem navržení opatření k účinné pomoci dítěti a rodině
       • doporučuje provést opatření, která by měla být uskutečněna v oblasti ochrany dětí před sociálně patologickými jevy, připravuje programy péče o problémové skupiny dětí
       • v odůvodněných případech může komise projednat závažné kazuistiky rodin vedených orgánem sociálně-právní ochrany dětí a doporučit další možný postup, včetně doporučení výchovného opatření
       • na žádost tajemníka obecního úřadu posuzuje jednotlivé případy provádění sociálně-právní ochrany a vydává k nim stanoviska

       III. Ostatní úkoly

       • OSV vyhotovuje směrnice a metodické pokyny v souladu se strukturovanou dokumentací MMCH a v souladu s touto náplní.
       • OSV po odborné stránce metodicky řídí příspěvkovou organizaci Městský ústav sociálních služeb
       • OSV dohlíží v přenesené působnosti na dodržování zákona č. 379/2005 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, ve znění pozdějších předpisů

       Přehled právních předpisů vztahujících se k odboru sociálních věcí:

       Přehled právních předpisů vztahujících se k OTSP:

       zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

       zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

       zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

       zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

       zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví

       zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

       zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách

       zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

       zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

       zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

       zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních

       zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

       zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby

       zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody

       zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů

       zákon č.   40/2009 Sb., trestní zákon

       zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád

       zákon č.   99/1963 Sb., občanský soudní řád

       zákon č.   89/2012 Sb., občanský zákoník

       zákon č. 325/1999 Sb., o azylu

       zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR

       zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení

       zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

       zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

       zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii

       zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv

       zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě

       zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců

       zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci

       zákon č.   45/2013 Sb., o obětech trestních činů

       usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústav. pořádku ČR

       vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů

       vyhláška č. 332/2013 Sb., o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka

       vyhláška č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některé ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi

       vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

       Etický kodex sociálních pracovníků

       Etický kodex pracovníků MMCH  

       Přehled právních předpisů vztahujících se k poskytování sociálně-právní ochrany dětí:

       zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

       104/1991 Sb. Úmluva o právech dítěte

       zákon č.   89/2012 Sb., občanský zákoník

       zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

       zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

       zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních

       zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže

       zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

       zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

       zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

       zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

       zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

       zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

       zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR

       zákon č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím

       zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

       zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

       zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby

       zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody

       zákon č.   40/2009 Sb., trestní zákon

       zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád

       zákon č.   99/1963 Sb., občanský soudní řád

       zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů

       zákon č. 325/1999 Sb., o azylu

       zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR

       zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv

       zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě

       zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců

       zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

       zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci

       zákon č.   45/2013 Sb., o obětech trestních činů

       Směrnice MPSV 2013/26780-21 z 19. 09. 2013 o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče

       vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí

       Etický kodex pracovníků MMCH

       Etický kodex sociálních pracovníků