OZV 01/2003 - Požární řád

Obecně závazná vyhláška města  CHOMUTOVA

č.  1/2003,

kterou se vydává  Požární řád města

 

Zastupitelstvo města Chomutova vydává dne 27. 1. 2003 podle ustanovení § 29 odst. 1 písm. o) zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

   

Článek 1

Předmět úpravy

1.       Tato vyhláška  upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě a obsahuje 1):  

a)          vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě,

b)          podmínky požární bezpečnosti při činnostech,v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci,

c)          způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě,

d)          kategorii jednotky sboru dobrovolných hasičů města, její početní stav a vybavení,

e)          přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti,

f)            stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti,

g)        seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár, jejich označení,

h)        způsob vyhlášení požárního poplachu ve městě.

2.     Touto vyhláškou nejsou dotčeny povinnosti právnických osob, podnikajících fyzických osob a  fyzických osob při předcházení požárům a při jejich zdolávání, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů .2), 3)

 

Článek 2

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním  požární ochrany ve městě

1.       Velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů města (dále jen „ JSDH města“ ) odpovídá za připravenost a činnost  jemu podřízené jednotky zřizovateli této jednotky.

2.       Členové JSDH města  plní tyto základní úkoly:

a)    provádí požární zásah nebo soustředění a nasazování sil a prostředků na území města Chomutov na výzvu operačního střediska Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje,územní odbor Chomutov(dále jen „HZS ÚO Chomutov“) i mimo území města Chomutova,

b) provádí záchranné práce při živelních pohromách,jiných mimořádných událostech a plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel, 4)

c)   podávají  neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu  HZS ÚO Chomutov.

3. Velitel JSDH města a velitel zásahu  jsou oprávněni:

a)          v souvislosti se zdoláním požáru vyzvat kohokoliv k poskytnutí osobní pomoci, poskytnutí dopravních prostředků, zdroje vody, spojových zařízení a jiných věcí potřebných ke zdolání požáru. Povinnost poskytnout osobní nebo věcnou pomoc se nevztahuje na osoby, které jsou  z této povinnosti vyňaty, 5)

b)         v souvislosti se zdoláním požáru nebo cvičení jednotky požární ochrany nařídit, aby se z místa zásahu vzdálily osoby, jejichž přítomnost není potřebná, nebo aby se podřídily jiným omezením nutným k úspěšnému provedení zásahu,

c)          nařídit provedení nutných opatření směřujících k odstranění opětovného vzniku požáru,

d)         velitel zásahu je oprávněn rozhodnout o potřebě a rozsahu opatření nutných ke zdolání požáru nebo zamezení jeho šíření, nebo k provedení jiných záchranných prací, při nichž je nutné vstoupit na pozemek třetí osoby 4 ) .

4.       Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost k provedení  jiných záchranných prací, zejména vyklidit nebo strpět vyklizení pozemku, odstranit nebo strpět odstranění staveb, jejich částí nebo prostorů. O potřebě a rozsahu těchto opatření rozhoduje velitel  zásahu.6)

5.    Pokud je vstup na pozemek třetí osoby nezbytně nutný pro účely cvičení jednotky požární ochrany, které organizuje město, uvědomí o tom vlastníka nemovitosti nejméně 24 hodin před zahájením cvičení.

6.    Velitele JSDH města metodicky řídí pověřený vedoucí pracovník města, který organizačně zajišťuje požadavky města v oblasti požární ochrany. Zejména zabezpečuje materiální a finanční potřeby JSDH města, zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, zajišťuje označování míst příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy , zákazy a  podává návrhy k odstranění zjištěných závad z hlediska požární ochrany.

 

Článek 3

Podmínky požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

1.       Se zřetelem na místní situaci se dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro účely této vyhlášky považuje

§         období mimořádného sucha

§         topné období

2.    Dobu zvýšeného nebezpečí požáru, včetně vymezení doby, míst a okolností pro období mimořádného sucha, vyhlašuje město způsobem v místě obvyklým, tedy zveřejněním na úřední desce městského úřadu, v místních sdělovacích prostředcích a vozidly Městské policie.

3.     V období  mimořádného  sucha se stanoví  následující preventivní opatření:

a)          zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně, či jiným způsobem používání nebo manipulování s otevřeným ohněm na zakázaných místech a na místech se zvýšeným požárním nebezpečím, zejména se jedná o stodoly, sýpky, seníky, půdy a v blízkosti hořlavých látek a materiálů, pole, stohu, lesa, v lesních prostorech , 7)

b)          zákaz pálení odpadů a klestů,

c)          zákaz táboření mimo vyhrazené prostory a omezení vstupu do lesa pro neoprávněné  osoby,

d)          zajištění maximální hospodárnosti při používání vodních zdrojů určených pro hašení požárů, přičemž v tomto směru je každý povinen strpět potřebná omezení.

4.    Za topné období se pro jednotlivé provozovatele  považuje časový úsek počínající dnem, kdy tento provozovatel uvedl do užívání a používá tepelné (elektrické, plynové a jiné) spotřebiče a zařízení k vytápění ve smyslu právních předpisů. 8), 9) 

5.    Každý provozovatel tepelného zdroje s odtahem spalin do komína je povinen před zahájením topného období zabezpečit provedení kontroly a výmetu komínového tělesa a zajistit odstranění případných zjištěných závad.

6.    Pro topné období se stanoví následující preventivní opatření:

a)    při provozu tepelných spotřebičů a při skladování kapalných a plynných paliv musí být dodržovány návody výrobců příslušných zařízení, včetně dodržování bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů a materiálů.10)  Za bezpečnou vzdálenost lze považovat:

b)  u spotřebičů na pevná paliva vzdálenost 800 mm ve směru hlavního sálání a  200 mm    v ostatních směrech,

c)  u spotřebičů na kapalná paliva a elektřinu vzdálenost 500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních směrech,

d)         v případě skladování hořlavých látek v půdních prostorách se za bezpečné považuje jejich  umístění ve vzdálenosti 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa,

e)  v případě skladování pevných paliv se sklonem k samovznícení (např. uhlí, brikety, piliny apod.) musí být palivo průběžně kontrolováno a při zjištění příznaků samovznícení musí být provedena účinná opatření k zamezení vzniku a rozšíření požáru,

f)    odpad vznikající při spalování tuhých paliv, musí být ukládán na určená bezpečná místa do nehořlavých uzavíratelných nádob a jímek,

g)  komíny a kouřovody musí být udržovány v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů, čištění a kontrola komínu se musí zabezpečovat ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem,11)

h)  nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. lahve, sudy, kontejnery, nádrže zejména na propan butan) se umísťují na snadno přístupných a dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech, tyto nádoby nelze nikdy ukládat v prostorách pod úrovní okolního terénu, v garážích, kotelnách, místnostech určených ke spaní, ve světlících, v šatnách bytových jader, v místnostech tvořících bytová příslušenství, ve společných prostorách .

 

Článek 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení  požární ochrany ve městě

1.       Požární ochrana ve městě je zabezpečena nepřetržitě v každou denní a noční hodinu stálou službou centrální stanice HZS  ÚO Chomutov a jednotkou sboru dobrovolných hasičů města Chomutova.

2.       V případě potřeby většího počtu sil a množství věcných prostředků povolá HZS ÚO Chomutov  další jednotky požární ochrany z jiných obcí dle požárního poplachového plánu okresu v příloze č. 1,  která tvoří nedílnou součást  této vyhlášky.

 

Článek 5

Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů města, jejich početní stav a vybavení

1.       K zajištění požární bezpečnosti ve městě a jeho okolí zřídilo město Chomutov jednotku sboru dobrovolných hasičů (JSDH města) v kategorii  JPO III, se  sídlem  Chomutov 3, ul.  Mýtná č.p. 2003.

2.       Jednotku tvoří velitel JPO + 19 členů, jedno družstvo o 4 členech ve stálé pohotovosti pro výjezd k zásahu  s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace.

3.       Velitele JSDH města  jmenuje a odvolává starosta města po vyjádření  HZS  ÚO Chomutov .

4.       Jednotka je vybavena cisternovou automobilovou stříkačkou  CAS 25 LIAZ, dopravním osobním automobilem, požárními stříkačkami  2 x PS 12, 2 x PS 8, plovoucím čerpadlem, izolačními dýchacími přístroji, ochrannými obleky do ohně a radiovým spojením.

Článek 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

1. Zdroje vody pro hašení požárů ve městě jsou:

   říčka Chomutovka                                       -    protékající městem
   rybník u Hřebíkárny                                    -    800  m3                    

   rybník Kačák                                               -    500 m 3                               
   Kamencové jezero /oploceno/                     -    330 tis.m3        

   Velký otvický rybník                                   -    382 tis.m 3               
    přivaděč Ohře                                             -    protékající  sídlišti města

 

2.       Vlastníci nebo správci těchto vodních zdrojů jsou povinni je udržovat ve stavu, který umožňuje v případě potřeby použít požární techniku a čerpat vodu pro hašení požárů,včetně dostatečné dostupnosti požární techniky k těmto vodním zdrojům .Přístupové cesty ke zdrojům vody musí  být neustále udržovány ve stavu sjízdném pro nákladní automobily a další požární techniku. 7)

3.       Se souhlasem vlastníka se na provádění údržby a oprav zdroje vody mohou podílet občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a další osoby působící na úseku požární ochrany.

 

Článek 7

Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

1.       Další zdroje vody pro hašení požárů ve městě jsou vytypované provozuschopné požární  hydranty na vodovodní síti  ve městě  pro  plnění požární  techniky  -  majitelem je Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice.

2.       Město vyžaduje od majitele sítě hydrantů její údržbu a pravidelné kontroly dle platných předpisů tak, aby se dala vždy v případě potřeby  čerpat voda pro hašení požárů. 12)

Článek 8

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár, jejich označení

1. V katastru města Chomutova je možné hlásit požár na tyto ohlašovny požáru:

                                  Ohlašovna                                                                            Telefon           

   Okresní ohlašovna požáru HZS ÚO Chomutov,Beethovenova 1347                  150                       
   Městská policie,ul.Chelčického 155                                                                     156                       

   Hlavní vrátnice nemocnice s poliklinikou,ul. Edisonova ,Chomutov                  474447660                 

2.       Ohlašovna požárů má povinnost převzít zprávu od ohlašovatele  a vyrozumět ohlašovnu požárů HZS ÚO Chomutov a  místní jednotku požární ochrany  podle Řádu ohlašovny požárů  města v  příloze č.2, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

3.       Každá ohlašovna požárů musí být označena tabulkou  „Ohlašovna požárů“ a  musí být vybavena Řádem ohlašovny požárů města  a výpisem Požárního poplachového plánu okresu .

4.     Další možností použití  místa  ohlášení  vzniku požáru  jsou veřejné telefonní automaty ve městě, ze kterých lze na telefonní číslo 150  bezúplatně požár ohlásit, nebo na další místa pro ohlášení požárů označené tabulkou  „Zde hlaste požár“  nebo  symbolem telefonního čísla  „150“.

  Článek 9

Způsob vyhlášení požárního poplachu ve městě

1.       Požární poplach je ve městě a v okresní ohlašovně požáru HZS ÚO Chomutov vyhlašován telefonicky číslem 150.

2.     Náhradní způsob vyhlášení požárního poplachu ve městě je prováděn akusticky vozidly městské policie vyhlašováním slova „Hoří“ s udáním místa požáru.

3.     Ohlášený požární poplach  vyhlašuje okresní ohlašovna HZS ÚO Chomutov tímto způsobem:

a)          vnitřním poplachovým systémem jednotce PO napojené přímo na operační středisko,

b)          spojovacími prostředky příslušné jednotce dobrovolných hasičů města dle požárního poplachového  plánu okresu Chomutov a stupně požárního poplachu,

c)          radiovým spojením operačních středisek základních složek integrovaného záchranného systému,

d)          vyrozumívacím systémem pro svolání členů havarijní komise.

 

Článek 10

Telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb

dodavatelů elektrické energie, plynu a vody

Okresní ohlašovna požárů HZS  ÚO Chomutov, Beethovenova 1347           

150

Rychlá zdravotní péče, Kochova 1185

155

Policie ČR, Riegrova 4510

158

Městská policie, služebna, Chelčického č.p.155               -  tísňové volání

                                                                                   -  stálá služba

156 

474651046

 Služebna HZS ÚO Chomutov, Beethovenova 1347                            

474626469  474626470

Ředitelství HZS ÚO Chomutov, Školní 1275

474624154

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města, Mýtná 2003 

474686206

P o r u c h y                        

plyn

voda                

elektrickproud                                                                                                                                                                                                                                                               

1239

476446188
474616515

 

Článek 11

Kontrola

1.       K ověření požárního řádu města, zejména akceschopnosti JSDH města, věcných prostředků požární  ochrany, použitelnosti zdrojů vody pro hašení požárů, spojení, zařízení pro vyhlášení požárního poplachu a připravenosti fyzických osob pro případ vzniku požáru, se vyhlašuje nejméně jednou ročně prověřovací cvičení.

2.       Prověřovací cvičení organizuje velitel JSDH města ve spolupráci s pověřeným vedoucím pracovníkem města.

   

Článek 12

Sankce

Porušení této vyhlášky bude posuzováno jako  přestupek, 13) nepůjde-li o jiný správní delikt 14)  nebo o trestný čin

 

Článek 13

Zrušující ustanovení
 
Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška Požární řád města Chomutova ze dne 20.10.1998.

 

Článek 14

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení .15)                       

 

Ing. Ivana   Řápková, starostka

Ing. Jan Řehák, místostarosta                                                                                                   

 

Vyhlášeno dne: 5.2.2003                                                                        

Sejmuto dne: 20.2.2003

Nabytí účinnosti dne 15) : 20.2.20031) § 15  nařízení  Vlády ČR  č.172  / 2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně,

2) Zákon  o  požární ochraně,

3) Vyhláška MV č.  246 / 2001 Sb., o požární prevenci.

4) zákon č.239 / 2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

5) § 20  zákona o požární ochraně

6)  § 22 zákona o  požární ochraně  

7) § 7 zákona o požární ochraně

8) § 5 písm.c)  a  § 17 odst.1 písm. a),  i)  zákona o požární ochraně

9) §42    § 44  vyhlášky č. 246 / 2001 Sb., o požární prevenci

10)  například ČSN 06 1008- Požární bezpečnost tepelných zařízení.

11)  vyhláška č.111 / 1981 Sb., o čištění komínů

12) např.  ČSN 73 0873 – Zásobování požární vodou.

13) § 78 zákona o požární ochraně v řízení vedeném dle zákona č.  200/ 1990 Sb.,o přestupcích,ve znění pozdějších předpisů,

14) § 58  odst. 4 zákona o obcích, 

15) § 12 zákona o obcích