OZV 02/2008 - o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

S účinností od 1.3.2010 dochází ke změně adresy pro doručování žádostí o výjimku z OZV 2/2008, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností: žádosti se podávají písemně na adresu Magistrát města Chomutova, odbor interní audit, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov.

 

 

 

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOV

č.  2/2008, 

o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Zastupitelstvo města Chomutova se na svém zasedání dne 31. března 2008 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a), b) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).

Čl. 1

Vymezení činností,

se kterými je spojeno vyšší riziko narušení veřejného pořádku

K zajištění ochrany veřejného pořádku na území města se vymezují činnosti, které narušují veřejný pořádek v obci nebo jsou v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku:

a)       rušení nočního klidu,

b)       používání hlučných strojů, přístrojů a zařízení, 

c)       pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků, zejména tanečních zábav a diskoték v podobě živé i reprodukované hudby.

Čl. 2

Omezení činností

1.       V  době nočního klidu je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy. Noční klid je dobou od 22.00 hodin do 06.00 hodin.

2.       O nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu lze veškeré činnosti spojené s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod. provádět  pouze v době od 8 hodin do 20 hodin.

3.       Organizátoři veřejnosti přístupných společenských a sportovních akcí konaných na venkovních prostranství jsou povinni tyto ukončit do 22.00 hodin.

4.       V některých lokalitách města (příloha č. 1) jsou provozovny povinny ukončit veřejnosti přístupnou hudební produkci v podobě živé a reprodukované hudby do 22.00 hodin.

Čl. 3

Výjimky

1.       Z ustanovení čl. 2 odst. 2, 3 a 4 této vyhlášky může Rada města Chomutova udělit výjimku konkrétní osobě  na určité časové období nebo na pořádání určité akce.

2.       V případě pořádání veřejnosti přístupné kulturní akce musí být žádost o výjimku podána minimálně 30 dnů před termínem jejího konání.

3.       Žádost o výjimku musí obsahovat:

a)      identifikaci osoby odpovědné za zajištění pořádku,

b)      označení druhu akce, dobu a místo konání, počátek a konec akce,

c)      předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní,

d)      počet členů pořadatelské služby (člen pořadatelské služby musí být přítomen v průběhu konání celé akce a označen viditelným nápisem „Pořadatelská služba“).

e)      výpis z živnostenského rejstříku, ve kterém je provozovna uvedena,  ne starší 3 měsíců,

f)        doklad o způsobilosti provozovny k pořádání veřejnosti přístupných produkcí živé a reprodukované hudby 1).

4.    Žádosti o výjimku (příloha č. 2) se podávají písemně na adresu: Magistrát města Chomutova, interní audit, Zborovská 4602, 430 28  Chomutov.

5.    Při udělení výjimky rada města stanoví závazné podmínky v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.

6.    Rada města může udělenou výjimku v průběhu jejího trvání odejmout, narušuje-li činnost v době nočního klidu veřejný pořádek.

Čl. 4

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška je vydána na základě usnesení Zastupitelstva města Chomutova č. 046/08 z 31.3.2008 a nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Ing. Mgr. Ivana  Ř á p k o v á , primátorka                

Ing.  Jan  Ř e h á k , 1. náměstek primátorky    

Vyhlášeno dne2):  3.4.2008                 Sejmuto dne: 21.4.2008                Nabytí účinnosti dne: 17.4.20081)         § 122, 126 a 127 zák. č. 183/2006 Sb., o  územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2)         2) § 12 odst. 1 zákona o obcích – za Magistrát města Chomutova vyhlášení provedl (a) : …………………

lokality, s omezením (PDF 5,7 MB)
žádost o výjimku (DOC 36 kB)