OZV 03/2017 - o regulaci hlučných činností a o výjimečném zkrácení doby nočního klidu

 

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOV

č.  3/2017,

o regulaci hlučných činností a o výjimečném zkrácení doby nočního klidu

Zastupitelstvo města Chomutova se na svém zasedání dne 10.4.2017 usneslo usnesením č. 039/17 vydat v souladu s ustanovením § 10 písm. a), b) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1

Vymezení základních pojmů

 Pro účely této vyhlášky se definují pojmy:

 1. provozovna – vnitřní prostor budov a zařízení, v němž je provozována živnost dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 2. akce na venkovním prostranství - veřejnosti přístupná kulturní, sportovní nebo jiná společenská akce, která se koná ve venkovním prostoru (zejména veřejná prostranství, ale i jiné prostory vně budov, včetně prostor provozoven vně budov a zařízení);
 3. akce v provozovně - veřejnosti přístupná kulturní, sportovní nebo jiná společenská akce, která se koná v provozovně a je spojena s produkcí živé nebo reprodukované hudby s výjimkou zvukové kulisy nerušící běžný hovor;
 4. pořadatel – osoba, která pořádá akci v provozovně nebo na venkovním prostranství; nepřihlásí-li se žádná osoba za pořadatele u akce v provozovně, je za pořadatele považován podnikatel podnikající v této provozovně;
 5. hlučné přístroje - stroje, přístroje a zařízení způsobující hluk (např. cirkulárky, motorové pily a kosy, křovinořezy, drtičky větví, motorové sekačky na trávu, bourací kladiva, brusky, vrtačky apod.);
 6. město – statutární město Chomutov.

 

Článek 2

Cíl vyhlášky

 Cílem vyhlášky je zajistit klid a veřejný pořádek ve městě a přispět ke zlepšení pohody bydlení a pobytu, a to prostřednictvím omezení potenciálně rušivých či hlučných činností, jež by mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. Cílem této vyhlášky je rovněž zmírnění ochrany nočního klidu ve výjimečných případech.

 

Článek 3

Noční klid

 1.  Doba nočního klidu je stanovena zákonem, a to od 22.00 hodin do 06.00 hodin.
 2. Doba nočního klidu se zkracuje na území celého města:
  1. v noci z 24. prosince na 25. prosince na dobu od 1:00 do 6:00 hodin;
  2. v noci z 31. prosince na 1. ledna na dobu od 3:00 do 6:00 hodin;
  3. v noci z 30. dubna na 1. května na dobu od 1:00 do 6:00 hodin;
  4. v době konání tradičních Chomutovských slavností vždy v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli o jednom víkendu v průběhu měsíce dubna až června, s tím, že konkrétní termín bude zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Chomutova nejméně po dobu 30 dnů předem, na dobu od 1:00 do 6:00 hodin.

 

Článek 4

Omezení používání hlučných přístrojů

Každý je povinen zdržet se o nedělích, státních svátcích a ostatních svátcích[1] vždy v době od 06:00 do 8:00 hodin a od 20:00 do 22:00 hodin používání hlučných přístrojů.

 

Článek 5

Omezení pořádání akcí na venkovním prostranství a akcí v provozovně

 1.  Akce na venkovních prostranstvích lze pořádat na území celého města pouze mimo dobu nočního klidu.
 2. Akce v provozovnách lze pořádat v ulicích a lokalitách města vymezených v příloze této vyhlášky pouze mimo dobu nočního klidu.

 

Článek 6

Výjimky

 1.  Rada města může udělit výjimku z omezení uvedených v čl. 4 a 5 vyhlášky, a to na základě žádosti podané na Magistrát města alespoň 30 dnů před plánovaným dnem provádění činnosti dle čl. 4 vyhlášky nebo pořádání akce na venkovním prostranství či akce v provozovně dle čl. 5 vyhlášky.
 2. Žádost o výjimku z omezení činnosti dle čl. 4 vyhlášky musí obsahovat alespoň:
  1. identifikaci osoby hodlající provádět činnost dle čl. 4 vyhlášky,
  2. označení místa a doby (počátku a konce) plánované činnosti dle čl. 4 vyhlášky,
  3. předpokládaný rozsah plánované činnosti dle čl. 4 vyhlášky (zejména druhy hlučných přístrojů),
  4. odůvodnění žádosti.
 3. Žádost o výjimku z omezení činnosti dle čl. 5 odst. 1, 2 vyhlášky musí obsahovat alespoň:
  1. identifikaci pořadatele,
  2. identifikaci osoby odpovědné za zajištění veřejného pořádku,
  3. označení druhu, místa a doby (počátku a konce) akce na venkovním prostranství či akce v provozovně,
  4. předpokládaný počet osob, které se akce na venkovním prostranství či akce v provozovně zúčastní,
  5. počet členů pořadatelské služby označených viditelným nápisem „Pořadatelská služba“ zajištěných pořadatelem,
  6. v případě akcí v provozovně též aktuální (ne starší 3 měsíců) výpis z živnostenského rejstříku, ve kterém je provozovna uvedena,
  7. v případě akce v provozovně též doklad o způsobilosti provozovny k pořádání veřejnosti přístupných produkcí živé a reprodukované hudby.
 4. Žádost o výjimku se podává zpravidla na formuláři, který je přístupný v elektronické podobě na internetových stránkách města.
 5. V případě udělení výjimky dle odstavce 1 tohoto článku vyhlášky z omezení uvedených v čl. 5 odst. 1 nebo 2 vyhlášky, je podmínkou pro pořádání těchto akcí přítomnost členů pořadatelské služby označených viditelným nápisem „Pořadatelská služba“ a to nejméně v počtu stanoveném v rozhodnutí o udělení výjimky.
 6. Udělením výjimky není nijak dotčena povinnost dodržovat ustanovení příslušných právních předpisů, zejména pak zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a povinnost dodržovat noční klid.

 

Článek 7

Zrušovací ustanovení

 Zrušuje se obecně závazná vyhláška:

 1. č. 2/2008, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, ze dne 31. 3. 2008.
 2. č. 7/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2008, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, ze dne 20. 9. 2010.

 

Článek 8

Účinnost

 Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

[1] 

JUDr. Marek Hrabáč, primátor

David Dinda, 1. náměstek primátora

Vyvěšeno 2) na úřední desce dne:  19.4.2017

Sejmuto z úřední desky dne: 5.5.20171)       § 1 a § 2 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

2)         2) § 12 odst. 1 zákona o obcích – za Magistrát města Chomutova vyhlášení provedl (a) : …………………

Příloha č. 1 - seznam ulic (PDF 5,2 MB), Vložil(a): Libor Kuffa
Žádost o výjimku (DOC 42,5 kB), Vložil(a): Libor Kuffa