OZV 04/2006 - návštěvní řád Pokrušnohorského zooparku

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTA CHOMUTOVA

č.  4/2006,

kterou se vydává

n á v š t ě v n í     ř á d

Podkrušnohorského zooparku Chomutov

 

Zastupitelstvo města Chomutov se na svém zasedání dne 27. 3. 2006 usneslo vydat podle ustanovení § 10 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).

 

Článek 1

1.       Účelem této vyhlášky je ochrana životního prostředí v areálu zooparku.

2.       Areálem zooparku se rozumí území vymezené hranicemi dle grafického znázornění v příloze této vyhlášky takto: na jihu tratí směr Chomutov-Most, na severu silnicí č. 13 směr Chomutov-Jirkov, na západě spojnicí východního okraje nádraží Chomutov město a zahrádkářskou kolonií a na východě spojnicí mezi hradlem Českých drah a silnicí č. 13. 

3.       Zooparkem se rozumí právnická osoba (příspěvková organizace) zřízená městem Chomutov pod názvem Podkrušnohorský zoopark Chomutov se sídlem v ul. Přemyslova 259.

 

Článek 2

K dosažení účelu této vyhlášky slouží obecné zákazy a zákazy týkající se jednotlivých částí životního prostředí v areálu zooparku, stanovené v dalších ustanoveních.

 

Článek 3

Zakazuje se

a)      vstupovat na pozemky mimo označených cest, dále vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu a do prostorů, v nichž jsou chována zvířata (výběhy), i pokud by nebyly označeny,1)

b)      rušit klid a ticho v areálu zooparku,

c)      rozdělávat a udržovat ohně bez povolení zooparku a odhazovat hořící nebo doutnající předměty,

d)      vjíždět bez povolení zooparku do areálu zooparku motorovými vozidly, jezdit a stát v něm,

e)      jezdit mimo vyhrazené cesty na zvířatech, kolech, lyžích a saních,

f)        volné pobíhání psů a vodění psů bez náhubku (povinnost nošení náhubku se nevztahuje na malé psy společenských plemen).

 

Článek 4

Zakazuje se

a)      záměrně rušit a plašit zvířata, chytat je a krmit, to neplatí, pokud je zooparkem povoleno krmení zvířat zooparkem schváleným krmivem,

b)      sbírat vejce, peří či shozy zvířat a dotýkat se mláďat zvířat,

c)      poškozovat, zejména trhat, sekat, vyrývat či jinak přemisťovat rostliny nebo jejich součásti,

d)      chytat bez povolení zooparku ryby ve vodních útvarech v areálu zooparku,

e)      sbírat nebo jinak přemisťovat bezobratlé živočichy,

f)        sbírat nebo jinak přemisťovat uhynulé živočichy.

 

Článek 5

1.      Ustanovení týkající se  rostlin se vztahují na všechny jejich nadzemní i podzemní části a vývojová stádia.

2.      Ustanovení o zvířatech se přiměřeně vztahují i na bezobratlé živočichy, včetně jejich vývojových stádií, nestanoví-li tato vyhláška jinak.

 

Článek 6

1.      Kontrolu plnění povinností uložených touto vyhláškou provádí město Chomutov prostřednictvím městské policie a zoopark.

2.      Porušení povinností uložených touto vyhláškou je přestupkem2), nejde-li o trestný čin. Tím není dotčena povinnosti k náhradě škody.

 

Článek 7

Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/1996,  vymezující návštěvní řád, ochranu živočichů, zeleně a majetku Podkrušnohorského zooparku Chomutov, vydanou unesením Zastupitelstva města Chomutov č. 024/96 z 28.2.1996 s účinností od 25.4.1996.

 

Článek 7

Tato vyhláška byla vydána usnesením Zastupitelstva města Chomutov č. 024/06 z 27.3.2006 a nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

 

 Ing. Ivana   Ř á p k o v á   -   starostka    

 Ing. Jan   Ř e h á k   -    místostarosta      

 

2  Přílohy:

č  1 - Výřez z územního plánu
č. 2 – Orientařní plán PZOO

 

Vyhlášeno dne 3)6.4.2006    Sejmuto dne: 24.4.2006       Nabytí účinnosti dne: 21.4.2006


1) § 3 a § 2 zákona č. 17/1992, o ochraně životního prostředí, v platném znění, .

2) § 46 odst. 2 zákona č. 200/19900 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

3) ) § 12 zákona o obcích -  za vyhlášení vyvěšením na úřední desce MěÚ Chomutov odpovídá: ..............