OZV 06/2005 - kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška

města Chomutova

č. 6/2005,

kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů

na veřejném prostranství

 

Zastupitelstvo města Chomutov se na svém zasedání dne 26.9.2005 usneslo vydat na základě  § 24 odst. 2) zák.č.246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s  § 84 odst. 2) písm. i) a § 10 písm. a) a d) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1

Účel a předmět úpravy 

1.       Účelem této vyhlášky je snížit nebezpečí hrozící fyzickým osobám, zejména dětem, ze strany volně pobíhajících psů.

2.       Vyhláška proto preventivně ukládá konkrétní povinnosti odpovědným osobám a držitelům psů.

 

Článek 2

Vymezení pojmů

      Pokud tato vyhláška používá pojmu:

a)      odpovědná osoba, rozumí se tím fyzická osoba, která by odpovídala za škodu, pokud by ji pes způsobil, a to i kdyby v takovém případě za škodu  neodpovídala přímo poškozenému,

b)      držitel psa, rozumí se tím fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města a nakládá se psem jako s vlastním,

c)      veřejné  prostranství – rozumí se tím všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru,

d)      současně zastavěné území města, rozumí se tím území vymezené  přílohou č. 1 této vyhlášky (legenda – modrá), která je její nedílnou součástí,

e)      střed města, rozumí se tím část území města ohraničená ulicemi Zborovská, Palackého, Riegrova, Na Příkopech, část Mostecké k ulici Čelakovského a část ulice Čelakovského k ulici Zborovská, včetně těchto ulic vymezená  přílohou č. 1 této vyhlášky (legenda – červená), která je její nedílnou součástí.

 

Článek 3

Povinnosti odpovědné osoby 

1.       Odpovědná osoba je povinna při pohybu psa na veřejném prostranství zajistit, aby:

a)      ve středu města byl pes veden na vodítku,

b)      v současně zastavěném území města mimo střed města byl pes veden na vodítku nebo opatřen náhubkem,

c)      pes nevstupoval na dětská hřiště, pískoviště a sportoviště, území vymezená přílohou č. 2 této vyhlášky, která je její nedílnou součástí.

2.       Odpovědná osoba je povinna pro případ uvázání psa a zanechání jej bez dozoru na veřejném prostranství zajistit, aby byl pes opatřen náhubkem.

                                              

Článek 4

Identifikace psů

     Při pohybu psa na veřejném prostranství je držitel psa povinen zajistit, aby byl pes opatřen platnou identifikační známkou.

 

Článek 5

Kontrola a sankce

1.       Kontrolu dodržování povinností vyplývajících z této vyhlášky provádí městská policie.

2.       Porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze postihnout jako přestupek  podle zvláštního zákona 1), nepůjde-li o trestný čin2).

 

Článek 6

Zrušovací ustanovení

 Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2002,  o chovu psů, koček a hospodářských zvířat, vydaná s účinností od 15.2.2002 na základě usnesení Zastupitelstva města Chomutov č. 007/02 z 30.1.2002.

 

Článek 7

Účinnost

Tato vyhláška byla vydána usnesením Zastupitelstva města Chomutova č. 155 /05 ze dne 26.9.2005 a nabývá účinnosti patnáctýmdnem po vyhlášení. Dnem vyhlášení je první den jejího vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Chomutov.

Ing. Ivana Řápková, starosta                                                            

Ing. Jan Řehák,1.  místostarosta

                                                                                        

Přílohy:

1. mapa území města Chomutova 

2. mapa správního území města Chomutova, 9 stránek + 2 strany legendy

 

Vyhlášeno dne5): 5. 10. 2005   

Sejmuto dne:  21. 10. 2005  

Nabytí účinnosti od: 20. 10. 2005


1) zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

2) zákon č. 140/1960 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

5) § 12 odst. 1 zákona o obcích – za Městský úřad Chomutov vyhlášení provedl (a) : ……………………