OZV 07/2010, kterou se mění OZV č. 02/2008 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

 

 

STATUTÁRNÍ  MĚSTO CHOMUTOV

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

 

č. 7/2010,

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

 

Zastupitelstvo města Chomutov se na svém zasedání dne 20.9.2010 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a), b) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Článek 1

Změna obecně závazné vyhlášky č. 2/2008

 

V obecně závazné vyhlášce č. 2/2008 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, ze dne 31.3.2008, se  ruší příloha č. 1 a nahrazuje se novou přílohou č. 1, a to z důvodu změny lokalit, v nichž jsou provozovny povinny ukončit veřejnosti přístupnou hudební produkci v podobě živé a reprodukované hudby do 22.00 hodin. Nová příloha č. 1 je přílohou této vyhlášky.

 

 

Článek 2

Účinnost

 

Tato vyhláška byla vydána na základě usnesení Zastupitelstva města Chomutova č. 131/10 ze dne 20.9.2010 a nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

 

 

 

 

 

 

 

..........................................                                                    .......................................................

Ing. Jan Řehák                                                                      Mgr. Ing. Ivana Řápková

náměstek primátorky                                                            primátorka města

 

 

 

 

 

Vyhlášeno dne[1]: 27.9.2010   Sejmuto dne: 13.10.2010   Účinnost ode dne: 12.10.2010 [1] Viz. § 12 zákona o obcích – za Magistrát města Chomutova vyhlášení provedl (a):…………….