Přírodní památka HRADIŠTĚ U ČERNOVIC

Hradiště u Černovic

Nápadný výchoz na jižních svazích Krušných hor 1,5 km od obce Černovice.

Katastrální území: Černovice u Chomutova
Nadmořská výška: 550—594 m
Výměra: 4,77 ha
Vyhlášeno: 1986

Kóta Hradiště (594 m n. m.) tvoří nápadný výš­kový bod Krušných hor. Předmětem ochrany na této lokalitě jsou třetihorní křemence, významné hojnými otisky rostlinných zbytků. Lokalita, kte­rá byla odkryta těžbou (kámen byl používán jako dlažba, k výrobě mlýnských kamenů, sloupků, obrubníků apod.), je významná z hlediska vývoje Krušných hor i Podkrušnohorské pánve.

Geologie

Na podložních horninách krušnohorského krystalinika (pararuly, ortoruly až migmatity) se zachoval denudační zbytek třetihorních pánevních sedimentů v podobě křemenců spodního miocénu. Křemence vznikly prokřemeněním písčitých okrajových sedimentů bazálních poloh nadložního souvrství severočeské pánve. Dnes tvoří mírně ukloněnou desku o mocnosti asi 10 m. Jsou významné poměrně hojným výskytem třetihorních rostlinných zbytků ve formě otisků, především šišek borovice a listů různých dřevin. Křemence jsou odděleny od pánve linií tzv. krušnohorského zlomu, podél kterého došlo v pozdějším geologickém vývoji k výzdvihu Krušných hor. Na okrajích křemencové desky vznikly mrazové sruby Dnešní strmé stěny na jižním obvodu jsou však zbytkem lomových stěn, pod nimiž se nahromadily mohutné sutě křemencových balvanů. Plochá vrcholová deska dává Hradišti vzhled svědecké hory ve tvaru rozlehlé kupy.

Květena

Květena lokality není příliš bohatá. Vrch je pokrytý asi 75 let starým lesem převahou dubu a břízy ze zvláště chráněných druhů rostlin se vyskytuje ohrožená prha arnika (Arnica montana).

Zvířena

Ze zoologického hlediska není lokalita významná.

Převzato z publikace: Kuncová J. a kol. (1999): Chráněná území ČR - svazek Ústecko. Vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, str. 88