Přírodní památka KRÁSNÁ LÍPA

Pahorek 200 m východně od obce Krásná Lípa.

Katastrální území: Krásná Lupa u Křimova
Výměra: 1,22 ha
Nadmořská výška: 586-605 m
Vyhlášeno: 1992

Předmětem ochrany v této lokalitě je populace kriticky ohroženého rostlinného druhu koniklece otevřeného (Pulsatilla patens). Jde o ojedinělý výskyt tohoto druhu v Krušných horách.

Geologie

V podloží jsou horniny krušnohorského krystalinika proterozoického stáří řazené mezi tzv. šedé ruly (homogenní, křemenem a živcem bohaté pararuly) a granátickomuskovitické pararuly.

Květena

Vegetace lokality na nenápadném návrší v nadmořské výšce cca 600 m patří mezi společenstva teplomilných doubrav. Vyznačuje se rozvolněným stromovým patrem, které se střídá se zatravněnými plochami spoře porostlými keři. Kromě koniklece otevřeného (Pulsatilla patens) se zde vyskytují i další významné a zvláště chráněné druhy rostlin: prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), zimostrázek alpský (Polygaloides chamaebuxus), smldník jelení (Peucedanum cervaria).

Koniklec otevřený (© Pavel Krásenský)

Zvířena

Vzhledem k předmětu ochrany nebyl výskyt živočišných druhů na lokalitě předmětem systematického průzkumu. Hnízdí zde řad druhů pěvců, např ťuhýk obecný (Lanius collurio). Z dalších obratlovců se na lokalitě objevuje zmije obecná (Vipera berus).2015-02-03

Lesnictví

První zmínka o lokalitě pochází z roku 1854. Lesní porost tvoří převážně kyselá varianta doubravy, která nemá v oblasti Krušných hor obdoby.

Využití

Chráněné území je veřejnosti nepřístupné. Vegetace je negativně ovlivňována hospodařením na okolních zemědělských pozemcích, které chráněné území těsně obklopují. Na lokalitě se dlouhodobě provádí likvidace náletových keřů a sekání travních porostů k podpoře rozvoje kriticky ohroženého koniklece otevřeného (Pulsatitla patens).

Převzato z publikace: Kuncová J. a kol. (1999): Chráněná území ČR - svazek Ústecko. Vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, str. 90