Přírodní památka LOKALITA BŘÍZY OJCOVSKÉ U VOLYNĚ

Úhor 0,8 km jihovýchodně od obce Volyně a březový háj, 1,4 km jihovýchodně od obce Volyně

Katastrální území: Volyně u Výsluní
Výměra: 1,49 ha
Nadmořská výška: 695-710m
Vyhlášeno: 1986

Chráněné území představuje jediný výskyt břízy ojcovské (Betula oycoviensis) na území České republiky.

Geologie

Horniny krušnohorského krystalinika jsou zastoupené drobně až středně zrnitou muskovitickou dvojslídnou ortorulou až migmatitem (stáří hornin je svrchníproterozoikum až spodní paleozoikum).

Květena

Bříza ojcovská (Betula oycoviensis), která se vyznačuje drobnými listy, převislými (nicími) větvemi a kompaktním, často keřovitým vzrůstem, byla původně považována za polský endemit. Její původní lokalita je součástí Ojcowskiego parku narodowego v Polsku. V 70. letech byla však zjištěna v Krušných horách a podrobnější studium potvrdilo, že zde byla sbírána již v minulém století, ovšem pod jiným jménem.

Zvířena

Ze zoologického hlediska není lokalita významná.

LESNICTVÍ

Lokalita nemá zvláštní lesnický význam.

Převzato z publikace: Kuncová J. a kol. (1999): Chráněná území ČR - svazek Ústecko. Vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, str. 92