Přírodní rezervace BUKY A JAVORY V GABRIELCE

Rozkládá se na západních svazích severní části Telšského údolí a údolí Gabrielina potoka, jižně a západně od bývalé osady Gabrielina Huť.

Katastrální území: Gabrielina Huť
Rozloha: 64,62 ha
Nadmořská výška: 570 – 720 m.n.m.
Vzhlášena: 2000

Posláním přírodní rezervace je ochrana starých, dobře zmlazujících bukových porostů náhorní plošina východního Krušnohoří s významnou příměsí mimořádně kvalitní populace javoru klenu.

Geologie

Podloží tvoří biotitická pararula, částečně biotitická ortorula, v jižní části přírodní rezervace muskovitická ortorula. Podložní horniny vystupují na povrch v několika skalních útvarech.

Lesnictví

Střední část svahu zaujímají bukové porosty s javorem klenem, staré místy až 180 let. V důsledku imisí a následných škod vypadly z porostů zbytky jedle a později i smrk. Zbyly pouze mladší smrkové monokultury při úpatí svahu a na plošině při horní hraně svahu. Mezery po vytěženém smrku byly při absenci bukového zmlazení v 80. letech zalesňovány modřínem a v menší míře i náhradními dřevinami (např. smrkem pichlavým) a částečně zarostly náletovými dřevinami (břízou). V 90. letech se ve dvou semenných rocích dostavilo hojné přirozené zmlazení buku.

Podle plánu péče o rezervaci by zde měla být postupně obnovena přirozená skladba dřevin.