Přírodní rezervace BUKY NAD KAMENIČKOU

Zalesněný ostrůvek uprostřed komplexu imisních holin. Prudký sráz Mlýnského vrchu k říčce Kameničce asi 3 km severozápadně od obce Bečov.

Katastrální území: Bečov
Výměra: 38,88 ha
Nadmořská výška: 690—803 m
Vyhlášeno: 1994

Přirozený, asi 200 let starý komplex bukoklenového lesa uprostřed rozsáhlých imisních holin v severozápadní části Krušných hor má velký význam z hlediska zachování genofondu původních lesních dřevin v Krušných horách.

Geologie

Horniny krušnohorského krystalinika proterozoického stáří jsou tvořené biotitickou a muskovit-biotitickou pararulou, zčásti migmatitizovanou. Na strmém svahu a pod ním se hromadí suťové sedimenty. Skalní výchozy ve svahu jsou modelované mrazovým zvětráváním. Dno tektonicky podmíněného údolí (předpokládaný zlom) zakrývají aluviální náplavy Kameničky. Půdy jsou podzolové, převážně hlinitopísčité a písčitohlinité.

Květena

Vegetace chráněného území náleží k bikovým bučinám s bylinným patrem, v němž se uplatňují věsenka nachová (Prenanthes purpurea), kokořík přeslenatý (Polygonaturn verticillaturn), pstroček dvoulistý (Maianthemurn bifolium), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea), některé druhy kapradin — kaprad‘samec (Dryopteris filix-mas), kaprad‘ rozložená (Dryopteris dilatata), bukovník kapraďovitý (Gymnocarpiurn dryopteris).

Zvířena

Z lokality jsou uváděny běžné boreální druhy. Ze savců je hojný jelen evropský (Cervus elaphus) a prase divoké (Sus scrofa). Zptáků byl pozorován čáp černý (Ciconia nigra), konipas horský (Motacilla cinerea), holub doupňák (Colurnba oenas) a skorec vodní (Cinclus cinclus).

Májka fialová (© Pavel Krásenský)

Lesnictví

Přírodní rezervace tvoří významný stabilizační prvek v imisemi postižené oblasti Krušných hor. Jedná se o ojedinělou lokalitu původních bučin. Stromy jsou v rezervaci vitální, plodí a přirozené zmlazení výrazně pomáhá k obnově. Vtroušeny jsou další dřeviny, hlavně javor klen, smrk ztepilý, ojediněle jilm horský.

Využití

V lesních porostech se hospodaří podle lesního hospodářského plánu, zpracovaného v součinnosti s ochranou přírody s ohledem na zachování genofondu porostu.

Převzato z publikace: Kuncová J. a kol. (1999): Chráněná území ČR - svazek Ústecko. Vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, str. 84