Přírodní rezervace NA LOUČKÁCH

Vrchoviště 0,5 km jihovýchodně od železniční stanice Výsluní.

Katastrální území: Výsluní
Výměra: 15,20 ha
Nadmořská výška: 785 m
Vyhlášeno: 1977

Krušnohorské rašeliniště je pozoruhodnou lokalitou borovice bažinné (blatky) - Pinus rotundata. Území je využíváno jako genofondová plocha pro sběr jejích semen.

Geologie

V podloží jsou horniny krušnohorského krystalinika proterozoického stáří řazené mezi tzv. šedé ruly (dvojslídné pararuly místy porfyrickými vyrostlicemi živce). Na rulách spočívají čtvrtohorní organické rašelinné sedimenty. Na jižním okraji území byla v minulosti rašelina těžena. Maximální hloubka rašeliny je kolem 3,5 m.

Květena

Vrchoviště je větší části porostlé borovicí bažinnou, z charakteristických rostlinných druhů se vyskytují suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), šicha černá (Empetrum nigrum), klikva bahenní (Oxycoccus palustris), borůvka bažinná (Vaccinium uliginosum) a vzácně kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia).

Zvířena

Na lokalitě byl ze zvláště chráněných druhů ptáků pozorován skřivan lesní (Lullula arborea) a z plazů zmije obecná (Vipera berus).

Zmije obecná (© Pavel Krásenský)

Lesnictví

Významný výskyt borovice bažinné (Pinus rotundata).

Převzato z publikace: Kuncová J. a kol. (1999): Chráněná území ČR - svazek Ústecko. Vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, str. 94.