Územní plán Droužkovice

Územní plán Droužkovice byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj

Územní plán Droužkovice textová část (PDF 18,7 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
N1 Výkres základního členění území (PDF 713 kB), Vložil(a): Kučírek Petr
N2 Hlavní výkres (PDF 1,1 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
N3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 631 kB), Vložil(a): Kučírek Petr
N4 Výkres pořadí změn v území (PDF 704 kB), Vložil(a): Kučírek Petr
O1 Koordinační výkres (PDF 3,9 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
O2 Výkres širších vztahů (PDF 10,3 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
O3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 2,8 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
O4 Dopravní infrastruktura (PDF 1 MB), Vložil(a): Kučírek Petr
O5 Zásobování elektrickou energií a plynem, spoje (PDF 1017 kB), Vložil(a): Kučírek Petr
O6 Zásobování vodou, odkanalizování (PDF 922 kB), Vložil(a): Kučírek Petr

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území včetně SEA

Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA) (PDF 13,1 MB), Vložil(a): Kučírek Petr