Realizované projekty

DOTAČNÍ OBDOBÍ 2014 – 2020

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Projekt: AZYLOVÝ DŮM PRO RODINY S DĚTMI - REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ

Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0008442

Způsobilé výdaje projektu: 3 252 043,56 Kč

Příspěvek z EU: 2 764 237,03 Kč

Příspěvek ze SR: 162 602,18 Kč

Žadatel: Statutární město Chomutov

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Hronová, e: j.hronova@chomutov.cz

Anotace projektu: Cílem projektu je zajištění infrastruktury pobytové formy sociálních služeb v souvislosti s rozšířením kapacit stávajícího azylového bydlení o cílovou skupinu rodin s dětmi. Nástrojem pro dosažení zmíněného cíle je pořízení vybavení souvisejícího s provozem služby azylového domu pro cílovou skupinu rodin s dětmi a rekonstrukce části objektu na Písečné č. p. 5030 v Chomutově, ve kterém byl provozován azylový dům pouze pro muže, ženy a matky s dětmi, nikoliv však pro rodiny s dětmi.

Projekt: NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM A NOCLEHÁRNA PRO ŽENY - REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ

Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0010433

Způsobilé výdaje projektu: 2 604 550,55 Kč

Příspěvek z EU: 2 213 867,96 Kč

Příspěvek ze SR: 130 227,53 Kč

Žadatel: Statutární město Chomutov

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Hronová, e: j.hronova@chomutov.cz

Anotace projektu: Cílem projektu je zajištění infrastruktury ambulantní formy sociálních služeb v souvislosti se vznikem nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší a noclehárny pro ženy. Nástrojem pro dosažení zmíněného cíle je pořízení vybavení souvisejícího s provozem nízkoprahového denního centra a noclehárny pro ženy a rekonstrukce části objektu v ul. Kochova 3957 v Chomutově, ve kterém byla provozována noclehárna pro muže.

Projekt: VÝKUP SOCIÁLNÍCH BYTŮ V CHOMUTOVĚ

Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_105/0013014

Způsobilé výdaje projektu: 7 696 000,00 Kč

Příspěvek z EU: 6 541 600,00 Kč

Příspěvek ze SR: 384 800,00 Kč

Žadatel: Statutární město Chomutov

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Hronová, e: j.hronova@chomutov.cz

Anotace projektu: Cílem projektu je zajištění infrastruktury sociálního bydlení za účelem zvýšení dostupnosti kvalitního bydlení pro osoby a domácnosti v nevhodných bytových podmínkách nebo bez domova. Nástrojem pro dosažení  tohoto cíle je pořízení (výkup) 14 bytových jednotek na sídlištích města Chomutova, které již v době výkupu disponují základním vybavením. Zmíněné bytové jednotky slouží pro účely sociálního bydlení.

Projekt: SOCIÁLNÍ BYDLENÍ - PALACHOVA 3416, CHOMUTOV

Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0007664

Způsobilé výdaje projektu: 6 262 881,50

Příspěvek z EU: 5 323 449,27

Příspěvek ze SR: 313 144,08

Žadatel: Statutární město Chomutov

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslava Balogová, e: j.balogova@chomutov.cz

Anotace projektu: Cílem projektu je zajištění infrastruktury sociálního bydlení za účelem zvýšení dostupnosti kvalitního bydlení pro osoby a domácnosti v nevhodných bytových podmínkách nebo bez domova. Nástrojem pro dosažení tohoto cíle byla rekonstrukce objektu (bytového domu), včetně pořízení základního vybavení do bytových jednotek, v ul. Palachova č. p. 3416 v Chomutově, který od 1. 7. 2018 slouží pro účely sociálního bydlení. Tento objekt disponuje 6 bytovými jednotkami. Jedná se o dostupné nájemní sociální bydlení pro osoby v bytové nouzi a osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Projekt: REKONSTRUKCE OBJEKTU KAMENNÁ 5164 - DĚTSKÉ SKUPINY V CHOMUTOVĚ

Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000474

Způsobilé výdaje projektu: 21 304 111,75

Příspěvek z EU: 18 108 494,98

Příspěvek ze SR: 1 065 205,59

Žadatel: Statutární město Chomutov

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslava Balogová, e: j.balogova@chomutov.cz

Anotace projektu: Za účelem zvýšení nedostatečné kapacity stávajícího zařízení pro děti do tří let v Chomutově, které provozuje organizace Sociální služby Chomutov, byla provedena rekonstrukce objektu v ul. Kamenná č. p. 5164 v Chomutově – budova A.  

Dětské skupiny Kamenná, Vilík a Mája pravidelně pečují o děti ve věku od 1 roku do 3 let. Umožňují profesionální péči mimo domácí prostředí dítěte a jsou zaměřeny na jeho výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků. O děti se starají kvalifikované pečovatelky s pedagogickým, zdravotnickým či sociálním vzděláním na základě individuálního přístupu k dětem i jejich specifickým potřebám podle stanoveného plánu výchovy a péče.

Kapacita dětské skupiny Vilík je 15 dětí a má své zázemí v přízemí budovy A, dětskou skupinu Mája může navštívit až 22 dětí a je umístěna v patře téže budovy.  http://www.soschomutov.cz/detske-skupiny/

Projekt: SOCIÁLNÍ CENTRUM KAMENNÁ

Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002242

Způsobilé výdaje projektu: 12 553 284,33

Příspěvek z EU: 10 670 291,68

Příspěvek ze SR: 627 664,21

Žadatel: Statutární město Chomutov

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslava Balogová, e: j.balogova@chomutov.cz

Anotace projektu: Záměrem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti služeb odborného sociálního poradenství (OSP) v Chomutově. Rekonstrukcí budovy B objektu Kamenná 5164 a pořízením vybavení došlo k vytvoření nového zázemí pro stávající službu OSP. Jsou tak vytvořeny podmínky pro její kvalitnější poskytování, zároveň díky novému zázemí bylo možné navýšit stávající kapacitu služby, čímž došlo ke zvýšení dostupnosti služby pro větší počet klientů obzvláště ve vazbě na sociálně vyloučenou lokalitu. http://www.soschomutov.cz/socialni-poradna-1/

Projekt: ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SPRÁVNÍHO OBVODU ORP CHOMUTOV

Číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004733

Způsobilé výdaje projektu: 1 933 838,80 Kč

Příspěvek z EU: 1 643 337,30 Kč

Příspěvek ze SR: 96 666,90 Kč

Žadatel: Statutární město Chomutov

Kontaktní osoba: Jarmila Nováčková, DiS., e: j.novackova@chomutov.cz

Anotace projektu: Územní studie krajiny správního obvodu ORP Chomutov je zaměřena na řešení krajiny, konkrétně na "Zelenou infrastrukturu, Adaptační strategii EU, protipovodňovou ochranu a Evropskou úmluvu o krajině na území správního obvodu ORP". Územní studie je zaměřena na ochranu vody, půdy, přírodních hodnot říční nivy, posílení krajinné zeleně, zvyšování ekologické stability, ochranu a rozvoj biodiverzity a krajinné památkové zóny. Projekt je spolufinancován ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Pořízení této studie je spolufinancováno Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.  www.sfzp.cz   www.mzp.cz

Projekt: ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHOMUTOVĚ - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE UČEBNY VE VAZBĚ NA KLÍČOVÉ KOMPETENCE - PRÁCE S DIGITÁLNÍMI TECHNOLOGIEMI, KOMUNIKACE V CIZÍCH JAZYCÍCH, TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ OBORY, PŘÍRODNÍ VĚDY, BEZBARIÉROVÉ PŘÍSTUPY A MODERNIZACE KONEKTIVITY

Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004160

Způsobilé výdaje projektu: 98 996 315 Kč

Příspěvek z EU: 89 096 683,50 Kč

Příspěvek ze SR: 9 899 631,50 Kč

Žadatel: Statutární město Chomutov

Kontaktní osoba: Petra Brožíková, DiS., e: p.brozikova@chomutov.cz

Anotace projektu: V rámci projektu bylo vybudováno v období květen 2018 až červen 2019 celkem 9 odborných učeben pro výuku jazyků a informačních technologií, 5 odborných učeben pro výuku přírodních věd, 2 odborné učebny pro výuku pracovních činností, 6 školních poradenských pracovišť, 13 bezbariérových toalet, 6 bezbariérových ramp, 5 bezbariérových plošin. Dále bylo pořízeno 6 schodolezů včetně invalidních vozíků. Na památku realizace projektu bylo vysázeno 9 okrasných stromů.

Projekt: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV - MODERNIZACE INFORMAČNÍCH A EKONOMICKÝCH SYSTÉMŮ

Číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006274

Celkové výdaje projektu: 3 529 000,33

Příspěvek z EU: 2 921 284,31 Kč

Příspěvek ze SR: 607 716,02 Kč

Žadatel: Statutární město Chomutov

Kontaktní osoba: Petra Brožíková, DiS., e: p.brozikova@chomutov.cz

Anotace projektu:

V rámci projektu byly zrealizovány následující informační a ekonomické systémy pro zvýšení kvality veřejné správy.

Jedná se o:

 • Rok 2016 - Informační systém Městské policie Chomutov
 • Rok 2018 - Rozšíření datového centra MMCH
 • Rok 2018 - Rozšíření elektronického nástroje pro administraci veřejných zakázek
 • Rok 2019 - Pasportizace majetku města
 • Rok 2019 - Rozšíření portálu občana

Projekt: INFRASTRUKTURA ZŠ CHOMUTOV - ODBORNÉ UČEBNY - KOMUNIKACE V CIZÍCH JAZYCÍCH, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013398

Způsobilé výdaje projektu: 17 188 907,21 Kč

Příspěvek z EU: 15 470 016,48 Kč

Příspěvek ze SR: 1 718 890,73 Kč

Žadatel: Statutární město Chomutov

Kontaktní osoba: Petra Brožíková, DiS., e: p.brozikova@chomutov.cz

Anotace projektu: Cílem projektu je zajištění infrastruktury vzdělávání v souvislosti s rozšířením kapacit stávajících odborných učeben pro výuku cizích jazyků a informačních technologií. Nástrojem pro dosažení zmíněného cíle je pořízení odborného vybavení souvisejícího s výukou cizích jazyků a rekonstrukce 5 odborných učeben na základních školách Písečné 5144, Akademika Heyrovského 2334 a Na Příkopech č. p. 895 v Chomutově. Kapacita podpořených odborných učeben je 128 žáků. Konec realizace projektu 30. 6. 2022.

Projekt: INFRASTRUKTURA ZŠ CHOMUTOV - ODBORNÉ UČEBNY - PŘÍRODNÍ VĚDY, TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ OBORY 

Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013425

Způsobilé výdaje projektu: 29 500 270,00

Příspěvek z EU: 25 075 229,50

Příspěvek ze SR: 1 475 013,50

Žadatel: Statutární město Chomutov

Kontaktní osoba: Petra Brožíková, DiS., e: p.brozikova@chomutov.cz

Anotace projektu: Cílem projektu je zajištění infrastruktury vzdělávání v souvislosti s rozšířením kapacit stávajících odborných učeben pro výuku přírodních věd a řemeslných oborů. Nástrojem pro dosažení zmíněného cíle je pořízení odborného vybavení souvisejícího s výukou přírodních věd (11x), řemesel (3x). Rekonstrukce 14 odborných učeben na základních školách Písečná 5144, Zahradní 5265, Březenecká 4679, Kadaňská 2334, Hornická 4837, Beethovenova 662 a Školní 1480/61 v Chomutově. Kapacita podpořených odborných učeben je 343 žáků. Konec realizace projektu 30. 6. 2023.

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

 

Projekt: ASISTENTI PREVENCE KRIMINALITY V CHOMUTOVĚ

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0007238

Způsobilé výdaje projektu: 9 046 080,00 Kč

Příspěvek z EU: 7 689 168,00 Kč

Příspěvek ze SR: 904 608,00Kč

Žadatel: Statutární město Chomutov

Kontaktní osoba: Ing. Iva Ejim, e: i.ejim@chomutov-mesto.cz

Anotace projektu: Cílem projektu je zvýšení pocitu bezpečnosti občanů v lokalitách s vyšším podílem sociálně vyloučených osob města Chomutova s důrazem na snížení počtu páchaných přestupků prostřednictvím činnosti asistentů prevence kriminality, kteří budou dohlížet na veřejný pořádek. Realizace projektu zajistí uplatnění a další udržení cílové skupiny na trhu práce. Projektem bude také prohloubena spolupráce s Policií České republiky a v neposlední řadě bude posíleno právní povědomí obyvatel města.

Projekt: ASISTENTI PREVENCE KRIMINALITY V CHOMUTOVĚ II.

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0014845

Způsobilé výdaje projektu: 4 325 529,00 Kč

Příspěvek z EU: 3 676 699,65 Kč

Příspěvek ze SR: 432 552,90 Kč

Žadatel: Statutární město Chomutov

Kontaktní osoba: Ing. Iva Ejim, e: i.ejim@chomutov-mesto.cz   

Anotace projektu: Cílem projektu je zvýšení pocitu bezpečnosti občanů v lokalitách s vyšším podílem sociálně vyloučených osob města Chomutova s důrazem na snížení počtu páchaných přestupků prostřednictvím činnosti asistentů prevence kriminality, kteří budou dohlížet na veřejný pořádek. Realizace projektu zajistí uplatnění a další udržení cílové skupiny na trhu práce. Projektem bude také prohloubena spolupráce s Policií České republiky a v neposlední řadě bude posíleno právní povědomí obyvatel města.

Projekt: PROSTUPNÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V CHOMUTOVĚ

Číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0007227

Způsobilé výdaje projektu: 9 992 875,00 Kč

Příspěvek z EU: 8 493 943,75 Kč

Příspěvek ze SR: 999 287,50 Kč

Žadatel: Statutární město Chomutov

Kontaktní osoba: Jarmila Nováčková, DiS., e: j.novackova@chomutov.cz

Anotace projektu: Hlavním cílem projektu je vytvoření systému podpory znevýhodněných osob s kumulací hendikepů k tomu, aby se mohly uplatnit na trhu práce. Prostřednictvím souboru aktivit projektu budou účastníci projektu podpořeni ke vstupu na trh práce a tím dojde ke zlepšení jejich sociální životní situace. Pod organizační složkou města s názvem Pracovní skupina budou vytvořena nová pracovní místa pro znevýhodněné osoby, které budou soustavně podporovány prostřednictvím podpůrných aktivit projektu.

Projekt: PILOTNÍ OVĚŘENÍ IMPLEMENTACE SYSTÉMU SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V CHOMUTOVĚ

Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006193

Způsobilé výdaje projektu: 7 965 187,50 Kč

Příspěvek z EU: 6 770 419,37 Kč

Příspěvek ze SR:   796 518,75 Kč

Žadatel: Statutární město Chomutov

Kontaktní osoba: Mária Šťastná, e: m.stastna@chomutov.cz

Anotace projektu: Cílem projektu je pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení v Chomutově na lokální úrovni. Pilotnímu ověření implementace bude předcházet zpracování Lokální koncepce sociálního bydlení v Chomutově. Pilotáž bude zahrnovat i ověřování navrhovaných kritérií výběru oprávněných cílových skupin, nových metod sociální práce v oblasti bydlení atd. Součástí projektu bude jeho evaluace, navázání spolupráce s MPSV pro zajištění metodické podpory a vzdělávání v oblasti sociálního bydlení.

Projekt: PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ OBYVATEL V CHOMUTOVĚ PRO OBLAST SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ, DLUHOVÉ PROBLEMATIKY A PODPORY OHROŽENÝCH RODIN

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007799

Způsobilé výdaje projektu: 19 258 068 Kč

Příspěvek z EU: 16 369 357,80 Kč

Příspěvek ze SR: 1 925 806,80 Kč

Žadatel: Statutární město Chomutov

Kontaktní osoba: Mária Šťastná, e: m.stastna@chomutov.cz

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na podporu sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených jedinců a rodin v Chomutově řešenou konkrétními aktivitami a činnostmi (viz KA projektu) prostřednictvím rozšířeného počtu soc. pracovníků města. Projekt přímo navazuje na Strategický plán sociálního začleňování a naplnění jeho cílů v oblasti zadluženosti, sociálního bydlení a podpory ohrožených rodin. Projekt předpokládá podpořit celkem 589 klientů, přičemž u 154 z nich bude překročena hranice bagatelní podpory.

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ

Projekt: PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V CHOMUTOVĚ

Číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0004508

Způsobilé výdaje projektu: 4 461 377,00

Příspěvek z EU: 3 792 170,45

Příspěvek ze SR: 446 137,70

Žadatel: Statutární město Chomutov

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslava Balogová, e: j.balogova@chomutov.cz

Anotace projektu: Obec je v rámci projektu podpořena v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání. Pro zajištění kvalitního vzdělávání pro všechny děti a žáky je nezbytné postupovat koordinovaně. Zapojení zřizovatele škol je podmínkou pro úspěšný průběh a podporu inkluzivního vzdělávání. V rámci projektu vznikly na Odboru školství v Chomutově pozice koordinátor inkluze pro obec a metodik asistentů pedagoga a školních asistentů. Součástí projektu jsou rovněž osvětové aktivity. Realizace projektu běží do 31. 8. 2020.

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Projekt: ZATEPLENÍ MŠ KAMARÁD, RŮŽOVÁ 5255, 430 04 CHOMUTOV

Číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001760

Způsobilé výdaje projektu: 11 015 045,00

Příspěvek z EU: 4 406 018,00

Příspěvek ze SR: 0,00

Žadatel: Statutární město Chomutov

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslava Balogová, e: j.balogova@chomutov.cz

Anotace projektu: Realizací projektu došlo k provedení souboru opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školy Kamarád, Růžová 5255, 430 04 Chomutov. Projektem byly řešeny stavební úpravy - zateplení pavilónů areálu mateřské školy- v rámci kterých došlo k zateplení obvodových plášťů komplexu budov kontaktním zateplovacím systémem, zateplení střech. Dále byly vyměněny veškeré nevyměněné výplně otvorů nacházející se na obvodovém plášti objektu za výplně z plastových profilů a zasklením izolačními dvojskly (stávající dřevěná okna, původní meziokenní izolační vložky apod.). Součástí provedených energetických opatření vedoucích ke zlepšení vnitřního prostředí je provedení nuceného větrání s rekuperací tepla u místností s pobytem dětí. Současně došlo k instalaci subregulace tepla na vstup CZT do objektu a byl zaveden systém energetického managementu s cílem odebírat tolik tepla, aby nedocházelo k přetápění interiérů, tedy k neefektivnímu provozu.

Projekt: REALIZACE ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA BUDOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY KADAŇSKÁ Č. P. 2334 V CHOMUTOVĚ 5.1a a 5.1b

Číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006607, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006608

Způsobilé výdaje projektu: 5.1a 32 136 651,00 Kč, 5.1b 7 101 273,00 Kč

Příspěvek z EU: 5.1a 11 247 827,85 Kč, 5.1b 4 970 891,10 Kč

Příspěvek ze SR: 0,00

Žadatel: Statutární město Chomutov

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslava Balogová, e: j.balogova@chomutov.cz

Anotace projektu: Jedná se o komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech. Realizací projektu byla provedena energetická opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti Základní školy Kadaňská v Chomutově, konktrétně se jednalo o zateplení obvodových stěn kontaktním zateplovacím systémem, vyjma historické části (tj. jihovýchodní a severovýchodní části staré budovy), kde byla vyspravena fasáda doplněná prvky pro obnovu historického vzhledu budovy (dle dobových fotografií). Dále byla zateplena podlaha půdy, a provedeno zateplení plochých střech a střechy s mírným sklonem (nad velkou tělocvičnou), včetně nového střešního pláště. Také byla realizována výměna oken a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v učebnách. Součástí projektu bylo zavedení systém energetického managementu s cílem odebírat tolik tepla, aby nedocházelo k přetápění interiérů, tedy k neefektivnímu provozu.

Projekt: BUDOVA CHELČICKÉHO Č. P. 98, CHOMUTOV

Číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009438

Způsobilé výdaje projektu: 6 021 968,60 Kč

Příspěvek z EU: 3 010 984,30 Kč

Příspěvek ze SR: 0,00

Žadatel: Statutární město Chomutov

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslava Balogová, e: j.balogova@chomutov.cz

Anotace projektu: Záměrem projektu je kompletní rekonstrukce budovy v ul. Chelčického č. p. 98 v Chomutově včetně realizace opatření vedoucích ke snížení energetických spotřeb na vytápění, přípravu teplé vody a spotřeby elektrické energie Jelikož se budova nachází v městské památkové zóně, jedná se o budovu památkově chráněnou.

Konkrétně se jedná o výměnu všech výplní a otvorů ve vnějších stěnách, výměna a realizace dveří, realizace půdních vestaveb tj. instalace střešních oken, zateplení fasád, stropů a střech, dále rekonstrukce kotelny, demontáž rozvodů teplé vody a zřízení decentrálních elektrických ohřívačů u odběrných míst, hydraulické vyregulování otopné soustavy a následné zavedené systému energetického managementu.

Projekt: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV - PROTIPOVODŇOVÝ VAROVNÝ A INFORMAČNÍ SYSTÉM

Číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_145/0012431

Způsobilé výdaje projektu: 6 235 892,00 Kč

Příspěvek z EU: 4 365 124,40 Kč, 70 %

Příspěvek ze SR: 0,00 Kč

Vlastní podíl města: 1 870 767,60 Kč, 30 %

Žadatel: Statutární město Chomutov

Kontaktní osoba: Petra Brožíková, DiS., e: p.brozikova@chomutov.cz

Anotace projektu: Předmětem podpory je realizovat preventivní opatření proti povodni na ochranu 46 obyvatel. Celá obec Chomutov bude chráněna digitálním povodňovým plánem. Účelem dotace je úspěšná realizace projektu spočívající ve zpracování digitálního povodňového plánu a pořízení lokálního varovného systému ochrany před povodněmi pro statutární město Chomutov.

PROGRAM SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA - SVOBODNÝ STÁT SASKO 2014 - 2020 

Projekt: OTEVŘENÉ A MODERNÍ ÚŘADY

Číslo projektu: 100320908

Způsobilé výdaje projektu: 147 600 EUR

Příspěvek z EU: 125 460 EUR

Příspěvek ze SR: 7 380 EUR

Žadatel: Statutární město Chomutov

Lead partner: Stadt Annaberg-Buchholz

Kontaktní osoba: Ing. Tereza Rödlingová, e: t.rodlingova@chomutov.cz

Anotace projektu: Cílem projektu je další rozvoj spolupráce úřadů (správ) obou měst Annaberg-Buchholz a Chomutov a přiblížit je občanům. Záměrem je optimalizace správních procesů a servisu pro občany a podniky za pomoci managementu kvality e-governmentu a odbourání stávajících deficitů. Prostřednictvím intenzivní přeshraniční výměny zkušeností (komunikaci) má dojít ke zvýšení interkulturního pochopení a důvěry. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

NÁRODNÍ PROGRAM ROZVOJ A OBNOVA MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ ZÁKLADNY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Projekt: MODERNIZACE POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍ VE SPRÁVĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB CHOMUTOV - DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Číslo projektu: 013D313003401

Způsobilé výdaje projektu: 2 863 309,74

Příspěvek z EU: 0,00 Kč

Příspěvek ze SR: 2 028 306,56 Kč

Žadatel: Statutární město Chomutov

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslava Balogová, e: j.balogova@chomutov.cz

Anotace projektu: Záměrem projektu je zkvalitnění pobytových zařízení ve správě Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace. Konkrétně jedná o modernizaci budovy, ve které sídlí zařízení pro osoby se zdravotním postižením - Domov pro osoby se zdravotním postižením ve věku nad 16 let, dále Denní stacionář pro děti od 1-8 let a Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením pro osoby starší 17ti let. Realizací záměru dojde k naplnění materiálně technického standardu pro domovy pro osoby se zdravotním postižením: jedná se o pořízení klimatizace, zavedení elektrické požární signalizace, změna užívání místností herna x ložnice z důvodu vhodnějšího využití pro cílovou skupinu.

ÚSTECKÝ KRAJ

Projekt: VYBUDOVÁNÍ POLOPODZEMNÍCH KONTEJNEROVÝCH STÁNÍ CHOMUTOV, SÍDLIŠTĚ BŘEZENECKÁ

Číslo projektu: 20/SML5754/SoPD/ZPZ

Celkové výdaje projektu: 4 813 681,23 Kč

Příspěvek z Ústeckého kraje489 269,37Kč

Příspěvek města: 4 296 301,23 Kč

Žadatel: Statutární město Chomutov

Kontaktní osoba: Petra Brožíková, DiS., e: p.brozikova@chomutov.cz

Anotace projektu: Cílem projektu je vybudování šesti „hnízd“ (stání) polopodzemních kontejnerů na směsný a tříděný komunální odpad v lokalitě sídliště Březenecká v Chomutově.

Jedná se o následující lokality:

 • LOKALITA 1 Březenecká u parkoviště, p.č. 4865/169                                
 • LOKALITA 2 Stání pod přístřeškem, p.č. 4865/255                                     
 • LOKALITA 3 U samoobsluhy,p.č. 4865/120                                                  
 • LOKALITA 4 Stavbařská, p.č. 4865/268
 • LOKALITA 5 Stavbařská jižní, p.č. 4865/47                                                    
 • LOKALITA 6 Stavbařská u parkoviště, p.č. 4865/82   

Odkaz na webové stránky poskytovatele: www.kr-ustecky.cz + https://www.kr-ustecky.cz/4-vyzva-k-podani-zadosti-programu-pro-podporu-odpadoveho-hospodarstvi-obci-v-usteckem-kraji-na-obdobi-2017-az-2025/d-1744098/p1=204744

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Projekt: MODERNIZACE LÁVKY PŘES I/13 - NÁDRAŽÍ ČD, UL. ČERNOVICKÁ, CHOMUTOV

Číslo projektu: ISPROFOND: 5422510005, SML/148M/2020

Způsobilé výdaje projektu: 11 387 836,35 Kč

Příspěvek z EU: 0 Kč

Příspěvek ze SR: 8 051 161,66 Kč

Vlastní podíl města: 3 336 674,69 Kč

Žadatel: Statutární město Chomutov

Kontaktní osoba: Petra Brožíková, DiS., e: p.brozikova@chomutov.cz

Anotace projektu: Předmětem projektu byla oprava a modernizace stávající lávky pro pěší přes silnici I/13 z ulice V Alejích a navazující na lávku přes kolejiště nádraží Chomutov. Stavba probíhala od června do listopadu 2020. V první fázi byl kompletně odstraněn mostní svršek a odbourány stupně a desky schodišť. Po vybetonování nových desek schodišť bylo provedeno osazení nových mostních říms, spádových vrstev, izolačních vrstev a zábradlí včetně designového osvětlení.

Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace: Každé schodišťové rameno má nástupní a výstupní stupeň stupnici výrazně vizuálně kontrastní od ostatních stupňů. Ochranné zábradlí bude mít přesah madla minimálně 150 mm jako orientační bod pro osoby se zrakovým postižením. Tyto přesahy madel jsou opatřeny informačními štítky v Braillově písmu. Štítky jsou umístěny na zadní straně madla na začátku a konci schodiště vzhůru nohama (pro pohodlné čtení ukazováčkem levé ruky). Obsahují základní informace o okolí či o prostoru do kterého nevidomý vstupuje. U dokončené stavby se výhledově počítá s realizací úprav pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, dále pro rodiče s dětmi a to vybudováním bezbariérových výtahů. Tato úprava je naplánována po předání další části lávky pro pěší přes prostor kolejiště, která dosud není ve vlastnictví stavebníka. V tento okamžik, by tato úprava ztratila smysl, protože v místě ukončení lávky v ulici Nádražní je možné ji opustit pouze po schodišti.