Sazebník úhrad za poskytování informací

Úhrada nákladů spojených s poskytováním informací

Povinný subjekt – Statutární město Chomutov je v souvislosti s poskytováním informací oprávněn žádat úhradu ve výši spojené s kopírováním opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli (§17 odst.1). Dále může být vyžádána úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

V případě, že povinný subjekt bude požadovat úhradu nákladů za poskytnutí informace, písemně tuto skutečnost, řádně zdůvodněnou, oznámí žadateli ještě před poskytnutím informace. V tomto případě je povinen žadatel příslušnou částku uhradit.

Jestliže požadovanou úhradu žadatel neprovede do 60 dnů ode dne oznámení o úhradě, povinný subjekt žádost odloží.

Sazebník  úhrad za poskytování informací

(§ 5 odst.1 písm. f)

1) Přímé náklady

a) kopírování

Formát A4 černobíle

- jednostranně…. 2,00Kč

- oboustranně …. 3,50Kč

Formát A4 barevně

- jednostranně …. 17,00Kč – 22,00Kč (17,00Kč 100gcm, 22,00Kč ostatní)

- oboustranně ….  32,00Kč – 42,00Kč (32,00Kč 100gcm, 42,00Kč ostatní)

Formát A3 černobíle

- jednostranně …. 4,00Kč

- oboustranně ….  7,00Kč

Formát A3 barevně

- jednostranně …. 32,00Kč – 42,00Kč (32,00Kč 100gcm, 42,00Kč ostatní)

- oboustranně ….  62,00Kč – 82,00Kč (62,00Kč 100gcm, 82,00Kč ostatní)

Formát A2 černobíle

- jednostranně …. 8,00Kč

- oboustranně … 14,00Kč

Formát A1 černobíle

- jednostranně  … 16,00Kč

- oboustranně  …. 28,00Kč

Formát A0 černobíle

- jednostranně …  32,00Kč

- oboustranně ….  56,00Kč

Kopírování archivní dokumentace dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

Formát A4 černobíle

- jednostranně …15,00Kč

- oboustranně … 30,00Kč

Formát A3 černobíle

- jednostranně  …   30,00Kč

- oboustranně  ….   60,00Kč

  Formát A2 černobíle

- jednostranně …60,00Kč

- oboustranně ….  120,00Kč

Formát A2 černobíle

- jednostranně ….   60,00Kč

- oboustranně …  120,00Kč

Formát A1 černobíle

- jednostranně  … 120,00Kč

- oboustranně  …. 240,00Kč

 

Formát A0 černobíle

- jednostranně …  240,00Kč

- oboustranně ….  480,00Kč

b) tisk na tiskárnách PC (ČB, B):
A4..……………..1,00 Kč/ks

A3…………..…..2,00 Kč/ks

c) kopírování na magnetické nosiče:
disketa 3,5“………...10,00Kč/ks

CD………………….. 30,00Kč/ks


2) Osobní náklady (dle zákona č. 143/1992 Sb. a nařízení vlády ČR

č.  78/1994 a č. 284/1998 Sb.)

Použije se v případě, že k poskytnutí informace bylo potřeba mimořádně rozsáhlé vyhledání podkladů pro informaci (§ 17 odst.1)

 

- odborný zaměstnanec (průměrná hodinový plat tř. 5 až 7.)   120,00 Kč/hod

- odborný zaměstnanec (průměrná hodinový plat tř. 8 až 11.) 160,00 Kč/hod

Účtuje se každá započatá čtvrthodina činnosti zaměstnance příslušným podílem.

Ostatní náklady

a) práce na počítači…………………..…..0,10 Kč/min

b) výstup ASPI…………………………….0,20 Kč/min

c) výstup z jiných souborů…………...... 0,20 Kč/min

d) výstup z Internetu…………………...…2,50 Kč/min

e) práce s archiváliemi – sazby se stanoví dle ceníku služeb

f) telefonní spojení – sazby se stanovují dle platných tarifů poskytovatele tel.služeb

g) cestovní náklady – sazby se stanovují dle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce

h) poštovné a jiné poplatky – sazby se stanovují dle tarifů České pošty

Celková sazba je dána součtem všech vykalkulovaných položek v jednotlivých nákladových položkách sazebníku.

Poznámky:

a) pokud jsou poskytovány informace a údaje, které uhradil MMCH svým dodavatelům (viz. např. ortofomapy, projekty, studie apod.) účtuje se úhrada ve výši pořizovacích nákladů na jednotku, pokud se poskytnutí údajů nevylučuje ochrana dle zvl. předpisů (autorský zákon)

b) v tomto sazebníku nejsou uvedeny další položky, které budou účtovány dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění. Jestliže uspokojení žádosti vyžaduje provedení úkonu, kterému odpovídá příslušná položka přílohy zákona o správních poplatcích, vyúčtuje se žadateli za provedení takového úkonu správní poplatek. V tomto případě se již úhrada dle sazebníku MMCH nevybírá.

c) úhrada se nevyžaduje v případě, že žadatel požaduje informaci týkající se běžného  výkonu agend (např. informace o charakteru, kde, jak a u koho podat žádost, postup při realizaci běžných úkonů apod.)