Údlice

Zastupitelstvo obce Údlice schválilo Územní plán obce Údlice dne 21. 12. 2006, který byl měněn:

  • Změnou č. 1 Územního plánu obce Údlice vydanou formou opatření obecné povahy č. 1/2013 dne 2. 10. 2013 Zastupitelstvem obce Údlice s účinností od 1. 11. 2013,
  • Změnou č. 2 Územního plánu obce Údlice vydanou formou opatřením obecné povahy č. 1/2019 dne 14. 5. 2019 Zastupitelstvem obce Údlice  s účinností od 4. 10. 2019.

Pořizovatelem Územního plánu obce Údlice i jeho výše uvedených změn č. 1 a 2 byl úřad územního plánování – Magistrát města Chomutova. Dle § 165 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), v platném znění je Územní plán obce Údlice i jeho změny č. 1 a 2 včetně dokladů o jejich pořízení uložen na Obecním úřadě Údlice a je zde možno do něj i jeho dokladové části nahlížet. Dále je Územní plán obce Údlice včetně jeho změn č. 1 a 2 uložen a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic a Odboru stavební úřad a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.

Pro správní území obce Údlice na základě požadavku ze Změny č. 1 Územního plánu obce Údlice pro plochu Z1/3 byla dne 11.9.2019 schválena možnost využití Územní studie Údlice (plochy 9, 19 a Z1/3). Územní studie byla zpracována Projektovým atelierem AD s.r.o.- ing. arch. Jaroslavem Daňkem a pořízená Obcí Údlice (oprávněnou osobou ing. arch. Jindřiškou Kupcovou). Tato Územní studie je uložena na Obecním úřadě v Údlicích a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic a Odboru stavební úřad  a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.

Úplné znění Územního plánu obce Údlice po vydání změny č. 2 Územního plánu obce Údlice

Textová část - úplné znění po změně č. 2 (PDF 633 kB), Vložil(a): David Guske
A | Hlavní výkres (PDF 2,7 MB), Vložil(a): David Guske
B1 | Návrh řešení dopravy (PDF 996 kB), Vložil(a): David Guske
B2 | Návrh vodohospodářského řešení (PDF 949 kB), Vložil(a): David Guske
B3 | Návrh energetického řešení (PDF 1,5 MB), Vložil(a): David Guske
B5 | Vymezení etapizace výstavby a změn v území (PDF 886 kB), Vložil(a): David Guske
B7 | Návrh územního systému ekologické stability (PDF 1,9 MB), Vložil(a): David Guske

Územní studie Údlice (plochy 9,19 a Z1/3)

Územní studie Údlice - textová část (PDF 1,8 MB), Vložil(a): David Guske
1 Širší vztahy (PDF 9,7 MB), Vložil(a): David Guske
2 Urbanistické řešení (PDF 817 kB), Vložil(a): David Guske
3 Prostorová regulace (PDF 1011 kB), Vložil(a): David Guske
4 Dopravní a technická infrastruktura (PDF 990 kB), Vložil(a): David Guske